ding onverminderd goed kan blijven ook al werkt de bank mee in het CMK. Voor- geen bezwaar tegen als een koper zon der makelaar handelt - hij bespaart de courtage - maar hij moet natuurlijk wel weten of hij zelf tot een goed oordeel in staat is. Al treden wij in zo'n geval dus niet voor de koper op, wij zien het wel als onze taak ook die koper naar beho ren te begeleiden, want anders zouden de belangen van onze opdrachtge ver/verkoper geschaad kunnen worden.' De do-it-yourself-methode, die door de Vereniging Eigen Huis aan kopers en verkopers wordt aanbevolen, vindt de heer Tapperwijn onjuist. Een huis kopen is iets anders dan het kopen van een pond suiker. Je koopt iets waardevols, het vergt een grote investering en dan moet je niet teveel aanhikken tegen een vergoeding van 1 V2 die je dan ver schuldigd bent, want daarvoor krijg je een deskundig advies, dat je veel narig heid kan besparen. Dat 'do-it-yourself' klinkt aardig, maar voor iemand die on bekend op dit terrein is - en dat zijn de meesten - kan het verkeerd uitpakken. Tussen onze banken en makelaars ter plaatse zijn vanouds veelvuldig goede relaties gegroeid. Natuurlijk hebben de makelaars als groep bij de komst van het CMK niet de loper uitgelegd, maar er is geen enkel geval bekend waarin die komst tot een nare breuk in de bestaan de goede verhouding tussen een bank en een makelaar heeft geleid. Dat zou ook te betreuren zijn en is bovendien he lemaal niet nodig, omdat zo'n verhou- waarde is, zegt de heer Tapperwijn, dat wij ons duidelijk collegiaal tegen de an dere makelaars blijven opstellen. Deze zullen al wel gemerkt hebben en anders merken ze het bij de eerste gelegenheid wel, dat ons beleid duidelijk op zo'n col legiale opstelling gericht is. Met vele in dividuele makelaars onderhoudt het CMK een goed contact. Wij merken hier tegenover de heer Tap perwijn nog even op dat-algemeen ge sproken - de makelaar bij het publiek niet hoog genoteerd staat. Misschien komt dat omdat de makelaars het jaren- lang in een verkopersmarkt te gemakke lijk hebben gehad, misschien ook omdat door het tweezijdige systeem de koper zich geprest voelde courtage te betalen zonder dat hij de zin daarvan inzag. De heer Tapperwijn vindt die lage dunk bij het publiek toch niet terecht. Inderdaad, de genoemde factoren kunnen meespe len en ook de behoorlijke winsten die bij verkoop gemaakt plegen te worden, maar het is onjuist de hoge winsten van een verkoper aan de makelaars te ver wijten. Er zijn vanzelfsprekend make- laars met slechte eigenschappen, maar de normale bonafide makelaar wil eerlijk goed werk leveren en hij weet, dat hij een koper, die zich nu te kort gedaan voelt, niet terugziet als deze later zijn pand weer wil verkopen. Landelijk met regionale contacten Het CMK is nog in de periode van op- bouw. Dat blijkt reeds uit de regiokanto ren die inmiddels gesticht zijn en uit de kantoren, die in de naaste toekomst ge sticht zullen worden. Verblijdend is de weerklank die in deze korte tijd bij de banken van onze organisatie ondervon- I den is. Bijna 75 van onze banken staat momenteel positief tegenover de make laardij en werkt samen met het CMK. Deze belangstelling is vooral sterk ge groeid omdat onze banken in toenemen de mate merken dat de makelaars actie ver worden bij het bemiddelen op het terrein van financieringen, hetgeen weer in de hand gewerkt wordt doordat hypo theekverstrekkers als hypotheekbanken en RPS meer en meer makelaars bij de acquisitie inschakelen en daarover aan- brengprovisie verlenen. Vergeleken bij 2V4 jaar geleden zijn de verhoudingen thans precies omgekeerd: aanvankelijk deed slechts 27 van de banken met het CMK mee, nu onthoudt zich voors hands nog slechts bijna 26 van aan sluiting bij het CMK. De reden voor die onthouding ligt in vele gevallen in de omstandigheid dat een bank een plaat selijke makelaar als goede relatie niet tegen het hoofd wil stoten. Zoals reeds opgemerkt, is de heer Tapperwijn overi gens van mening dat voor dit laatste nauwelijks gevaar hoeft te bestaan. leder bijkantoor heeft een 'begeleidings commissie', gekozen door de banken, welke met het CMK in een bepaalde re gio samenwerken. Daarnaast is er, be noemd op voordrachten van de begelei dingscommissies, een landelijk advies orgaan, het College van Overleg. Het werk van deze commissies en van het College van Overleg wordt als zeer posi tief ervaren. Een landelijk makelaarskan toor als het CMK heeft er enorm gemak van als er regelmatig overleg is met mensen die geïnteresseerd zijn in de on- roerend-goedmarkt ter plaatse en in de regio. Hetzelfde is het geval met het Col-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 26