afscheid mr. van campen spreid over onderwerpen van actueel belang. Dit was het geval: - in 1972 na de top-conferentie van Pa rijs betreffende de etappes-gewijze ver wezenlijking van een Europese en Mo netaire Unie; - dat was vervolgens in 1973 het geval met het door ons opgestelde document over de regionale politiek; - in februari 1974 werd een duidelijke verklaring gepubliceerd waarin onze ver eniging tot uitdrukking bracht hoezeer zij gehecht bleef aan een verdere ont wikkeling van de Europese Economische Gemeenschap ondanks de energiecrisis en de verstoring van het internationale monetaire stelsel. Ik zou hier mijn grote erkentelijkheid wil len betuigen jegens mijn metgezellen van het eerste uur: A/ex Florquin, Joa- chim Kleinhans en Charles Delatte, die met mij het eerste presidium vormden. Gezamenlijk trokken wij de kar en von den wij de weg voor een vruchtbare werkzaamheid van onze vereniging. Een andere gebeurtenis uit de geschie denis van onze vereniging, die dient ver meld te worden, is de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Dene marken tot de Europese Economische Gemeenschap. Die gebeurtenis stelde ons al spoedig in staat om in ons midden te begroeten de vertegenwoordigers van drie nieuwe lid-instellingen uit de genoemde landen. Ik heb het hogelijk gewaardeerd dat deze zich spoedig thuis hebben gevoeld in onze vereniging. Ook hen wil ik gaar ne dankzeggen voor hun sympathieke medewerking. Het heeft mij zeer ver heugd dat nog in de laatste bestuursver gadering van het vorig jaar een verte genwoordiger van deze nieuwkomers tot lid van het Presidium werd benoemd en ik ben ervan overtuigd, dat de heer Lee, president-directeur van de Co- operative Bank of Manchester een nut tige bijdrage zal verlenen aan de werk zaamheden van het Presidium. Aan het adres van de Rabobank zou ik in het bijzonder tot uitdrukking willen brengen hoezeer ik heb gewaardeerd het vertrouwen dat steeds in mij gesteld is als vertegenwoordiger van de Rabo bank in het bestuur van onze vereniging, aanvankelijk te zamen met drs. Man schot, naderhand met dr. Vlak waarbij zich thans hebben gevoegd de heren drs. Bakx en mr. Jansen Schoonhoven, en zulks ook nadat ik mij reeds had te ruggetrokken uit mijn functie van lid van de Hoofddirectie. Dat de Centrale Rabo bank ter gelegenheid van mijn afscheid als voorzitter van de Europese Vereni ging van Coöperatieve Krediet- en Spaarbanken deze bijeenkomst hier in Amsterdam heeft willen organiseren, stel ik op hoge prijs. Evenals de nieuwe Europese Commissie zal onze vereniging met belangstelling en zorg tegemoetzien de ontwikkeling van de vraagstukken die zich in 1977 zal voordoen. Zolang er zulke grote verschil len bestaan tussen de lid-staten op het gebied van de inflatiegraad, van de inko mensverhoudingen, van de economi sche groei en investeringen evenals wat betreft het niveau van de werkloosheid, zal het moeilijk zijn om nieuwe impulsen te geven aan de structurele ontwikkeling blemen veeleer dan ze geringer te ma ken. Slechts door een uiterste inspan ning van solidariteit zal men in staat kunnen zijn de daaruit voortvloeiende moeilijkheden te overwinnen. Eenzelfde inspanning van solidariteit wordt ook van ons gevraagd in onze sa menwerking. De grootste coöperatieve bankinstellingen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Finland en Nederland, die reeds een hoge graad van ontwikkeling te zien geven in hun bancaire activitei ten zowel binnenslands als in het bui tenlands betalingsverkeer, hebben na onze besprekingen te Wenen over de rapporten van de heren Gut hardt en Braun besloten om hun samenwerking De heer Braun van 'Crédit Mutuel' neemt de voorzittershamer over uit handen van de heer Van Campen. van de Europese Gemeenschap en zal het bijzonder moeilijk vallen om de Eco nomische en Monetaire Unie vooruit te brengen. Er valt waarschijnlijk een ontwikkeling te verwachten die meer uitgesproken in de breedte zal gaan dan in de diepte. Er wordt naar gestreefd om de Europese Gemeenschap uit te breiden. Niet ten onrechte heeft onlangs de Eerste Minis ter van het kleinste land van de Europe se Gemeenschap opgemerkt: 'Er ont staat een reëel gevaar voor de Europese Gemeenschap indien men nieuwe pro blemen zou toevoegen aan de reeds be staande zonder vooraf de structuur van onze gemeenschap te verdiepen'. De Luxemburgse President Thorn wees daarbij op het gevaar, dat indien men de deur van de Europese Gemeenschap zou openen voor nieuwe lid-staten dat men zulks dan zou doen bij wijze van toetre ding tot een jockey-dub. Deze potentiële nieuwe lid-staten zou den wel eens meer geïnteresseerd kun nen zijn bij de voordelen die zij zouden kunnen verkrijgen van de toetreding tot de Gemeenschap dan dat zij zich zouden bekommeren om bijdragen hunnerzijds tot een innerlijke versterking van de Eu ropese Gemeenschap, aldus President Thorn. De grote regionale verschillen in econo mische bedrijvigheid, die thans kunnen worden onderkend vergroten deze pro- in de bancaire en zakelijke sfeer te ver sterken. Wij kunnen ons slechts verheugen over deze ontwikkeling waaraan onze be raadslagingen in Straatsburg en Wenen in 1975 ten grondslag hebben gelegen. Het spreekt van zelf dat deze versterkte samenwerking haar beslag zal moeten krijgen op het niveau van het marktge- beuren. Een zodanige versterking van zakelijke samenwerking kan niet tot stand worden gebracht binnen met min of meer theoretisch kader van een ver eniging. Niettemin durf ik de hoop uit te spreken dat de andere coöperatieve banken, die lid zijn van onze vereniging en die nog niet eenzelfde ontwikkelings graad hebben bereikt als de zojuist ge noemde, kunnen profiteren van de ver snelde expansie die door de grootste coöperatieve banken door de beoogde samenwerking wordt nagestreefd. Het komt mij voor dat onze vereniging een belangrijke rol in deze ontwikkeling zou kunnen vervullen en zulks met name door tussenkomst van zijn Werkgroep voor Sociale Zaken, die tevens belast is met de organisatie van de uitwisseling van personeel, en vervolgens doop tus senkomst van onze Werkgroep 'Marke ting' die zowel werkt voor onze vereni ging als voor het verbindingsbureau van coöperatieve kredietinstellingen uit de vroegere EFTA-landen. Door tussenkomst van deze werkgroe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 16