wob wob wob citeit, dan is vaak een onmiddellijk be sluit daartoe nodig. Alleen op die wijze is snel en diligent reageren mogelijk op de wijzigingen op of rond de spaar- markt. Deze handicap is thans door de CKV weggenomen. Op aanraden van haar Commissie voor Spoedzaken, die on langs zelf de tijdvergende belemmering van het vooraf advies vragen in de prak tijk heeft ervaren, heeft zij haar stand punt van 1973 zodanig herzien, dat het niet langer vertragend zal werken. Wij menen, dat dit besluit gezond en reëel is. Immers, als dan toch op een ge geven ogenblik in het belang van onze banken landelijk, centraal adverteren noodzakelijk blijkt te zijn, dan moeten we daartoe ook zonder dralen kunnen overgaan. 'GRASSROOTS' Nederland is anders dan de Verenigde Staten, en de Tweede en Eerste Kamer verschillen nogal wat van het Ameri kaanse congres. Dat merkten we on langs weer aan hetgeen Credit Union Magazine schreef over de dringend ge wenste 'Credit-Union wetgeving', waar tot haar spijt het Congres vorig jaar niet aan toegekomen is. Maar, zo schrijft het blad, tientallen Con gresleden hebben de verzekering gege ven, dat deze wetgeving in de komende zittingsperiode hoge prioriteit zal krij gen. Met name de aandrang daartoe van onderop uit de Credit Unions ('grass- roots credit unions drive for legislation' zou op het Congres veel indruk gemaakt hebben. De Congresleden hebben het dan ook gemerkt! Ze kregen duizenden brieven van Credit-Union-leden uit het hele land en honderden petitionnemen ten met duizenden handtekeningen. Vol gens het blad hebben die acties de hou ding van de Congresleden al merkbaar ten gunste van de wetgeving veranderd. Wij kunnen moeilijk de methoden van de ons verwante Amerikaanse organisa tie overnemen. In ons land zien we ge noeg protestborden en -optochten, lijs ten met handtekeningen ontvangt de heer Vondeling aan de lopende band, maar voor een echt petitionnement moeten we toch wel een eind in het ver leden teruggaan. En toch, even dachten wij dat onze organisatie, met zijn hon derdduizend leden en honderdduizend spaarders heus geen gek figuur zou slaan, als ze op deze wijze onder de aan dacht van de Kamerleden zou willen ko men. Dan zou overduidelijk blijken met hoeveel 'grassroots' ook wij overal in het land geworteld zijn. En als deze Amerikaanse methode in ons land in zwang was, zouden er ook hier wel een paar punten zijn waarop we konden overwegen haar toe te passen I Genoeg hierover, wij zijn en blijven even Nederlands als welke andere organisatie ook. Daar gedragen we ons naar, maar onze 'achterban' moge niemand onder schatten I IS DIT ZINVOLLE INFORMATIE? Deze vraag kwam vanzelfsprekend op toen wij begin januari in verschillende dagbladen kennisnamen van een artikel handelend over een publikatie van de Rijkspostspaarbank onder de kop 'Spaarrente per gezin gemiddeld 800 gulden (in het afgelopen jaar)'. De lezer kan in dit artikel er kennis van nemen, dat de spaarinstellingen in ons land in 1976 ongeveer 2,8 miljard gul den aan rente hebben betaald aan spaarders. Dat gegeven is terug te vin den in een bijgevoegde tabel, waarin wordt aangegeven hoeveel rente in de jaren 1971 t/m 1976 is uitgekeerd aan spaarders door de Rijkspostspaarbank, de Handelsbanken, de Rabobanken en de Bondsspaarbanken en hoeveel deze rentebedragen belopen uitgedrukt in procenten van het gemiddelde spaarte goed bij die verschillende spaarinstellin gen. I In het commentaar bij deze tabel valt te lezen: 'Uit (onderstaand) overzicht blijkt, dat per ingelegde gulden de Rijkspostspaar bank veruit de hoogste rente uitkeert en de Handelsbanken de laagste. De Rabo banken en Bondsspaarbanken nemen een middenpositie in en zij verzwakken hun positie nog voortdurend ten opzich te van de Rijkspostspaarbank, terwijl de Handelsbanken hun achterstand op de Rijkspostspaarbank langzaam verminde ren. j In het midden latende of de percentages j in de tabel juist zijn berekend (Hoe is het gemiddelde spaartegoed bepaald?) moet op z'n minst betwijfeld worden of het verantwoord is op grond van deze gegevens conclusies te trekken als hier boven zijn geciteerd: 1 Het assortiment spaarvormen van de verschillende spaarinstellingen vertoont al sinds jaren een grote mate van unifor miteit. 2 De concurrentie tussen de verschil- lende spaarinstellingen is al sinds jaren j van dien aard, dat geen van de markt- j partijen gunstiger rentetarieven kan bie- j den, zonder dat de andere spaarinstel- lingen op korte termijn hun tarieven daaraan aanpassen. 3 Het aan de spaarders in totaal uitbe taalde bedrag aan rente wordt bepaald door de spaarvorm die de spaarder heeft gekozen en het rentepercentage, dat voor deze spaarvorm geldt. De spaarder kiest zijn spaarvorm(en) naar zijn persoonlijke omstandigheden, die bepalend zijn voor de vraag of en in hoeverre hij zich wil en kan veroorloven ter verkrijging van een hogere rente voor j een (langere) termijn afstand te doen van de beschikking over zijn spaargeld. Gaan de door de Rijkspostspaarbank ge trokken conclusies dus op grond van bo venstaande punten mank, dan is daar mede nog niet alles gezegd. Achter de spaartegoeden staan de spaarders, wier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 6