uit onze historie trale te Utrecht, wegen bij de besprekin gen zwaar mee. De besprekingen die eerst nogal moei zaam op gang kwamen gingen vlotter lopen toen beide coöperaties meer be grip voor eikaars standpunt kregen en het onderling vertrouwen ook daardoor toenam. Kolenloods ingestort Kortom: in 1969 werd het bestuur van de nieuwe coöperatie 'De Vallei' be noemd en kon deze starten, vergezeld van vele goede wensen en dat was maar juist op tijd, want inmiddels was de voorkant van de kolenloods door de vele splitsing wordt gezien het zuiver stellen van de verantwoordelijkheid en de aan sprakelijkheid. De ontwikkeling van het bankbedrijf van de beide coöperaties is door de tijdsom standigheden zich steeds sterker gaan onderscheiden van het agrarische bedrijf in de ruimste zin. De intrede en de ver groting van het 'burgerlijke' om niet te zeggen stedelijke element iaat zich niet meer rijmen met het ongedeelde lid maatschap van één vereniging. Dit wordt duidelijk geïllustreerd met de ver strekking van hypothecaire leningen op burgerwoonhuizen. Het verplichte lid maatschap brengt in deze een wezens vreemde en daardoor ongewenste me- vervolg van pagina 32 'schoongemaakt' en voorzien van de 'nieuwste druk.' Welke banken zullen gaan meedoen? Deze vraag is nog niet precies beant woord, maar wel staat vast dat hierover nauw overleg zal plaatsvinden met het Directoraat Personeel Aangesloten Ban ken en vooral ook met het Werkgebied Aangesloten Banken. Allerlei criteria, zoals bankgrootte, reeds ontwikkelde eigen opleidingsactiviteiten e.d. zullen daarbij een rol spelen. Na tuurlijk zal de invoering fase-gewijs plaatsvinden. Vooral in verband met de noodzakelijke begeleiding is het onmo gelijk grote aantallen banken gelijktijdig bij het project te betrekken. Daarom zul len steeds kleine groepen banken wor den benaderd. Met deze banken zullen eerst alle voorbereidingen worden ge troffen. Eerst daarna beginnen stap voor stap de feitelijke opleidingsactiviteiten. Alles bijeengenomen staat het Directo raat Opleidingen voor een veel omvat tende taak. Maar (en we citeren hierbij het onderzoekrapport): het weet zich hierin gesteund door directie en colle ga's en zal zich daarom voor 100% in zetten de taak tot een goed einde te brengen. Hoewel, een echt einde zal nooit worden bereikt er is praatavond bij Reyer van der Eist in Maarsbergen. Vroeger werden 's winters zulke praatavonden belegd 'op d'n heerd', ten huize van een lid van de coöperatie. sneeuwval ingestort. Toén werd beslo ten met de herbouw maar te wachten tot de samenwerking met Barneveld al of niet tot stand zou komen I Op 30 juni 1969 werd de eindles van de lagere landbouwschool gegeven. Einde lijk kwam in maart 1970 de verdeling van landbouwschool en huizen, welke het gezamenlijk eigendom waren van bank en landbouwvereniging, aan de or de. Hiervoor werd een bevredigende op lossing gevonden. 'De Vallei' boerde niet slecht. Het rapport over juli-december 1969 sloot met een overschot van f 207 900,- na belastingaftrek. Geen reden dus tot ongerustheid of tot spijt over dit samengaan. Er waren belangrijke veranderingen op til. De splitsing van de bankafdelingen en de handelsafdelingen van de coöpe raties te Woudenberg en te Barneveld stond voor de deur. Was die ontkoppeling noodzakelijk? Het verslag van een bespreking op 3 no vember 1970 geeft daarop ondermeer als antwoord: 'Het bestuur en de raad van toezicht van de Coöperaties te Barneveld en te Wou denberg achten de tijd gekomen, dit punt aan de orde te stellen te uwer in formatie. Als voornaamste motief voor deze af- dezeggenschap en aansprakelijkheid mede voor het handelsbedrijf van de vereniging. Omgekeerd reikt een lidmaatschap van een agrariër door de aanwezigheid van het hedendaagse bankbedrijf verder dan waarvoor dit lidmaatschap is bedoeld en aangegaan. Een ontkoppeling zat deze verbanden in de juiste proporties zetten. Als bijko mend voordeel mag de bestaande re ductie voor de Raiffeisenbanken op het tarief van de vennootschapsbelasting zeker worden genoemd. Een oplossing waarmee de energieke, toegewijde oprichters, bestuurders en medewerkers het ongetwijfeld eens konden en kunnen zijn. Terugblikker wil volgende maand met u een bezoek brengen aan 'Sevenum' om na te gaan welke de lotgevallen van deze coöperatie waren. Tb.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 40