vergoeding huisartsen/specialisten verlening. Ten aanzien van de particulie re patiëntenkring bestaat er een andere honoreringswijze. De huisarts declareert hier per bezoek. Geconstateerd kan worden dat bij grote praktijken onder meer vanwege het tijd- probleem, een snellere doorverwijzing van de ziekenfondspatiënten plaats vindt. De capaciteit die hierdoor ontstaat verruimt de mogelijkheden tot behande ling van met name de particuliere pa tiënten. Door het huidige abonnemen tensysteem ondervindt de huisarts ech ter geen financieel nadeel bij een snelle re verwijzing. Honoreringssysteem veranderen Als men wil bereiken dat meer patiën ten daadwerkelijk geholpen worden in de eerste lijn, dan zal men het honore ringssysteem moeten aanpassen. Het vrijwel uitsluitende abonnementskarak ter van het honoreringssysteem zal zo danig veranderd dienen te worden dat het aantal verwijzingen beperkt blijft. In dit kader kan men denken aan een systeem, waarbij normen gesteld wor den ten aanzien van het verwijzingsper centage van ziekenfondspatiënten. Dit normpercentage moet dan aangepast worden aan de karakteristiek van de pa tiëntenpopulatie van de betrokken huis arts. Zo zal bijvoorbeeld de leeftijds opbouw, de gezinsopbouw en de urba nisatiegraad een rol kunnen spelen bij de bepaling van dit normpercentage. Wordt de gestelde norm wegens niet- medische redenen overschreden, het geen gecontroleerd zou kunnen worden door de medisch adviseur van het zie kenfonds, dan zou op de abonnements honorering gekort kunnen worden. Bij dit systeem wordt de huisarts gesti muleerd om uitsluitend op (zwaarwich tige) medische indicatie door te verwij zen. Te verwachten valt dat hierdoor een groter gedeelte van de ziekenfonds patiënten baat zal kunnen vinden in de eerstelijns gezondheidszorg. Ten gevol ge van deze aanpassingen zou het inko men van de huisarts met een grote praktijk echter onder druk komen te staan. De problemen rond praktijkovername en financiering die daardoor zouden ont staan dienen door de overheid met pas sende overgangsmaatregelen tot een acceptabel niveau teruggebracht te worden. En maatregelen zullen ontwor pen moeten worden in nauw overleg met de betreffende belangenorganisa ties. Ook van de kant van de banken zal begrip voor deze tijdelijke problemen, die gevolgen kunnen hebben voor de fi nancieringen, opgebracht moeten wor den. Specialisten speciaal geval De voorgestelde aanpassingen hebben ook invloed op het functioneren van de medische specialist; de huisarts voorziet immers via het doorverwijzingssysteem een belangrijke deel van de patiënten. Vooral de medische specialist staat op dit moment volop in de belangstelling. Met name de hoogte van zijn inkomen is een punt van discussie tussen overheid en Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). Een grote meerderheid in de Tweede Kamer veroordeelt de hoge in komens van de specialisten. Een beteu geling van deze inkomens wordt nood zakelijk geacht. Een stringent inkomens beleid ten aanzien van deze groep van vrije beroepsbeoefenaars lijkt dan ook onafwendbaar. De inkomens van specialisten geven on derling grote verschillen te zien. Deze zijn niet alleen aanwezig tussen beoefe naren van de diverse specialismen, maar ook binnen deze specialismen. De door de overheid eind september aan gekondigde prijzenbeschikking ten aan zien van de particuliere tarieven kwam hieraan tegemoet en ging uit van een gedifferentieerde tariefsaanpassing voor ieder specialisme. Overigens is deze po ging van de overheid om greep te krij-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 12