fiscale aspecten bedrijfsopvolging 14 De laatste jaren is de belangstelling voor de problematiek van de bedrijfs opvolging in hoge mate toegenomen. De oorzaak hiervan is voor een groot deel gelegen in de groeiende rol die de fiscus daarbij speelt. En voorts in de financieringsproblemen die voor de opvolger worden opgeroepen. Een en ander dient gezien te worden tegen de achtergrond van de althans tot het recente verleden - opgetreden sterke waardestijging van met name onroerende goederen. De fiscale afrekening over de hierdoor ontstane stille reserves is in vele geval len een gevoelig obstakel voor een opti male bedrijfsopvolging, en daarmee een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Het is daarom niet verwonderlijk dat men voortdurend gezocht heeft naar lagere belastingafrekening. Integendeel, er kan daardoor nog schenkingsrecht verschuldigd worden. De belasting ter zake van de overdracht (tarief 20 tot 50 kan nog verhoogd worden als gevolg van de desinveste- ringsbijtelling, terugbetaling WIR-pre- methoden om de fiscale gevolgen te verzachten. Deze ontwikkeling heeft ge leid tot een toenemende complexiteit van de opvolgingsproblematiek. Het lijkt dan ook zinvol om enkele veel voorko mende methoden in kort bestek samen te vatten. De problematiek zal worden bezien van uit het gezichtspunt van de kleine, c.q. eenmansonderneming, waarin de op volging meestal plaatsvindt binnen de eigen familiekring, in het algemeen dus van vader op zoon (dochter). Voorts zal onderscheid worden gemaakt tussen de ondernemingsvorm van de zelfstandige ondernemer (persoonlijk ondernemerschap) en de B.V. I. De opvolgingsproblematiek in het kader van het persoonlijk onderne merschap. Bedrijfsopvolging betekent doorgaans bedrijfsoverdracht en dus overdracht van bedrijfsvermogen. Daarbij doen zich twee problemen voor: - de opvolgende zoon of dochter heeft nog geen, of onvoldoende middelen om de koopsom te betalen; hij zal deze dus schuldig moeten blijven; - de overdragende ouder wordt in be ginsel belasting verschuldigd over de bij de overdracht gerealiseerde winst (overdrachts- of stakingswinst); hij zou deze belasting uit de koopsom moeten betalen. Overdrachts- of stakingswinst is het verschil tussen werkelijke waarde en fiscale boekwaarde van de onderne ming. Dit verschil bestaat meestal uit stille reserves (in onroerende goederen, maar soms ook voorraden enz.) en goodwill. Overdracht tegen een lagere prijs om persoonlijke redenen leidt niet tot een mie en afwikkeling fiscale oudedagsre- serve. Op zichzelf werkt het uitstellen van de opvolging tot het overlijden van de on dernemer belastingbesprarend, omdat het afrekeningstarief over de stakings winst bij overlijden slechts 20 be draagt. Om vele redenen is echter dit uitstel Drs. W. J. Hochstenbach Directoraat Fiscale Zaken veelal niet wenselijk, en zal naar een an dere methode moeten worden gezocht. Te noemen zijn: Geruisloze doorschuivirig Hierbij wordt de gehele onderneming fiscaal tegen boekwaarde overgedra gen. Afrekening vindt niet plaats. Er zijn echter beperkende voorwaarden: - de overdragende ondernemer moet ten minste 65 jaar of arbeidsongeschikt zijn; - kan slechts bij overdracht aan eigen of aangehuwde kinderen; - het moet de gehele onderneming be treffen. Opmerking verdient dat overdracht te gen boekwaarde slechts fiscale beteke nis heeft. In werkelijkheid zal tegen de reële waarde, verminderd met de waar de van de overgedragen fiscale claim, moeten worden overgedragen, omdat anders een bevoordeling zou plaatsvin-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 14