risicodragend vermogen en nieuwe vindingen risico kapitaal nederland bv 26 Sinds we het vuur en het rad hebben leren gebruiken, heeft de menselijke inventiviteit zijn gewel dige vlucht genomen. We zijn nieuwsgierige wezens, altijd op zoek naar iets nieuws, dat soms na jarenlang systematisch speuren en dan weer in de flits van een helder ogenblik ontdekt wordt. Je komt het tegen in de uithoeken van onze ervaringswereld, maar ook op ter reinen, die we allang door weten schap of techniek afgegraasd dach ten. Echt nieuwe dingen zijn de energie-in jecties van onze samenleving. In het conjunctuurverloop van de laatste eeu wen kunnen we vaak de directe invloed van opzienbarende grote uitvindingen aanwijzen: nieuwe spin- en weefmetho- den, de stoommachine en de spoorwe gen, de elektriciteit, de benzinemotor en sinds de laatste wereldoorlog de com puter en de kernsplitsing. Ook op veel kleinere schaal houdt de sa menleving belang bij 'telkens iets nieuws'. Iedere uitvinding, die toegepast wordt, ieder nieuw procédé, dat een tot nu toe onbekende weg wijst om vlugger en gemakkelijker tot het doel te gera ken, stimuleert de economische activi teit en wakkert de bedrijvigheid in de betrokken onderneming aan. Van idee tot financiering Aan het begin van iedere innovatie staat de conceptie: iemand, een groep perso nen, een bedrijf 'krijgt' de idee van iets 1 nieuws. Zo'n idee wordt doorgedacht, blijkt levensvatbaar, groeit en wordt - op een tekentafel of anderszins - verder ontwikkeld. In de derde fase wordt het tastbaar gemaakt door de vervaardiging van een prototype en in de vierde fase zijn we dan zover dat er begonnen kan J worden met het in praktijk brengen van het nieuwe produkt. Alleen als die vierde fase goed doorlopen wordt, kan de inno vatie volwassen worden en bedrijf en maatschappij ten baat strekken. En dat j is mede afhankelijk van de vraag of het bedrijf over de geëigende financierings middelen beschikt om de produktie niet alleen ter hand te nemen, maar vooral ook aan te durven. Daarmee betreden we het speciale ter rein van Risico Kapitaal Nederland BV. Na een aanloopperiode van enkele maanden werd RKN officieel opgericht j in 1975. Het oorspronkelijke initiatief! kwam van de Amro Bank en De Natio nale Investeringsbank. Thans participe ren in het aandelenkapitaal een 7-tal vooraanstaande banken, waaronder onze Centrale Bank. In ons januarinum mer van vorig jaar schreven wij reeds, dat RKN zelf iets geheel nieuws is in de financieringswereld: haar doel is het fi nancieren met risicodragend kapitaal van met name kleine, respectievelijk jonge ondernemingen die een innovatie in de produktie willen brengen: en te vens het zonodig verlenen van manage- mentsteun daarbij. Onzekerheid eist risicodragend ver mogen Waarom werd RKN nodig geacht? En hoe werkt zij nu in de praktijk? Drs. J. J. van der Weele, directeur van RKN, heeft ons over beide vragen het een en ander verteld. Alle onderzoek- en ontwikkelingsactivi teiten, die nodig zijn om 'iets nieuws' daadwerkelijk op de markt te brengen, vereisen investeringen van de onderne mer. Het bijzondere daarbij is, dat de on zekerheidsfactor veel groter is dan bij andere investeringen. Het mag dan waar zijn dat meer dan tachtig procent van de innovaties zijn aanleiding vindt in een marktbehoefte, een uitvinding moet zijn waarde en zijn rendabiliteit voor het be drijf in de praktijk bewijzen, ook al zijn de prognoses zeer geloofwaardig. De ondernemer kan zijn bestaande eigen middelen - als hij die voldoende heeft - er aan wagen of hij kan bij een bank om een financiering aankloppen. In veel ge vallen zal dit laatste tevergeefs zijn. Een bank wil immers wel een zeker risico ne men, maar wil daarbij toch een zo groot mogelijke mate van zekerheid. En die kan de brenger van een nieuw produkt veelal niet geven. Zijn mogelijkheden om op normale wijze door een lening of krediet vreemd vermogen aan te trekken zijn vaak al ten volle benut. Hij moet vooral door vergroting van het eigen vermogen de risicodragende basis van zijn bedrijf verbreden. Alleen daardoor kan het risico van de onzekerheid op verantwoorde wijze door een groter draagvlak opgevangen worden. En die bredere basis kan dan tevens weer aan leiding zijn tot het aantrekken van meer vreemd vermogen. RKN is bedoeld om deze witte plek op de kaart van de financieringsmogelijkhe den op te vangen. Weliswaar werkt de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 28