prestatiebeoordeling dient voor de uit eindelijke salarisvaststelling binnen de schaal. Om tot een zuivere salarisvast stelling te kunnen komen zijn dus in fei te én een functiewaarderingssysteem én een beoordelingssysteem noodzakelijk. De discussies over de - met het vraag stuk van de inkomensverhoudingen sa menhangende - openbaarheid van inko mens doen de behoefte om te beschik ken over methodes en technieken die relatieve salarisverschillen kunnen ver klaren nog eens extra toenemen. C CAO voor het Bankbedrijf Het brengen van de categorie 'hoger personeel' onder de werkingssfeer van de CAO voor het Bankbedrijf is mede een uiting van de hierboven geschetste ontwikkelingen. De toetreding tot de Bank CAO heeft derhalve voor de Centrale Bank nog eens een versterkende werking gehad op de behoefte aan een objectiverend systeem van functieclassificatie, óók voor het hoger personeel. D De keuze van de methode Hierboven werd reeds vermeld dat de IMF-methode moeilijk hanteerbaar blijkt te zijn voor functieclassificatie van 'ho gere' functies. Er diende derhalve een andere - tweede - methode te worden gekozen. Na uitvoerig onderzoek is de uiteinde lijke keuze gevallen op de zogenaamde 'Hay-methode voor functie-evaluatie en -profilering'. Deze door de Amerikaan Edward N. Hay ontwikkelde methode wordt zowel internationaal als in Neder land bij diverse grote industriële bedrij ven maar ook in de bank- en verzeke ringssector veelvuldig toegepast en is gericht op de specifieke kenmerken van de 'hogere' functies in de onderneming. De Hay-methode De Hay-benadering gaat er vanuit dat de doelstellingen van de organisatie, de organisatiestructuur (de opbouw van functies) en de mensen in die structuur als een onderling samenhangend geheel moeten worden gezien. Elke functie is daarbij - binnen het kader van de doelstelling van de onderneming - gericht op het realiseren van resulta ten; de functiehouder is (meer of min der) 'aanspreekbaar' voor het realiseren van bedoelde resultaten. >4- Dit begrip wordt aangeduid als 'Reik wijdte van verantwoordelijkheid' en j vormt samen met twee andere begrip pen 'Kennis en Kunde' en 'Probleembe handeling' de kern van de Hay-methode. Immers voor het bereiken van resultaten zullen in elke functie een aantal proble men moeten worden opgelost; om der- gelijke problemen op te kunnen lossen j maakt men gebruik van de voor die functie vereiste 'Kennis en Kunde'. Deze drie hoofdkenmerken 'Kennis en Kunde', 'Probleembehandeling' en 'Reik wijdte van verantwoordelijkheid' wor den in alle functies in deze volgorde en ieder op zich geëvalueerd. Elk van deze drie hoofdkenmerken heeft nog een aantal sub-kenmerken. Voor 'Kennis en Kunde' zijn dit functietechni- sche kennis en vaardigheid, bestuurs kunde en sociale vaardigheid. Bij de 'Probleembehandeling' gaat het om de grenzen waarbinnen het denken zich af speelt en om de complexiteit van de problematiek. Bij de 'Reikwijdte van ver antwoordelijkheid' worden onderschei den: vrijheid van handelen, aard van de invloed, alsmede de omvang van het ge bied dat door de functie wordt beïn vloed. Voor elk van de drie hoofdkenmerken is een evaluatiekaart ontwikkeld. Bij het waarderen van elk van de ge noemde kenmerken wordt een cijfer- I schaal gehanteerd. Het cijfermatige pa troon van deze kaarten is door middel j van empirisch onderzoek vastgesteld. De evaluatiekaarten zorgen bij het eva luatieproces voor de gedisciplineerde benadering die nodig is bij afweging en beoordeling van functiekenmerken en i onderlinge verschillen in functies. Basis voor het hanteren van de Hay-methode vormen de, door de functiehouder en j zijn chef goedgekeurde, functiebeschrij vingen welke aan een aantal, door Hay bepaalde, kwaliteitseisen moeten vol- I doen. Uitgaande van deze functiebeschrijvin gen worden functies geëvalueerd door een team dat is samengesteld uit verte genwoordigers van verschillende functi- 1 onele gebieden, die uit hoofde van hun functie geacht kunnen worden de sa menhang tussen de verschillende onder- delen van de onderneming te kennen en de plaats van elk van de onderdelen bin nen het geheel te kunnen wegen. Het evaluatieteam wordt bij zijn werk- i zaamheden voortdurend begeleid door een vertegenwoordiger van de Neder landse vestiging van 'Hay-associates' die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de functie-evaluaties. De verantwoordelijkheid voor het vast- stellen van de functiezwaarten berust echter uitdrukkelijk bij het evaluatie- team. Slot Binnen de Centrale Bank is gedurende een jaar praktische ervaring opgedaan met de HAY-methode. Veel werk zal nog verzet moeten worden maar dan zal ook enerzijds een hechte basis gelegd zijn voor een integrale be loningsstructuur (voor de gehele Centra le Bank) en zal anderzijds veel uitgangs materiaal beschikbaar zijn gekomen voor een verdere systematische uitbouw van het sociaal beleid. Bij het samenstellen van dit artikel werd onder meer gebruik gemaakt van het themanummer over functiewaardering van het Sociaal Economische Magazine 4e jaargang nr. 4.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 36