wob spaargedrag beduidende verschillen ver tonen. Het gaat te ver om alle spaarders hetzelfde gedrag toe te dichten. Ver schillen in gedrag en mogelijkheden van spaarders zijn af te leiden uit o.a. het ge middelde tegoed per spaarrekening en de gemiddelde omloopsnelheid van de spaartegoeden [- opvragingen en stor tingen in verhouding tot het saldo). In beide opzichten blijken tussen de ge noemde spaarinstellingen beduidende verschillen te bestaan en dat leidt tot de conclusie dat het spaargedrag en ook de spaarmogelijkheden van de spaarcliën- ten per spaarinstelling gemiddeld een afwijkend beeld vertonen. Het trekken van conclusies kan alleen verantwoord geschieden als deze zijn gebaseerd op gegevens die voor die conclusies volledig en toepasbaar zijn. Als dit laatste niet het geval is zijn de conclusies onjuist en is publikatie niet zinvol. BANKHYPOTHEEK De belangstelling voor woningfinancie ring is nog steeds groot, zowel van de zijde van de aspirant (nieuwe-) woning bezitters als van de zijde van de finan cierende banken. Voor de meeste men sen is het kopen van een eigen huis één van de belangrijkste transacties - zeker in geld gerekend - die zij in hun leven doen. De benodigde middelen worden gewoonlijk voor een zeer groot gedeelte geleend, en als zekerheid daarvoor wordt het verworven nieuwe huis in hy potheek gegeven. Eén van de oudste en normaalste verhoudingen tussen bank en cliëntl Omdat het kopen van een eigen huis slechts heel incidenteel in iemands le ven voorkomt en de hypothecaire lening gewoonlijk een lange looptijd heeft, is het begrijpelijk, dat vroeger de woning financiering - net als trouwens alle an dere - plaats vond onder zogenaamde 'vaste hypotheek'. Dat wil zeggen dat de hypotheek alleen diende als zekerheid voor één bepaalde schuld. Met een zogenaamde bankhypotheek ligt dat anders. Deze dekt niet één schuld, de oorspronkelijke 'hypotheek', maar in principe alle andere vorderin gen, die de bank nu of in de toekomst mocht krijgen, vanzelfsprekend tot en in de hypotheekakte genoemd maximum. De laatste tijd schijnt in bankkringen nogal wat belangstelling te ontstaan voor de bankhypotheek, ook bij woning financieringen. Het is daarom des te op vallender, dat onze organisatie er reeds jaren lang mee vertrouwd is. Zij was, menen wij, de eerste die de bankhypo theek op grote schaal in ons land intro duceerde. Na tien, vijftien jaar hebben onze banken er niet alleen een grote er varing mee verworven, maar ook be schikken zij thans over een groot be stand aan financieringen, die van het be gin aan 'op bankhypotheek' lopen. Men mag wel zeggen: op 'Rabobankhypo- theek'. De invoering van de bankhypotheek blijkt ook voor de cliënt een heilzame stap geweest te zijn. Deze lost immers op zijn oorspronkelijke schuld, de 'hypo theek' ter financiering van een eigen woning, gewoonlijk regelmatig af. Er ontstaat allengs 'ruimte' tussen zijn oor spronkelijke schuld en het bedrag waar voor de hypotheek dekking verleent. Die ruimte kan door de cliënt desgewenst benut worden voor andere financie ringsbehoeften, bijvoorbeeld een aan vullende financiering tot woningverbete ring of ook voor een zogenaamde con- sumptievefinanciering. Van een nieuwe hypotheek is dan geen sprake, er hoe ven geen hypotheekkosten gemaakt te worden en er is bovendien het voordeel, dat de debetrente in zulke gevallen lager zal zijn dan bij financiering zonder hypo theek. Er is immers nog goede zekerheid aanwezig. De voorwaarden voor zulke nieuwe leningen of kredieten - het gaat vaak om relatief bescheiden bedragen - worden eenvoudig in een onderhandse akte neergelegd. Vooral nu de mensen op allerlei terrein meer 'krediet minded' geworden zijn, zal de bankhypotheek in een behoefte kunnen voorzien. Omdat een belangrijk deel van ons bankhypo- theekbestand reeds jaren loopt, is het goed kredietvragende cliënten in voor komende gevallen te wijzen op de mo gelijkheid om hun inmiddels onder de bankhypotheek verkregen ruimte daarbij 'in te schakelen'. Jammer is daarom ook, dat de rijksover heid eraan lijkt te willen vasthouden, dat hypothecaire leningen met gemeente garantie alleen onder vaste hypotheek mogen worden verstrekt. Natuurlijk, de gemeentegarantie moet veilig gesteld zijn, ze mag niet uit de hand lopen. Maar dat kan met een bankhypotheek ook be reikt worden. Als de overheid zich op de starre voorwaarden van een vaste hypo theek blijft vastleggen, ontneemt ze de eigen woningbezitter de voordelen van een bankhypotheek: deze kan later zijn ruimte niet gebruiken en moet óf de kosten van een tweede hypotheek dra gen óf een hogere rente betalen, als hij weer een lening of krediet mocht willen hebben.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 7