met deze stichting een lijfrente-overeen komst sloot, en in verband daarmee zijn fiscaal inkomen wenste te verminderen met de door hem aan de stichting be taalde lijfrentepremie, beschouwde de rechter de stichtingsakte als een schijn- handeling. In werkelijkheid had deze persoon immers nooit de bedoeling ge had om een afzonderlijk rechtssubject in het leven te roepen. Het zal duidelijk zijn, dat het in dit artikel aangevoerde vraagstuk geen typisch Nederlands vraagstuk is. Ook andere landen komen hier steeds meer mee in aanraking. In de Verenigde Staten heeft het door rechtspersonen heenkijken zich al het verst ontwikkeld. Gebleken is dat de rechters in de Ver enigde Staten slechts onder bepaalde voorwaarden tot dit 'piercing' ten gun ste van de schuldeisers besluiten. Een moedermaatschappij zal daar niet zon der meer voor de schulden van haar 100% dochter kunnen worden aange sproken. Zij zal voor de schulden van deze dochter wel aansprakelijk zijn als zij zich op dominante wijze bemoeit met de zaken van de dochtervennootschap, de dochter veel te weinig kapitaal heeft of bijvoorbeeld het op schrift vastleggen van besluiten, het notuleren van verga deringen wordt verwaarloosd. In het Duitse recht komt het door rechtspersonen heenkijken ook voor en wordt het 'durchgriff' genoemd. Daar is door de rechter wel tot durchgriff beslo ten in gevallen, waarin vennootschaps vermogen naar het privévermogen van de directeur, enig aandeelhouder werd verschoven, hetgeen gebrek van ver- haalsmogelijkheden voor de schuldei sers van de vennootschap tot gevolg had. Voorts is ten deze wel interessant, dat in de Duitse wetgeving o.a. een bepaling is opgenomen, die degene, die door het aanwenden van zijn invloed op de ven nootschap een directeur of commissaris ertoe beweegt ten nadele van de ven nootschap of haar aandeelhouders te handelen, tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade is verplicht. Aan de in andere landen bestaande wet geving en rechtspraak over 'piercing' zal ik hier voorbijgaan, ofschoon dit vraag stuk zich ook daar steeds verder ontwik kelt. Mr. Roelvink, de preadviseur wijst ook op het oprichten van rechtspersonen ter verijdeling van verboden in overeen komsten, zoals een concurrentieverbod of een geheimhoudingsclausule. Ter ontduiking van een concurrentiever bod wordt dan door het oprichten van een rechtspersoon getracht in deze rechtspersoon het bedrijf uit te oefenen, dat haar aandeelhouder verboden is uit te oefenen. Het zal duidelijk zijn, dat de rechter deze wijze van het ontgaan van een verbod niet waardeert. Het zal in de praktijk echter niet steeds makkelijk zijn na te gaan of een vennootschap ter ver ijdeling van een overeenkomst is opge richt. Crediteuren de dupe Ten slotte zullen wij nog stilstaan bij de benadering van crediteuren. De laatste jaren hebben we veelvuldig via de pers kunnen vernemen, dat er manipulaties plaatsvonden ter benadeling van schuld eisers, bijvoorbeeld door het gebruiken van 'stroppenmaatschappijen', waarin de riskante transacties worden onderge bracht. Nadat de ene stroppenmaat- schappij failliet is verklaard worden de werkzaamheden rustig voortgezet in een andere vennootschap, hetgeen zoals uit de voorbeelden van de praktijk blijkt, zich wel vaak kan herhalen. Ook gebeurt het dat de enig aandeel houder weinig kapitaal in de vennoot schap stopt en de vennootschap met door hem als schuldeiser verstrekte geldleningen financiert tegen door deze vennootschap vrij onzichtbaar aan hem te verstrekken zekerheden, zoals fiduci- aire overdracht van voorraden en inven taris. Door nu als aandeelhouder - financier bij het failliet gaan der vennootschap de door deze vennootschap verstrekte ze kerheden uit te winnen, waardoor de an dere schuldeisers hun vordering als on inbaar moeten beschouwen, maakt deze aandeelhouder-financier toch wel mis bruik van de regel, dat een naamloze of besloten vennootschap alleen zelf voor haar verplichtingen aansprakelijk is. Het is nog sterker een vorm van mis bruik als deze enig aandeelhouder de schijn wekt zich sterk te maken voor de voldoening van de schulden door de vennootschap. Het is echter zeer de vraag of de schuld eiser zich dan op borgtocht van de enig aandeelhouder kan beroepen. De wet stelt immers dat borgtocht uitdrukkelijk moet worden aangegaan. De enig aan deelhouder zou dus uitdrukkelijk moeten hebben verklaard borg te zullen zijn. In de praktijk zal de mededeling van de enig aandeelhouder echter bewust vaag zijn. Vaste regel nog niet aanwezig Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het gewenst is, dat bij de beoordeling van de financiële situatie van een rechtsper soon ook achter de schermen wordt ge keken en wordt gelet op de tussen deze rechtspersoon en haar aandeelhouder(s) bestaande financiële relatie. In dit artikel is gewezen op een aantal wettelijke re gelingen en rechterlijke uitspraken, waarbij door rechtspersonen is heenge- keken. Opmerking verdient echter, dat er ook legio wettelijke regelingen en rechterlijke uitspraken zijn, waarbij niet tot 'piercing' is overgegaan. Dit artikel is dan ook slechts bedoeld om te laten zien dat zowel w3tgever als rechter onder bepaalde omstandigheden het gordijn van de rechtspersoon zelf op zij zullen schuiven. Een vaste lijn in het al dan niet opzij schuiven van het gordijn kan thans nog nauwelijks worden erkend, al mag in ie der geval gesteld worden, dat door rechtspersonen minder gemakkelijk heengekeken wordt naarmate zij zelf standiger zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 33