De heer Van der Weele met twee van de 'noviteiten' waarbij de RKN betrokken is: links: aggregaat voor waterzuivering door hyperfiltratie, ontwikkeld door Technisch Bureau W. Seibert Co. BV te Bussum, speciaal geschikt voor zuivering van bronwater bij gebruik in de tuinbouw: rechts: de intra-aortale ballonpomp van Hoogstraat Medische Techniek NV te Kampen. Deze pomp kan een hulpmiddel zijn om te voorkomen dat door een tijdelijk onvoldoende zuurstofvoorziening onherstelbare beschadigingen optreden in geval van gehele of gedeeltelijke beschadigingen van de hartkransslagaders. overheid al met zogenaamde 'ontwikke lingskredieten', maar deze voorzien niet in de financiering van de produktie of van de introductiekosten. Daarvoor is ri sicodragend vermogen nodig en dat wil RKN verschaffen. Zij doet dit door het nemen van een minderheidsbelang in het kapitaal van de onderneming. Geen meerderheidsbelang! RKN gaat er vanuit, dat de verantwoordelijkheid bij de oorspronkelijke eigenaar(s) of oprich- ter(s) van het bedrijf moet blijven liggen. Het gaat er slechts om de eigen, risico dragende vermogenspositie van het be drijf vooral in de moeilijke beginperiode van het brengen van de innovatie te ver sterken. De deelneming van RKN is dan ook in pincipe tijdelijk. Zodra de steun niet meer nodig is, zal RKN haar deelne ming willen afstoten, in welk geval de overige aandeelhouders het voorkeurs recht hebben om de aandelen over te nemen. De meeste aanvragen bij RKN komen van kleine en middelgrote bedrijven; in novaties beginnen veelal op kleine schaal, in een schuurtje soms. Gro- te(re) bedrijven hebben gewoonlijk wel andere wegen om hun nieuwe vindin gen te brengen. Vooral jonge onderne mers, die 'iets nieuws' op het spoor zijn, verdienen steun bij het in produktie brengen van hun vinding. RKN denkt dan ook niet in enorm grote participatie bedragen, maar stelt zich voor, dat haar deelnemingen tussen f100 000 en f 1 000 000 per geval zullen liggen. Kieskeurig De gedachte achter RKN zal ieder aan spreken, maar wie zich enigszins in de materie verdiept, merkt meteen, dat het een heel apart, ingewikkeld terrein is. De heer Van der Weele zegt dan ook zelf: 'je kunt wel zeggen dat we op het ogenblik aan het pionieren zijn'. Eén van de dingen, die na zo'n twee jaar praktijk opvallen, is dat RKN selectief moet zijn. Het is niet zo maar een 'uit vindersbureau', dat maar alles accep teert. Er moet vooruitzicht zijn op een re-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 29