Samenwerking en coördinatie tussen de banken en het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is in het belang van de ondernemers 22 ©cimk In plaats van een visie op het midden- en kleinbedrijf als totaal in kwantitei ten en verhoudingen, zoals vorige jaren in dit blad gebeurde, is het mogelijk nuttig een, uiteraard wat gestyleerde, karakteristiek te geven van het MKB*)en de daarin opererende ondernemer om vervolgens uiteen te zetten waarom en hoe het CIMK met zijn dienstenpakket daarop inspeelt en waar om en hoe de banken dat doen. Bij het naast elkaar stellen en vergelij ken van de activiteiten van banken en CIMK komen dan de raakvlakken en op onderdelen mogelijk zelfs een zekere ge lijkgerichtheid naar voren, waarbij dan logischerwijze de vraag opkomt: 'Hoe samen te werken en te coördineren'? I Karakteristiek van het MKB en de daarin opererende ondernemer a Het MKB wordt gekenmerkt door zijn kleinschaligheid. Of deze kleinschaligheid per individuele onderneming een structurele is of min of meer een 'toevallige' of 'tijdelijke', is voor een adviserende en een financie ringsinstelling uiteraard van groot be lang. Er komt dan een viertal vragen aan de orde, die als het ware in elkaar grijpen, maar toch zinvol kunnen worden onder scheiden: 1 e. de grootte van de markt; 2e. de geaardheid van de vraag; 3e. de transportkosten; 4e. het niveau van de technische ont wikkeling. Het is verleidelijk de betekenis van deze factoren aan de hand van enige voor beelden te illustreren, doch wij nemen gaarne aan, dat men met de hantering daarvan vertrouwd is. b Het kleine bedrijf is een 'persoonlijk' bedrijf, d.w.z.: 1 dat de persoon van de ondernemer van doorslaggevende betekenis is voor de leiding en bedrijfsvoering en daarmee voor de resultaten van de onderneming; Door drs. G. B. Wielenga, directeur Bedrijfsadvisering en -financiering van het Centraal Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf 2 dat in het algemeen de zelfstandig opererende zakenman waakt en vecht voor het behoud van zijn zelfstandig heid en vaak grote innerlijke weerstand moet overwinnen voor hij derden in zijn bedrijfsvoering betrekt. Hij staat permanent bloot aan de verlei ding om zich meer door zijn persoonlijke voorkeuren te laten leiden, dan door wat het bedrijf in de gegeven situatie of ont wikkeling van hem eist. Zo kunnen situaties ontstaan, die in schakeling van derden toch wel erg nut tig en nodig maken. Behalve het sentiment, weerhouden de daaraan verbonden kosten hem nogal eens daartoe inderdaad te besluiten. 3 dat de continuïteit van het bedrijf eveneens sterk persoonsgebonden is. Er mogen de laatste jaren talloze éénmans- bedrijven en firma's zijn omgezet in be sloten vennootschappen, valt de onder nemer/groot-aandeelhouder om welke reden ook uit, zo wankelt menig bedrijf op zijn grondvesten; 4 dat de meeste kleinere bedrijven wor den geëxploiteerd ter verkrijging van een gezinsinkomen. Lang niet altijd staat het maximaal rendabel maken van geïnvesteerd kapitaal voorop. Veeleer ligt de motivatie in de zuivere privésfeer. Zo is het ook te verklaren, dat menig kleinbedrijf een haast onvoorstelbaar taai leven heeft; MKB - midden- en kleinbedrijf exclu sief agrarische sector, visserij, bosbouw e.d. 5 dat de factor arbeid - het meest veelzijdig activum waarover een onder neming beschikt een grotere rol speelt

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 24