kanttekeningen bij een eventueel vestigingsbesluit reisbureaus In november 1976 is een eerste begin gemaakt met het aanbrengen van enige ordening in de wereld van de reisbureaus door de afkondiging van de Vestigingsbeschikking Reisbureaubedrijven. Was het voordien theoretisch mogelijk om, zonder aan bepaalde eisen te voldoen, met de verkoop van reizen te beginnen, na de afkondiging van de beschikking werd de vestiging van een reisbureau afhankelijk gesteld van het bezit van een vergunning. Lange wettelijke weg De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een vergunning te verkrijgen worden gebaseerd op de Vestigingswet Bedrijven. Deze wet opent de mogelijk heid om de vestiging van een bedrijf af hankelijk te stellen van een vergunning, die slechts verkregen kan worden als aan bepaalde voorwaarden wordt vol daan. Indien de overheid van mening is dat voor een bepaalde branche een ver gunning verplicht gesteld moet worden, wordt bij afzonderlijk Vestigingsbesluit deze branche aangewezen en worden - binnen de grenzen die de wet aangeeft - de vergunningseisen vastgesteld. De vaststelling van een Vestigingsbe sluit voor een bepaalde soort van bedrij vigheid vraagt uiteraard enige tijd. Tijd waarin met vertegenwoordigende in stanties uit de wereld waarvoor de rege ling zal gelden, overleg moet worden gepleegd, terwijl middels een hoorzit ting aan belanghebbenden de mogelijk heid wordt geboden hun zegje over de voorgenomen regeling te doen. In deze voorbereidingsperiode, waarin aan de komende regeling ruime bekendheid wordt gegeven, zou een ongelimiteerd aantal ondernemers nog snel een bedrijf kunnen beginnen en zo het effect van de te treffen regeling kunnen ondergraven. Mr. C. J. B. Ebeling stand gebracht, dan vervalt de regeling en is de markt weer vrij. De vestigings beschikking van november 1976 bepaal de dat de bestaande verkooppunten van reizen gehandhaafd konden blijven; voor het openen van nieuwe verkooppunten was voortaan een vergunning nodig. Aanleiding in een rapport Waarom, zo kan men zich afvragen, heeft de overheid in 1976 gemeend tot regeling van het reiswezen over te moe ten gaan? De Staatssecretaris voor Eco nomische Zaken heeft de totstandko ming van een regeling nodig gevonden omdat de noodzaak daartoe zou zijn ge bleken uit een onderzoek naar de struc tuur van het reisbureauwezen ingesteld in 1972 en 1973. Over dit structuurrap port, waaraan zeker niet door het gehele reiswezen in Nederland is meegewerkt, Om de bestaande situatie te kunnen be vriezen in de tijd dat een vestigingsbe sluit tot stand komt, kan een vestigings beschikking worden afgekondigd. De le vensduur van zulk een beschikking is wettelijk beperkt om de desbetreffende minister niet in de verleiding te brengen het beoogde doel via een beschikking te regelen en een met meer waarborgen voor belanghebbenden omgeven besluit maar achterwege te laten. De levens duur van de beschikking is ten hoogste anderhalf jaar. Is dan geen besluit tot kan - en is - heel verschillend geoor deeld. Het rapport vergelijkt op een aan tal punten de situatie in de jaren waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden met de uitkomsten van een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statis tiek uit 1966. Voor wat de reisorganisa toren betreft constateert het rapport een daling met dertig procent als gevolg van de plaatsgevonden concentraties. Wat de situatie bij de reisagenten betreft, daar wordt een zodanige toeneming ge constateerd, dat het aantal tussen 1966 en 1973 is verzesvoudigd. Deze wel haast explosieve toeneming van het aantal reisagenten houdt verband met het feit dat een aantal banken de ver koop van reizen ter hand heeft geno men. Daarbij moet bedacht worden dat de uitbreiding van het aantal verkoop punten betrekking heeft op de verkoop van pakketreizen en dat deze uitbreiding de pakketreis in niet geringe mate gepo pulariseerd heeft. Noemen we de pak ketreis het confectie-artikel in reizenland dan kunnen we constateren dat het maatwerk goeddeels in handen is geble ven van de reis- en passagebureaus. Zoals al opgemerkt, zijn in de reiswereld wel vraagtekens geplaatst bij de waarde van de gegevens, die in dit structuurrap port zijn neergelegd. Niettemin heeft de overheid gemeend op basis van dit structuurrapport tot een regulering op dit terrein te moeten overgaan. Voor confectie andere eisen dan voor maatwerk De methoden waarop een regeling tot stand wordt gebracht heb ik aan het be gin van dit artikel aangegeven. Sinds no vember 1976 geldt de vestigingsbe schikking; medio 1978 dient deze ge volgd te worden door een vestigingsbe sluit. Als eerste stap op de - lange - weg naar de afkondiging van dit besluit is in juni van dit jaar aan een speciale commissie van de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd over een aantal hoofdlijnen voor een definitieve rege ling. Deze commissie brengt haar advies eerst uit nadat aan belanghebbenden de gelegenheid is geboden om hun wensen en bezwaren naar voren te brengen, eerst schriftelijk en nadien tijdens een hoorzitting. Van beide mogelijkheden hebben wij gebruik gemaakt. Zowel schriftelijk als tijdens de hoorzitting is door ons aange drongen op het aanbrengen van onder scheid tussen verkopers van maatwerk enerzijds en confectie anderzijds, een onderscheid dat gerechtvaardigd wordt door het aangeboden produkt. Verder hebben wij er op gewezen dat de eis om op elk verkoooppunt te beschikken over een vakbekwame, gediplomeerde be heerder een onnodige belasting mee brengt, dat de opleiding tot het vereiste diploma moet kunnen plaatsvinden in ons eigen opleidingsinstituut, terwijl ten slotte de eisen van kredietwaardigheid geen dubbele last op ons mag leggen, naast de bestaande eisen op dit punt welke voor banken reeds gelden. Wie de wereld van de reizenverkopers beziet, kan constateren dat in de aange boden mogelijkheden duidelijk een tweedeling is te maken. Een aantal reis bureaus beperkt zich tot bemiddeling bij de verkoop van pakketreizen, die door een reisorganisatie worden aangebo den. Een andere groep reisbureaus is daarnaast werkzaam op het terrein van

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 28