landbouwcommentaar niveau. Dit inzicht is zeker nodig want een groot deel van het landbouwbeleid wordt daar gemaakt. Dat geldt met name voor het landbouwprijsbeleid. Het gaat dan niet meer om de kostenontwikkeling in een bepaald land maar om het beeld van de landbouw in de totale Gemeenschap. Ook het landbouwbedrijfsleven stelt zich bij de jaarlijk se landbouwprijzenronde Europees op. Het COPA, de Europese boerenbond, heeft dit jaar al in een vroeg sta dium zijn wensen op tafel gelegd. Daarbij speelt de zo geheten Objectieve Methode een belangrijke rol voor de vaststelling met welk percentage de landbouwprij zen in Europa aangepast dienen te worden. Op grond van objectieve gegevens over de kosten en prijsont wikkeling in de afgelopen jaren rolt daar een cijfer uit van 15,3 Alleen met een dergelijke aanpassing van de landbouwprijzen kan de Europese landbouw de in komensontwikkeling van de afgelopen jaren buiten de landbouw bijhouden. Zoals gezegd is het een gemid deld cijfer. Er zijn agrarische produktietakken die daar nog boven komen. In andere takken is de kostenontwikkeling min der. Hetzelfde geldt wanneer de landen worden verge leken. Met name in Frankrijk, Italië en Ierland liggen de cijfers nog een aantal percenten hoger. Er zijn ook landen waar het kostenpeil beter in de hand wordt gehouden. Dat geldt met name voor de Bonds republiek en ons land. Het anti-inflatie-beleid begint daar vruchten af te werpen, ook voor de landbouw. Bij prijsonderhandelingen in Brussel zal dit ongetwij feld mede een rol gaan spelen. Het bepaalt min of meer de marge waarmee een nationale minister van Landbouw kan opereren. Voor een werkelijk Europees beleid zal evenwel de Europese situatie uitgangspunt moeten zijn. Wanneer Met de toevoeging m/v achter elke functie is de gelijk berechtiging natuurlijk een feit, maar er blijft hier en daar wel eens een probleempje over. Een van mijn medewerkers (v) wordt steeds frequenter afgehaald door een jongmens (m), dat eruit ziet alsof hij het bankwezen haat als grijze exponent van een gruwelijk maatschappelijk bestel. Een kleine ondervra ging onthulde echter dat onder zijn lichtblauwe truitje ter hoogte van een felrode sjaal het warme hart klopt van een veelbelovend en braaf jong kerkeraadslid uit een naburige gemeente. Dat viel dus weer mee, vooral ook omdat beiden vast besloten zijn nog vele jaren samen te blijven werken na het huwelijk. Kijk, een vuurvaste garantie is dat niet zoals een onzer collega's onlangs mocht ervaren. Hij had een drietal baliemedewerkers (v) in dienst, die veel met elkaar optrokken. Een leuk, fris stel, bijna net zo aardig, werkzaam en vrolijk als die van mij... (nu zit ik ook weer een paar maanden goed). Toen een van de dames verkering kreeg, was het voor de beide anderen ook snel bekeken. Er werd in die tijd wat afgegiecheld daar aan de balie, want na het week end viel er heel wat te vertellen. Wat weet hij niet, daar je als chef (m/v) en man uit de buurt dient te blijven op maandagochtend, omdat er anders vaak pijnlijke stiltes vallen. binnen enkele maanden bleken ook beide andere da mes in gezegende omstandigheden. Als gevolg daar van raakte meneer de directeur in bange verwachting, omdat hij zag aankomen binnen enkele maanden drie goede krachten kwijt te raken. Het komende moeder schap ging een grote plaats innemen bij de bank. De cliëntèle wierp vertederde blikken op het voortdurend in omvang toenemende drietal. Er werd naarstig ge peinsd over oplossingen. Een crèche zou misschien het probleem wegnemen, maar de jonge moeders besloten eendrachtig zich geheel aan hun gezinstaken te gaan wijden. Er werden gelukkig tijdig vervangers (m/v) ge vonden en alhoewel hij de laatste maanden meer ba- liewerk heeft gedaan, dan in zeker zes jaar daarvoor, liep alles voor onze collega goed af. Drie Ikke-boeken en nog veel meer armer en een hele boel ervaring rijker heeft hij zijn baliebezetting nu ge heel in de goede m/v-verhouding gegoten en daarmee het risico voor dergelijke personele calamiteiten tot de helft teruggebracht. Cas Sier Er werd verloofd, de een wat eerder dan de ander en ze trouwden ten slotte vrij snel na elkaar. Zoals te doen gebruikelijk heden ten dage, bleven ze werken om de kop van de hypotheek af te schroeven. Onze collega was daarmee danig in zijn schik, want vaste en ver trouwde krachten nemen in zijn referentiekader een grote plaats in. Toen geraakte na kleine twee jaar een van de mede werkers (v) in verwachting. Een tijd vol opwinding brak aan; een wereld van nieuwe ervaringen en gevoelens overspoelde de balie. Dat had consequenties, want

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 32