internationale uitwisseling in het coöperatief bankwezen Coöperatieve banken binnen de Europese Gemeenschap hebben zich reeds jaren terug verenigd in de 'Groupement des coöperatives d'Epargne et de Crédit de la communauté Européenne', in de wandeling 'Groupement' ge noemd. Het secretariaat van de groep is gevestigd in Brussel. Naast vele andere activiteiten bevordert de Groupement ook de tijdelijke uitwisseling van medewerkers van de aangesloten organisaties. Het doel van die uitwisseling is (toekomstige) managers en staffunctionarissen gele genheid te bieden meer vertrouwd te geraken met de menselijke en profes sionele relaties, die er bestaan tussen de verschillende coöperatieve banken binnen de Europese Gemeenschap. Verder heeft de uitwisseling ten doel de kennis van het bankbedrijf te verhogen alsmede het verkrijgen van een be ter inzicht in de problemen rond sparen en kredietverlenen in relatie tot de wettelijke en monetaire ontwikkelingen binnen de EEG. In het voorjaar van 1975 heeft de eerste uitwisseling plaatsgevonden. Door de stagiairs werd de uitwisseling als zeer zinvol ervaren. Dit mag onder andere blijken uit de reactie van de heer Man- nion, specialist in agrarische financiering van de Agricultured Credit Corporation Ltd. te Dublin, Ierland. In het door hem opgestelde rapport over zijn stage bij de Rabobankorganisatie zegt hij: 'Ik heb de gelegenheid en aanzet gekregen om mijzelf eens kritisch de spiegel voor te houden voor wat betreft mijn benade ring van het werk en de door mij gehan teerde systemen en procedures. Ik heb de mogelijkheid gehad bruikbare nieuwe ideeën op te doen. Men kan van de er varingen van de gastbank profijt trek ken. Een van de specifieke doelen van de uitwisseling was de verhoging van de professionele kennis. In mijn geval is dit in belangrijke mate bereikt, vooral in de betekenis van verbreding van de profes sionele kijk op zaken. Ik heb meer inzicht gekregen in de manier waarop Neder landers leven en een goed contact opge bouwd met een aantal medewerkers van de Rabobankorganisatie'. De werkgroep van de Groupement, die zich met de organisatie van de uitwisse ling heeft belast heeft zich afgevraagd of de positieve reacties ook nu, vandaag aan de dag, nog zouden bestaan. Van daar dat zeer recentelijk een onderzoek is ingesteld. Alvorens het een en ander te vertellen over de resultaten daarvan, eerst iets over de organisatie van die uit wisseling. Drs. B. J. van Tol hoofd Stafgroep Sociaal Beleid, vice-voorzitter van de werkgroep 'Sociaal Beleid' van de Groupement De organisatie van de uitwisseling leder jaar vindt in de maanden maart, april en mei een uitwisseling plaats van 10 a 15 medewerkers. De kandidaten worden voorgedragen door lid-banken van de Groupement. Aanvankelijk lag het in de bedoeling uitsluitend mede werkers uit de buitenlandsector van de Centrale Banken van de ledenorganisa ties uit te wisselen. Al snel is deze maat staf voor selectie weggevallen. Uit gangspunt is dat de bank, die een kandi daat voordraagt zeer duidelijk weet, waartoe de uitwisseling dient. Tot nu toe hebben deelgenomen, o.a. een hoofd van de accountantsdienst, een or ganisatie-adviseur, een accountant, een area-manager van de buitenlandafde ling, een hoofd van de personeeldienst, een assistent-manager van een bijkan toor, en specialisten uit de buitenland sector. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond de 30 jaar. Het is over het algemeen zeer moeilijk aan te geven wie voor uitzending in aan merking komt. In principe is er de moge lijkheid tot deelname aan de uitwisse ling voor ieder, die (toekomstige) mana ger of staffunctionaris is en voor wie het van belang is (meer) vertrouwd te gera ken met de inhoud van en de wijze waarop andere coöperatieve bankinstel lingen binnen de EEG bepaalde functies gestalte geven. Voorkomen dient te worden dat het min of meer een fijn uit stapje wordt zonder rendement! Duide lijk is dat een goede omschrijving van het doel van de uitwisseling wordt ver langd alsmede een beschrijving van de persoon zelf. Op basis van beide beschrijvingen kan worden bepaald welke organisatie gaat optreden als gastheer en de voorberei dingen kunnen dan worden getroffen. Het is uitermate belangrijk dat vóóraf de stage-periode voor wat betreft de in houd en contacten in een schriftelijk plan wordt vastgelegd. De uitwisseling moet worden gezien als een investering in medewerkers in het belang van die medewerkers zelf, de Groupement en de deelnemende banken. Vandaar dat de organisatie van de stage niet zorgvuldig genoeg kan zijn voorbereid. Voorafgaand aan een introduktie-bijeen- komst in Brussel heeft de kandidaat do cumentatiemateriaal over de gastbank ontvangen. De introduktiebijeenkomst in Brussel duurt twee dagen. In die tijd geven deskundigen van de Europese Commissie in Brussel lezingen over de betekenis en werking van de verschillen de Europese instituten zoals de Europe se Commissie zelf, de Ministerraad, het Economisch en Sociaal Comité van het Europese Parlement. Verder worden tijdens deze dagen door specialisten de volgende onderwerpen behandeld: Taak en werkwijze van de Europese Investeringsbank, van het Eu ropese Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw, de functie van de Europe se Commissie op het vlak van coördina tie inzake bankwetgeving, de organisa tie en methode van werken van het Eu ropese Regionaal Fonds en het Europees Sociaal Fonds. Vanzelfsprekend wordt ook de organisatie en werkwijze van de Groupement zelf en in andere Europese bankorganisaties uiteengezet. De stage zelf In principe duurt de stage 3 maanden. In het merendeel van de gevallen is de me dewerker te gast bij de centrale organi satie van de gastbank, waarbij bezoeken aan lokale banken onderdeel van het programma vormen. Het programma richt zich op het verschaffen van inzicht in de structuur en werkwijze van de gastbank. Gevraagd wordt om in een stage rapport een vergelijking te maken met de eigen organisatie. Het overgrote programma richt zich op het ontwikke len van specifieke kennis over een sec tor van de bezochte bankorganisatie. Ook hierover wordt in het genoemde verslag een vergelijking gemaakt met de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 31