in woorden en miljoenen 39 Totaal De ontwikkeling van middelen en uitzettingen bij onze aangesloten banken ver toonde in de afgelopen maand december een redelijk gunstig beeld. De saldi op spaarrekeningen gaven een positief inlegoverschot te zien, terwijl ook de saldi op termijndeposito's toenamen. De rekening-courantgelden namen af, hetgeen voor december een normaal beeld is. Bij de uitzettingen handhaafde zich het beeld van het laatste halfjaar; de ver strekkingen op uitstaande leningen lagen op een zeer hoog niveau, met name op woningbouwleningen. Als gevolg van ontvangen rente en aflossingen vertoonde het rekening- couranttegoed van de gezamenlijke aangesloten banken bij de Centrale Bank een forse stijging. Bovenstaande ontwikkelingen hadden tot gevolg dat de collectieve liquiditeits positie ten opzichte van de interne regelingen toenam. MUTATIES IN DE UITZETTINGEN VAN DE AANGESLOTEN BANKEN dec. '75 Effecten 18 Rekeningen-courant 248 Leningen en beleggingen 114 380 jan./dec. '75 247 267 2245 dec. '76 - 4 290 220 2759 506 (bedragen x 1 miljoen) stand ultimo jan./dec. '76 december '76 172 1232 701 3378 3904 22968 4777 27578 MUTATIES IN DE TOEVERTROUWDE MIDDELEN VAN DE AANGESLOTEN BANKEN (bedragen x 1 miljoen) Spaartegoeden Termijndeposito's Rekeningen-courant Totaal 4 uitsluitend in eigen beheer dec. '75 - 23 45 -438 416 jan./dec. '75 2797 -157 1116 3756 dec. '76 37 293 -336 - 6 jan./dec. '76 900 1837 882 3619 stand ultimo december '76 26605 4150 6817 37572 SPAARRESULTATEN BIJ DE VERSCHILLENDE SPAARINSTELLINGEN (bedragen x 1 miljoen) Spaarverschil dec. jan./nov. Spaartegoed 30 november bedrag percentage 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 Rabobanken* 102 125 -24 38 2824 863 24700 26597 41,6 41,4 Bondsspaarbanken 18 33 72 72 742 682 11754 13028 19,8 20,3 Rijkspostspaarbank 5 45 25 82 865 445 9891 10893 16,7 17,0 Overige banken 2 15 2 12 51 26 443 518 0,8 0,8 Handelsbanken4* 11 14 16 2795 76 12537 13165 21,1 20,5 Totaal 138 232 91 7277 2092 59325 64201 100,0 100,0 inclusief centrale bank inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 41