geld- en kapitaalmarkt kistpapier in 1977. Het betrof een tender van 5-jaars papier; tegen een vaste rente van 6% werd f 373 mil joen toegewezen. Hierdoor werd na de Staatslening per ultimo december met storting in 1977, de tweede stap gezet voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1977. Ten aanzien van de behoefte uit het vorig jaar zijn er aanwijzingen dat deze uiteindelijk niet onaanzienlijk lager is uitgekomen dan de in de Miljoe nennota geraamde f 12 900 miljoen. Op de kapitaalmarkt bleef de rente tot de medio van de maand dalen. Vervolgens trad een ommekeer in welke mede werd beïnvloed door de loononderhandelingen, de vermogensaanwasdeling en een tijdelijk terugtrek ken van buitenlandse beleggers. Tevens speelde de aankondiging van een obligatielening van Estel NV een rol, welke vrijwel gelijktijdig kwam met de berichten In de maand januari werd het Nederlandse economi sche klimaat in sterke mate beïnvloed door de loonon derhandelingen, welke een speelbal waren van de te gengestelde wensen van de sociale partners. In novem ber/december werd er bij tijd en wijle al door de werk nemers en werkgevers hoog spel gespeeld, hetgeen er toe leidde dat zij zichzelf voor een akkoord op centraal niveau voorlopig buiten spel hadden geplaatst. De in ja nuari volgende bedrijfstaksgewijze onderhandelingen leidden tot het opstellen van spelregels voor stakingen. Ook in het buitenland ontstond sociale onrust zodat het erop leek dat er spoedig over een spel zonder grenzen gesproken zou kunnen worden. In hoeverre de op het moment van afsluiten van dit artikel op handen zijnde stakingen slechts speldeprikken zullen blijken te zijn moet worden afgewacht. Wel lijkt het erop dat de over heid door een nieuwe meevaller weer de rol van spel leider op zich zal kunnen nemen, zodat het achteraf wellicht allemaal nog kinderspel geweest zal blijken te zijn. De rentedaling in de laatste maanden van 1976 op de Nederlandse geld- en kapitaalmarkt kwam medio janu ari tot stilstand. Op eerstgenoemde markt kwam het maandgemiddelde van de tarieven voor 3-maands in- terbancaire deposito's op 6,24 tegen 6,55 in de cember 1976. Begin januari vond er nog wel een daling van het rente niveau plaats doordat met ingang van 7 januari het wissel- en promessedisconto met een vol punt werden verlaagd. Dit gebeurde met het oog op de internationa le rente-ontwikkelingen en de daarmee samenhangen de ontwikkelingen op de valutamarkten. Een dag eerder had België het disconto met eenzelfde percentage ver laagd. Het wisseldisconto bedraagt nu 5 en het pro messedisconto 6 waarmee deze tarieven dichter in de buurt liggen van die bij enkele belangrijke handels partners. Begin januari liepen de steunmaatregelen van de Ne- derlandsche Bank vrijwel helemaal af. Het ging hierbij om circa f1500 miljoen, waartegenover in beperkte mate nieuwe transacties werden afgesloten. In de tweede helft van de maand ondervonden de tarie ven een licht opwaartse tendens welke met name werd veroorzaakt door een relatief grote verkrapping van de geldmarkt en een onrustige kapitaalmarkt. Ten einde enig tegengas te geven kwam De Nederlandsche Bank de geldmarkt eind januari zowel met swaps als met een speciale belening tegemoet. De laatste werd voor de periode 31 januari tot 22 februari afgesloten tegen 63/8 waarbij het bankwezen voor het zeer forse be drag van f974 miljoen inschreef en dit ook kreeg toe gewezen. De Agent van het Ministerie van Financiën kwam op 21 januari met de eerste emissie van schat- omtrent grote personeelsafvloeiingen bij deze debiteur. De lening ad f 150 miljoen met een rente van 814 een uitgiftekoers van 99,5 en een gemiddelde loop tijd van 8 jaar werd dan ook geen succes. Eerder was een 814 obligatielening van de Nederlandse Investe ringsbank voor Ontwikkelingslanden (f 100 miljoen, uit giftekoers 100%, gemiddelde looptijd 1016 jaar) wel geslaagd. De rente op de openbare kapitaalmarkt werd mede beïnvloed door de ontwikkelingen op de onderhandse kapitaalmarkt, waar de BNG haar prijzen in enkele da gen tijd van 8,4 tot 9 verhoogde. Op deze markt mogen buitenlanders sinds 3 januari weer maximaal f75 miljoen lenen, welke vraag gereguleerd zal worden door een vervalkalender. Begin februari keerde de rust op de kapitaalmarkten weer enigszins terug. De 814 lening van de Neder landse Gasunie, met een gemiddelde looptijd van 514 jaar en een uitgiftekoers van 99,5 werd daarbij in rui me mate overtekend. Het maandgemiddelde van de lange rentewijzer, welke voortaan in dit overzicht zal worden vermeld, kwam op 8,21 tegen 8,16 in december.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 35