Stof1 Lichten! Dit iS de verkeerde di^-serie jubilea openingen in memoriam Worden en dat de ware manager altijd met zijn zaak beii^ is, zal u uil de dia's duidelijk 40 Op 9 november nam men bij de Rabobank Spijkenisse tijdens de algemene vergadering af scheid van de heer Joh. van Bo degom, voorzitter van de raad van toezicht. De heer J. W. Mekkink, secreta ris van het bestuur van de. Ra bobank Apeldoorn, nam op 24 november afscheid wegens het bereiken van de statutaire leef tijdsgrens. Bij de Rabobank Rijswijk werd op 24 november afscheid geno men van de heer W. Vaandra ger, lid van het bestuur en de heren W. Udo en J. J. Roden burg, beiden lid van de raad van toezicht. De eerstgenoemde he ren ontvingen de zilveren re versspeld, de heer Rodenburg ontving de gouden draagspeld. Op 24 november werd in kleine kring afscheid genomen van de heer H. M. van Wanroy, voorzit ter van het bestuur van de Ra bobank Well. De heer P. H. H. van Helden, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Melderslo, vierde op 24 november zijn zilveren bestuursjubileum en ontving de zilveren reversspeld. De zilveren reversspeld werd op 14 december tijdens een intie me bijeenkomst uitgereikt aan de heer B. J. Booyink, die het feit herdacht dat hij vóór 25 jaar toetrad tot het bestuur van de Rabobank Tubbergen. Ter gelegenheid van het 30 jarig ambtsjubileum van de heer Joh. Looper, directeur van de Rabobank Bakkeveen, vond op 15 december een feestelijke bij eenkomst plaats. Op vrijdag 17 december vond een receptie plaats ter gelegen heid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de heer K. H. Hartman, di recteur van de Rabobank Odoorn-Exloo, die per 31 de cember de dienst van de bank verliet. De heer J. Fijnheer, lid van het bestuur van de Rabobank Win kel, ontving op 17 december uit handen van de burgemeester de versierselen, die behoren bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. De heer Winkel ontving de onderscheiding we gens zijn vele verdiensten voor verschillende veehoudersorga nisaties en andere verenigin gen. Bij de Rabobank Vorden nam men op 21 december afscheid van de heer H. Wesselink, voor zitter van het bestuur. Hij trad af wegens het bereiken van de leeftijdsgrens en ontving de zil veren reversspeld. Deze onder scheiding werd eveneens uitge reikt aan de heren H. J. Eggink, bestuurslid en Joh. Regelink en W. J. C. Roelofs, leden van de raad van toezicht, die allen hun 25-jarig jubileum vierden. Op 27 december werd onder grote belangstelling afscheid genomen van de heer J. P. G. A. Breur, directeur van de Rabo bank Anna Paulowna-Bree- zand. De heer C. H. C. M. van den Hurk, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Den Dungen, vierde op 27 december zijn 30-jarig ambtsjubileum en ont ving de zilveren reversspeld. De heer Th. A. W. M. Muskens, directeur van de Rabobank Heerlen, vierde op 5 januari zijn zilveren ambtsjubileum. Op 17 december werd het bij kantoor De Kempenaar in Lely stad van de Rabobank Flevo land in gebruik genomen. Op 10 januari nam men bij de Rabobank Vlissingen officieel het nieuwe bijkantoor aan het Oranjeplein in gebruik. Bij die gelegenheid werd aan de voor zitter van het bestuur van de Stichting Dienstencentra voor Bejaarden een cheque aange boden. A. Noordzij, 72 jaar. Oud voor zitter van de raad van toezicht van de Rabobank Pernis. Th. J. Bouwman, 60 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Rabobank Apeldoorn. C. Hultermans, 84 jaar. Oud lid van de raad van toezicht van de Rabobank Klein Dongen. A. J. Verbruggen. 76 jaar. Oud-bestuurslid van de voor malige Rabobank Ledeacker. G. H. van Lier, 70 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Rabobank Meijel. A. van Vliet, 77 jaar. Oud-kas sier van de Rabobank Hars kamp. R. Hadders. 77 jaar. Oud-direc teur van de Rabobank Beilen. S. Nauta, 72 jaar. Oud-kassier van de voormalige Boerenleen bank Surhuizum. C. Sonneveld Gzn., 70 jaar. Se cretaris van het bestuur van de Rabobank Pijnacker. H. Geers, 68 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Rabo bank Nieuw Amsterdam. C. W. de Jong, 66 jaar. Lid van het bestuur van de Rabobank Uithoorn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 42