«r refereerde in zijn dankwoord aan de koepelfunctie van de banken en de zorg, die aan cliënten en relaties wordt gege ven. Om dat te illustreren werden bij het ver laten van het cultureel centrum De Vaart, waar de openingsplechtigheid plaats vond, paraplu's uitgereikt aan de gasten. Zelfs het weer speelde toen ge hoorzaam mee, want het begon op dat moment zacht, doch doordringend te re genen. De gasten van onze Hilversumse bank bleven droog en mochten hun paraplu als herinnering meenemen. Tegenstelling Wie wat bewaart heeft wat. Daarom plaatsen we vandaag als contrast met het spandoek aan de Niger, een span doek in Hoorn, waar de bank deze zomer de Dag van het Paard heeft gesponsord. Van een familie uit Woerden ontving de bank deze foto met een vriendelijk brief je, waarin stond dat men erg had geno ten van het bezoek aan het stadje: 'Het was iets om nooit te vergeten, daarom hebben we deze foto gemaakt en tevens reclame voor de Rabobank. Dat is ook onze bank in Woerden. Ik hoop dat u deze foto zult laten vergroten als een aandenken aan ons', schreef de familie Van de Ham. Die zullen we dan ook een exemplaar van dit blad sturen namens de heer Klaij en de zijnen. ig\ Revue Al vele jaren geliefd en bekend is in Twente de Wierdense Revue, die daar maar ook elders in ons land volle zalen trekt. Het is gieren en brullen geblazen om grappen en grollen die van goed ge halte zijn en de schetsen zijn allemaal geschikt om de lever eens wat op te schudden. Begin van dit jaar ging de tiende revue in première. De titel is 'Wat geet 't weer of' en zoals gewoonlijk speelt de familie Plotseling er de hoofd rol in. Er wordt voortdurend teruggegre pen naar bekende en actuele toestan den, waarbij Graads - de slimme boe renman die bij familie en anderen steeds weer aan het langste eind trekt - vaak opmerkingen maakt, die in Twente ge vleugelde woorden worden. Zoals in deze revue, waarin hij langs zijn neus weg opmerkt: "t geet de letste tied slecht. De vrouw is de baas in 't veur- hoes, de Rabobank in 't achterhoes en 't onkruud op 't laand' Bij de Rabobank Lattrop vond men dat een sterke opmerking en men gaf er zelfs ten gerieve van de lezer de Neder landse vertaling bij: "t Gaat de laatste tijd slecht. De vrouw is baas in 't woon gedeelte, de Rabobank in 't bedrijfsge- deelte en 't onkruid op 't land'. Bedankt voor de vertaling, maar dat was echt niet nodig geweest. Elke lezer van ons blad, de redactie niet uitgesloten, leest vloeiend de taal der Tukkers. Al leen hebben sommigen er met het spre ken wat moeite mee. Gouwe Kreugerrad Elk jaar reikt de Stichting Carnaval Heesch een onderscheiding uit aan een Nederlander die zich uitzonderlijk heeft onderscheiden. Vorig jaar viel deze te beurt aan mevrouw Toos Faber, de sym pathieke voorlichtster van het ministerie van Justitie tijdens de treinkapingstra gedie nabij Weister in 1975. Dit jaar werd het 'Gouwe Kreugerrad' het gou den kruiwagenwiel toegekend aan de voorzitter van de hoofddirectie van de Centrale Rabobank, ir. P. J. Lardinois. Hij heeft zich tijdens zijn zittingsperiode als landbouwcommissaris te Brussel bij de Europese Gemeenschap duidelijk onder scheiden door zijn beleid, aldus het be stuur van de Carnavalsstichting. In aanwezigheid van vele Heeschenaren, genodigden, waaronder eerder onder scheiden Nederlanders, en onder grote belangstelling van pers en radio, werd op zaterdag 22 januari jl. de onderschei ding op plechtige, doch carnavaleske wijze uitgereikt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 23