G internationale uitwisseling doelstellingen, werkwijzen en organisa tie van de overeenkomstige sector in het eigen bedrijf. Getracht wordt de stagi airs op te nemen in een gezinssituatie. Soms lukt dit, soms ook niet. Degenen, die wel in een gezinssituatie worden op genomen leren uiteraard beter de om gangstaal en levensgewoonte van het gastland kennen. De stagiairs worden ook gevraagd over deze ervaringen te rapporteren en uit sommige verslagen blijkt dat zeer intensief aan het sociaal en cultureel leven is deelgenomen. De afsluiting van de stage De stage wordt afgesloten, wederom in Brussel, met uitwisseling van ervaringen en besloten met een feestelijke maaltijd, waarbij tevens een lid van het Bestuur van de Groupement aanwezig is. Die laatste twee dagen, en vooral ook de af sluiting, liet blijken, hoe waardevol de stagiairs hun periode in de vreemde hebben ervaren. De waardering is veelal positief en richt zich in hoge mate op het kennismaken met een andere cultuur, op de vervolmaking van talenkennis en de kennisvermeerdering met betrekking tot het bankbedrijf en een bepaalde sec tor daarin in het bijzonder. Vaak is men voornemens persoonlijke contacten blij vend te doen zijn. Ook is men van plan tussen de uitzendende en uitnodigende organisaties zakelijke contacten tot stand te brengen of uit te breiden. De Groupement heeft zich afgevraagd of deze ervaringen en intensies van kort stondige duur zijn of niet? Evaluatie Recent is nagegaan bij de groep uit 1975 welke de waardering is op dit mo ment. Of inderdaad iets van die voorne mens terecht is gekomen en of intussen het enthousiasme niet wat is geluwd. Uit het onderzoek blijkt dat de waarde ring eerder is toegenomen dan afgeno men, dat er inderdaad zowel persoon lijke contacten als zakelijke tot stand zijn gebracht en in stand zijn gehouden en dat de stage-ervaringen positief worden beoordeeld in het licht van de persoon lijke ontplooiing en van de eigen werk zaamheden. Uit de beantwoording van de vragenlijst blijkt dat de voorbereiding van de stage uiterst belangrijk is. Van belang is, dat de kandidaat zowel de omgangstaal be heerst als de banktermen kent in de vreemde taal, dat hij de eigen organisa tie goed kent om in staat te zijn vergelij kingen te maken. De kandidaat, maar ook de ontvangende bank zelf moeten een uitgesproken eigen idee hebben over het doel en de inhoud van de stage. De kandidaat moet enthousiast en flexi bel zijn in de omgang, zodat hij ook kan deelnemen aan het gewone dagelijkse leven in den vreemde. Indien aan deze voorwaarden is voldaan en de gastbank zet een goed programma in elkaar, dan is de stage beslist geslaagd. Uit het on derzoek naar de ervaringen van de deel nemers is gebleken dat de Groupement een zeer nuttige activiteit aan haar lijst heeft toegevoegd. vervolg van pagina 25 instituut dit toch als een 'te weinig' wordt gekwalificeerd, welk gevoelen overigens wegens het ontbreken van in zicht in de verliespercentages niet hard en onweerlegbaar is te maken. Naar het zich laat aanzien is dit 'te weinig' meer van toepassing op de follow up of bege leiding dan op het onderzoek en de be handeling van de aanvragen. Samenvattend kan worden gesteld, dat 'de banken' niet alleen belangstelling hebben voor de financiering van het kleinschalig bedrijf maar deze belang stelling ook daadwerkelijk waar hebben gemaakt of alsnog waar willen maken. Dat zij onderkend hebben, dat diverse typerende facetten als onder de karakte ristiek genoemd aanleiding hebben ge geven of nog zullen geven voor bijzon dere maatregelen zowel in de personele als in de organisatorische sfeer, die voor het bankbedrijf kostenverhogend wer ken. Op de lange termijn moeten zij de perspectieven echter wel 'veelbelovend' achten en o.i. terecht. IV Samenwerking-coördinatie tussen banken en het CIMK in het belang van de ondernemers Het is duidelijk, dat de banken en het CIMK dezelfde doelgroep van dienst wil len zijn, de banken als onderdeel van een veel wijdere range van in bepaalde categorieën te onderscheiden clientèle, het CIMK daarop speciaal en uitsluitend ingesteld. Aan een zekere specialisatie qua perso neel en organisatie zullen, als gezegd, de banken niet kunnen ontkomen omdat het MKB een eigen problematiek kent, die zich niet straffeloos laat miskennen. Het CIMK kan terzake als een waarde vol, wellicht onmisbaar, complement opereren. Met diverse banken bestaan reeds ja renlang relaties, met name in het vlak van de financiering van onroerend goed via de hypothecaire lening met staats garantie, maar deze relaties zijn meer in cidenteel dan structureel. In het kader van de nieuwe kredietbeschikking zullen zij frequenter en intenser kunnen wor den. Voor wat het instituut betreft wordt dit toegejuicht. Hieruit kan immers voortvloeien dat de dienstverlening op ander gebied dan met het oog op en uit hoofde van garantiekredietverlening, meer bekendheid krijgt en waar nuttig en nodig gepousseerd wordt. Het is beider belang, zij het niet met de zelfde motivatie, dat het de ondernemer in het MKB goed gaat, dat moeilijkhe den tijdig worden gesignaleerd én er dan ook het nodige aan gedaan wordt onder inzet van alle beschikbare know how. Wil dit inderdaad gebeuren dan zijn twee zaken van belang: 1 dat men over en weer elkaar beter leert kennen zodat men geïnformeerd is, niet alleen omtrent elkanders assorti ment van diensten, maar vooral ook om trent klimaat, sfeer en habitus: 2 dat de contacten zo mogelijk worden geïnstitutionaliseerd met vaste contact personen zodat een optimale communi catie wordt verkregen. Wat het eerste betreft: men kan de in de nieuwe kredietbeschikking voor bepaal de projecten voorgeschreven inschake ling van adviesinstanties, waarvan het CIMK er één is, als een hinderlijke, de procedure verlengende en extra kosten met zich medebrengende factor zien. Men kan ook en daartoe is dachten wij alle reden, deze inschakeling zien als een gesanctioneerd en gecodificeerd stuk specialisatie, waarmee én de be trokken bankiers én de garant én, en dat niet op de laatste plaats, de onderne mers het meest gediend zijn. Wat hun belangen betreft lopen de oogmerken van banken en CIMK, zeker op langere termijn bezien, parallel. Welnu dan: wat Jet ons!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 32