I Bewoners in de Apeldoornse wijk Pachtersveld bezig met de realisatie van een woonerf en ontmoetingsplaats. Dit initiatief werd beloond met de hoofdprijs in de vorige actie 'Kern waar pit in zit'. tweede actie 'Een kern waar pit in zit'. Een initiatief van de Vereniging Konink lijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), waaraan door onze organisatie in financieel en organisatorisch opzicht steun wordt verleend. 'Een kern waar pit in zit' is een leefbaarheidswedstrijd, een competitie voor bewoners van een dorp, een buurt, een wijk, die zelf iets willen doen om de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving te vergroten. Binnen het kader van de actie, waarvoor door de KNHM een aantal spelregels zijn opgesteld, kan daar een heleboel onder worden verstaan: het planten van bomen, het plaatsen van banken, het aanleggen van een natuurpad, het uit zetten van een wandelroute, het werken aan een speeltuin, het verbouwen van een oud schooltje tot dorpshuis of een atelier voor kunstenaars, het organise ren van een expositie, een folkloristi sche manifestatie, het uitgeven van een fotoboek over het dorp, het oprichten van een wijkkrant, het verfraaien van een straat, voorzieningen op het gebied van sport en spel, het creëren van een ontmoetingsruimte etc., etc. Tal van zaken, die het wonen en leven op een bepaalde plek kunnen veraange namen. Allemaal kleinschalig, te over- ziene kosten en vooral gebaseerd op zelfwerkzaamheid en het ontplooien van eigen initiatieven. Bij de eerste actie, die werd gehouden van 1978 tot 1980 zijn daarbij verras sende resultaten bereikt. Niet minder dan zo'n 146 deelnemende groepen lie ten zien waar particulier initiatief toe in staat is. Met als gevolg enthousiaste gemeentebesturen en provincies en een enthousiaste minister van CRM. Dit succes heeft ertoe geleid, dat de KNHM het helemaal zag zitten om er mee door te gaan; om er een vervolg i aan te geven, om opnieuw initiatieven op dit gebied te stimuleren en daar be geleiding voor aan te bieden. Als Rabo bank hebben wij daar ook weer op inge speeld omdat particulier initiatief, zelf werkzaamheid, saamhorigheid en be vordering van de leefbaarheid van plaat selijke gemeenschappen ons als coöpe ratieve banken na aan het hart liggen. Zulke zaken zijn nauw verwant aan onze oorsprong en aan ons wezen, zodat wij er graag een steentje aan willen bijdra gen om zo'n actie opnieuw te kunnen realiseren. Ten slotte zijn wij in alle ker nen van ons land aanwezig en liggen kernen waar mensen de handen ineen slaan - kernen waar pit in zit - ons na aan het hart. Naast concrete financiële steun bestaat ons aandeel in het beschikbaar stellen van ons 'distributie-apparaat'. Alle ves tigingen zijn voorzien van de informatie brochure, waar ook een inschrijfformu lier in zit. Via de publiciteitsmedia zal daar op worden geattendeerd. Belang stellenden hoeven dus niet ver te gaan om er meer van te weten te komen. De bank om de hoek kan hen van dienst zijn. De brochure vermeldt o.a. in welke plaatsen door de KNHM in de periode januari-maart 1981 voorlichtingsbijeen komsten zijn belegd. Daar de actie een competitie-element in zich heeft - enerzijds om elkaar te sti muleren, anderzijds om de uiteindelijke resultaten met elkaar te kunnen verge lijken en prijzen voor de beste projecten te kunnen toekennen - zijn verschillen de regionale juries in het leven geroe pen. Daarboven fungeert een landelijke hoofdjury. Mevrouw N. Köster-Con- standse, lid van de Raad van Toezicht van de centrale bank, heeft zich bereid verklaard om van die hoofdjury deel uit te maken. Onze betrokkenheid bij dit project wordt daardoor nog te meer on derstreept. Wanneer de jury, maar dan is het al 1983, zijn oordeel zal hebben uitgespro ken, zullen er ook specifieke Rabobank- prijzen beschikbaar worden gesteld. Dat zijn dan geen nobelprijzen en geen forse bijdragen maar kleine bedragen om waardering voor een prijzenswaardig initiatief tot uitdrukking te brengen of om aan te moedigen om op de ingesla gen weg om het woon- en leefklimaat in de eigen omgeving te verbeteren, toch vooral verder te gaan. Bij deze prijs uitreiking zullen de aangesloten banken nauw worden betrokken. Een kern waar pit in zit is helemaal een project dat de steun en de belangstel ling van onze organisatie ten volle ver dient.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 7