bedrijfsopvolging (vrijstelling f20 000,- en bijzonder ta- j rief) zijn niet van toepassing. Overdracht tegen winstrecht Fiscaal geldt hetzelfde als bij huurkoop (zonder condities ten aanzien van solva biliteit van de koper). Verhuur van de gehele onder neming Hierbij wordt aangenomen, dat de on- j derneming in fiscale zin niet wordt ge staakt. De ondernemer zet zijn bedrijfs activiteiten voort, zij het in andere vorm (verhuur). Fiscale afrekening vindt dan ook niet plaats. Men kan deze methode hanteren om een gunstiger tijdstip voor de fiscale afrekening af te wachten, terwijl toch de exploitatie reeds kan geschieden door en voor rekening van de opvolger. II. De opvolgingsproblematiek in het kader van de B.V. als ondernemings vorm. Indien de onderneming reeds een aantal jaren gedreven is in de vorm van een B.V., waarbij de winst (na vennoot schapsbelasting), zoals gebruikelijk niet is uitgekeerd, doch is gereserveerd (op gepot), doet zich bij de opvolging een zelfde probleem voor als bij de een manszaak: - de opvolgende zoon of dochter kan de prijs van de aandelen niet uit eigen middelen betalen, vooral omdat de aan delen door de winstoppotting te duur zijn geworden; - de overdragende ouder zal belasting moeten betalen (20 indien hij zijn aandelen aan de zoon of dochter over draagt. Bovendien dreigen voor de opvolger nog twee fiscale problemen, indien hij voor de overname der aandelen in privé een schuld aangaat: - rente en aflossing zullen moeten wor den betaald uit salaris van de B.V.; in dien dit salaris te hoog wordt, kan de fiscus tot dividend-uitdeling conclude ren (niet aftrekbaar voor de B.V., belast baar bij de aandeelhouder). - er wordt een wetswijziging verwacht, welke gericht is op beperking van de fis cale renteaftrek in de privésfeer; met name ingeval inkomsten uit vermogen ontbreken zal de renteaftrek in gevaar komen. Door voort te borduren op enkele moge lijkheden die de Wet Vennootschapsbe lasting biedt zijn in de praktijk diverse methoden ontwikkeld volgens welke de overdracht van het bedrijf of een deel daarvan kan worden bewerkstelligd zonder dat de continuïteit van de onder neming wordt bedreigd door grote be lastingbetalingen. Deze methoden zijn veelal varianten van de zogenaamde holdingconstructie. Uitgaande van een reeds bestaande B.V. kan deze figuur als volgt worden uitgevoerd: De huidige B.V. draagt de onderneming in enge zin (veelal met uitzondering van vaste activa en langlopende verplichtin gen) over aan een nieuwe B.V., waarvan de aandelen in bezit zijn van de huidige B.V. Eventueel kan tussen beide B.V.'s een zogenaamde fiscale eenheid be staan, waardoor belastingheffing ter zake van de overdracht kan worden voorkomen. Deze fiscale eenheid impli ceert doorgaans wel, dat er enige tijd in acht genomen moet worden (soms drie, soms vijf jaar) voordat de feitelijke op volging uitgevoerd kan worden. Tijdige onderkenning van de problemen is der halve van belang. De winsten die in de nieuwe B.V., de exploitatie-B.V., worden gehaald, kun nen (na vennootschapsbelasting) zon der verdere belasting worden uitge keerd aan de oorspronkelijke B.V., die inmiddels omgevormd is tot Beheers- maatschappij. (Deze omvorming heeft geen fiscale gevolgen). Door het aldus achterwege blijven van het winstoppottingseffect bij de nieuwe B.V., blijft de waarde hiervan beperkt en levert de overdracht van de aandelen van deze B.V. aan de opvolger aanzien lijk minder financieringsproblemen op. De opvolger kan direct starten met een zelfde beheers- en exploitatiestructuur. Bovendien behoeft de overdragende partij ter zake van de overdracht geen belasting te betalen. Schematisch ziet dit eruit als in onder staande figuur. OVERDRAGENDE OUDER OUDE B.V. WORDT BEHEERS- B.V. schappij geworden. De volgende wegen staan nu open: - Dividend uitdeling. Dit is fiscaal een onvoordelige zaak, om dat de dubbele heffing eerst vennoot schapsbelasting, daarbovenop inkom stenbelasting) hierbij volledig tot gel ding komt. Inkoop door de B.V. van haar eigen aandelen. Dit is slechts in beperkte mate mogelijk. Het belastingtarief over de opbrengst is relatief hoog. - Omzetting in een fiscale beleggings instelling. Deze betaalt geen vennootschapsbelas ting over haar beleggingswinsten, mits deze aan de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd. Derhalve geen dubbele heffing, doch al leen inkomstenbelasting. Een hindernis kan zijn, dat vooraf afgerekend moet worden over eventueel aanwezige fisca le en stille reserves. - Liquidatie van de B.V. Over de liquidatie-uitkering minus het op de aandelen gestorte kapitaal is be lasting verschuldigd naar het tarief van 20 tot 50%. - Verkoop van de aandelen. Onder bepaalde voorwaarden kan ge bruik worden gemaakt van het vaste aanmerkelijk-belang-tarief van 20 In het laatste geval spreekt men van verkoop van een Kasgeld-B.V. Verdere ontwikkeling op dit terrein zijn niet on denkbaar, zeker indien de fiscale wetge ver op bepaalde punten mogelijk iets gaat bijsturen. De Beheers-B.V. van de zoon of dochter koopt de aandelen Exploitatie-B.V. van de oude Beheers-B.V. van de overdra ger. Na deze overdracht blijft de ouder met zijn Beheers-B.V. achter. In de B.V. zul len nog slechts liquide middelen of vor deringen en/of onroerende goederen aanwezig zijn. Het is in feite een beleggingsmaat- NIEUWE B.V. WAARIN EXPLOITATIE ZOON/DOCHTER BEHEERS- B.V. WINSTEN i _l

Rabobank Bronnenarchief

T04 | 1981 | | pagina 16