europese landbouw verwacht een nieuwe heer De nieuwe voorzitter van de Europese Com missie, Jenkins, heeft de Nederlandse land bouw een onaangena me verrassing bezorgd. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Gemeenschap is de landbouwportefeuille niet in handen van een Nederlander. Er is een situatie ontstaan waar aan men in ons land nog zal moeten wen nen. pen zouden know how en ervaring kun nen worden overgedragen aan leden-in stellingen die nog niet een gelijke ont wikkelingsgraad als die van de grootste banken onder ons hebben bereikt. Hierbij zou ik nog eens willen onderstre pen dat de taak van onze vereniging zich niet kan beperken alleen tot het over brengen van boodschappen aan de Eu ropese Commissie. Onze vereniging dient evenzeer werk zaam te zijn in de richting van het over bruggen van de verschillen die er be staan tussen de juridische en financiële structuren van de leden-instellingen van onze vereniging. Hierdoor zouden wij uit ons zelf kunnen bijdragen tot een versterking van de Eu ropese integratie, zelfs in een tijd waarin men een stagnatie in die ontwikkeling constateert. Daarom is het zo terecht dat onze Werkgroep 'Coördinatie van de bankwetgeving' besloten heeft om de mogelijkheden te bestuderen tot het verminderen van de structurele verschil len tussen de coöperatieve banken. Vergelijkende studies betreffende de organisatie- en financiële structuur van de coöperatieve kredietbanken zouden ook de taak kunnen verlichten van de nationale en communautaire instellin gen op het gebied van de coördinatie van de nationale bankwetgevingen. De uitspraken, die zijn gedaan door mijn landgenoot Tinbergen in het derde rap port van de dub van Rome, het zoge naamde RIO-rapport, zijn in dit verband van het hoogste belang. Hij heeft immers gezegd: 'De problemen van de armen en van de rijken kunnen alleen door deze gezamenlijk worden opgelost'. En hij heeft daaraan toegevoegd: 'Eco nomische groei binnen een beperkte groep heeft geen zinhet is noodzakelijk dat ook anderen evenzeer van deze groei kunnen profiteren.Alleen geza menlijk hebben wij een toekomst'. Buiten Nederland heeft deze verandering minder opzien gebaard. Niemand kon beweren dat de landbouwpoli tiek bij de heren Mansholt en Lardinois in slechte han den was. Ook kon niet gezegd worden dat het halve jaar dat deze portefeuille aan een Italiaan toebehoorde toen namelijk de heer Mansholt voorzitter van de Commissie was - de zaken zoveel beter liepen. Wel be stond de mening dat het geen wet van Meden en Per zen zou moeten worden dat er een Nederlander aan het hoofd van het Europese landbouwdepartement staat. De Brit Jenkins heeft de verdeling van portefeuilles on der de nationaliteiten, welke in de Commissie aanwezig zijn, danig opgeschud. Hij leek het probleem van de verdeling van portefeuilles te benaderen als ware hij de eerste minister van een Europees kabinet - Britse stijl wel te verstaan. Daarbij werd een aantal commissaris sen bedrogen in de verwachtingen waarmede zij naar Brussel waren gekomen. Een en ander resulteerde in een nachtelijke eerste zitting van de nieuwe Commis sie, nodig om het over de verdeling van de portefeuilles eens te worden. Marathon De nieuwe Nederlandse commissaris, ir. Vredeling, kwam uit deze marathonvergadering te voorschijn met de portefeuille voor Sociale Zaken met daarbij nog de opdracht om aan de werkgelegenheid bijzondere aan dacht te besteden. Ook zal de heer Vredeling de z.g. tri- partite conferenties moeten voorbereiden waar de Commissie, de vakverenigingen en de organisaties van werkgevers met vertegenwoordigers van de regeringen bijeenbrengt om over de sociale en economische situa tie in de Gemeenschap te spreken. De portefeuille voor landbouw ging naar iemand uit een ander klein land, de Deen Gundelach. Het heeft nogal wat ergernis gewekt, dat bij de verde-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 17