de toenemende neiging om de binnen landse economie af te schermen tegen invloeden van buitenaf niet wensen te onderdrukken. Zwaarwegend is dan ook om internationaal tot overeenstemming te komen teneinde de belemmeringen in het internationale handels- en betalings verkeer tot een minimum te beperken. Het grote voorbeeld Japan kan zich in haar ontwikkelingsfa se niet meer aan het internationale krachtenspel onttrekken. Het land wordt nog altijd gezien als de leider in het trendmatig langszij komen bij de wes terse wereld en het is frappant te noe men hoeveel concurrentiekracht is inge- en de druk om een politiek te voeren ge richt op stimulering van de binnenlandse economie, al dan niet gekoppeld aan verdere exportbeperking, neemt toe. Waarschijnlijk om de protectionistische gevoelens niet verder aan te wakkeren en de onderlinge spanningen te vermin deren besloot de Japanse regering on langs het interveniëren op de valuta markt te beperken en de yen opwaarts te laten zweven. Concentratie op de binnenlandse markt Ter bestrijding van de slechte stand van zaken van de wereldeconomie wordt wel gepleit voor een selectief industrie- leverd door de traditionele industrielan den. Dat Japan volstrekt niet gekenmerkt kan worden als een op de export gericht land valt af te lezen uit de hoge binnen landse groei. Wel zijn de krachten ge mobiliseerd om de export tot een succes te maken en gesteund door groeiende westerse markten en identieke produk- tieprocessen hebben lage lonen en de lage wisselkoersverhouding van de yen gezorgd voor het veroveren van vele markten overzee. Japan bevond zich in een overgangsfase en is hard op weg het welvaartspeil in de westerse wereld te evenaren. Eén van de gevolgen zal zijn de toenemende roep om zich te con formeren aan de ongeschreven spelre gels in het internationale monetaire en economische verkeer van de geïndustri aliseerde wereld. In dit licht mag het openstellen voor buitenlandse debiteu ren van de kapitaalmarkt van Tokio wor den gezien en het vrijwillig beperken van de export naar de Verenigde Staten om de Amerikaanse publieke opinie, een machtige factor in de wereldpolitiek, niet tegen zich in het harnas te jagen. In 1977 zal Japan een overschot op de handelsbalans bezitten van 14 miljard beleid om te zorgen voor binnenlandse marktverbetering. Ook zou de werkgele genheid weer op peil kunnen worden gebracht als de nieuwe industralisatie geschiedt in combinatie met een straffe inkomenspolitiek plus een aantal belas tingmaatregelen. Het tot bloei komen van sectoren, die nieuwe produkten voortbrengen, kan de afzetcrisis als gevolg van de onmisken bare verzadigingsverschijnselen in het geïndustrialiseerde deel van de wereld smoren. De noodzaak wordt heel duide lijk nu in Engeland een oplossing wordt gezocht voor het grote probleem van de komende jaren, namelijk hoe de olie-in komsten in binnenlandse investeringen kunnen worden omgezet. Het grote ge vaar dreigt dat voor investering in het buitenland wordt gepleit omdat er in En geland overcapaciteit is. Als er al mogelijkheden in het buiten land aanwezig zijn wordt hiermee de verbetering van de welvaartsontwikke ling verder afgeknepen. De achterstand van Engeland tegenover de rest van West-Europa maakt duidelijk dat bin nenlands vele mogelijkheden braak be horen te liggen. Hier komt bij dat de En gelsen met ongeduld wachten op het optrekken van de levensstandaard die de afgelopen jaren geduchte klappen kreeg. Ook Nederland kampt met overcapaci teit en gebrek aan investeringen. Dat het bedrijfsleven wel op nieuwe markten tracht te penetreren moge blijken uit de omvang van de directe Nederlandse in vesteringen in de Verenige Staten van f 15 miljard. Nederland is hiermee de op één na belangrijkste investeerder. Het structurele karakter van de huidige slechte economische toestand wordt onderkend hetgeen duidelijk tot uiting komt in de hernieuwde belangstelling voor de lange golven in het economisch De mammoetstad Tokio, 11 miljoen inwoners, is ook de stad van enorme warenhuizen. Men vindt ze in iedere buurt, zoals op de foto in het Shinjuku-district. Vlakbij zijn stations van de spoorwegen en de ondergrondse. Het station van Shinjuku verwerkt dagelijks 1.350.000 passagiersI leven, ook wel Kondratieff-cycli ge naamd. De verklaring voor de huidige dalende golf zou liggen in het gebrek aan basisinnovaties. Om het stagneren de bedrijfsleven in de geïndustrialiseer de wereld uit de hoek te halen wordt wel de overheid in haar rol van stimule rende en coördinerende factor van bete kenis voor het economisch proces naar voren geschoven. De vraag rijst of de overheid in staat moet worden geacht een apparaat op te bouwen dat het be drijfsleven als partner tegemoet stapt en op één lijn meedenkt bij risico-overwe gingen. De Nederlandse overheid bestrijdt in haar filosofie in deze de huiverigheid die tegenover investeringen bestaat gezien de al bestaande overcapaciteit. Sleutel sectoren in een economie waar de plan ning zich uitstrekt over vele jaren en tot een verbreding van het groeiritme van de wereldeconomie bijdragen, moeten wel in overcapaciteit vertaald worden gedurende een aantal jaren. Ook al om dat nieuw opkomende landen hun aan deel in de sleutelsectoren opeisen is het belangrijk te zoeken naar nieuwe moge lijkheden tot expansie in andere, nieuwe sectoren en tegelijk te weten dat we door moeilijke jaren heen moeten. In de bedrijven en in de economie als totaal is een belangrijke transformatie nodig van het produktiepotentieel: men moet er le ren leven met minder, maar ook anders gerichte groei.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 31