uit onze historie Bijzondere eenden in de bijt van de voormalige Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht (3) 'Gouden Baken in Groene Vallei' heette het gedenkboek, dat in 1959 bij het 50-jarig bestaan van de Coöperatie Woudenberg-Maarn verscheen. In juli 1918 kwam de vraag naar voren 'of het niet wenschelijk zoude zijn dat een regeling werd getroffen voor het personeel, namelijk wat betreft ouder domspensioen en ziekteverzekering'. Ook dat zou in overweging genomen worden. De noodkreet van het ULG vond geen weerklank. De convocatie voor een ver gadering op 18 februari 1919 vermeldt als punt 1 op de agenda 'Het nemen van een besluit aangaande het opheffen van onze landbouw-afdeeling' (d.i. afd. Woudenberg-Maarn van het ULG). No tulen van deze vergadering zijn niet aan wezig. Op de algemene vergadering van 26 fe bruari 1919 werd het overlijden van de heer Iddekinge-Hofkamp, de kassier, met warme woorden van grote erkente lijkheid herdacht en werd de heer Straatman - 'thans inspecteur bij de Centrale Bank' - als zijn opvolger be noemd. Straatman zal wel niet aan de uitslag hebben getwijfeld want 'hij ver scheen inmiddels ter vergadering' en werd door de voorzitter in kennis ge bracht van het besluit dier vergadering. Op die vergadering werd de Coöperatie ook aangesloten als lid van het ULG en kon dus ook gaan profiteren van de werkzaamheden van 'De Landbouw- beurs' die in oprichting was, als onder deel van het ULG. Ook nog in 1919 werd de bespreking weer geopend over de wenselijkheid van een eigen maalderij.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 38