woorden in het Nederlands tot de heer Van Campen sprak! De afscheidsrede van de heer Van Cam pen laten wij hier graag in hoofdlijnen volgen. Zij leert ons niet alleen iets om trent het ontstaan en de beginjaren van het Groupement, maar geeft ook duide lijk de huidige functie aan en doet ons zien in welke richting de gedachten voor de toekomst gaan. Na gememoreerd te hebben hoe hij reeds lang geleden met verschillende Europese coöperatieve voormannen in contact kwam, vervolgde de heer Van Campen: Door deze contacten met de genoemde architecten van het Europese coöpera tieve krediet heb ik het voorrecht leren waarderen om in rechtstreeks verband werkzaam te zijn voor al degenen, die in de landbouw, in het midden- en'kleinbe- drijf en in de kring van verbruikers voor de financiering van hun ondernemingen en van hun voornaamste levensbehoef ten, zoals de eigen woning, afhankelijk zijn van het coöperatieve krediet, in dit verband heeft mij altijd aangetrokken het specifieke karakter daarvan, name lijk dat ieder lid daarbij inspraak heeft in het beheer van zijn coöperatieve bank. Deze beginselen zijn naar mijn mening op de meest duidelijke wijze neergelegd in ons pleidooi van de zomer van het vo rige jaar gericht tot de Gouverneur van de Italiaanse Bank, waarin wij hebben gepleit voor een grotere vrijheid voor het oprichten van nieuwe banken voor de Italiaanse landbouw- en ambachtsban- ken. Wij hebben toen geschreven en nu citeer ik: 'in de verschillende landen van de Euro pese Gemeenschap is de bankwetge- ving zodanig dat ook de coöperatieve banken een grote vestigingsvrijheid ge nieten. Het succes en de ontwikkeling, die deze banken te zien geven, kan door verschillende oorzaken worden ver klaard. Sedert het jaar 1945 hebben deze banken de meest brede lagen van de bevolking vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van het bankkrediet: zij hebben in de steden en dorpen de soli dariteit bevorderd van miljoenen man nen en vrouwen door het gezamenlijk beschikbaarstellen van mogelijkheden voor sparen en financiering: sterk gede centraliseerd, zoals zij zijn gevestigd, zijn het echte opleidingsscholen, die aan de burgers de mogelijkheid bieden om vrij te zijn en derhalve ook verantwoordelijk. De mensen van onze tijd streven meer en meer ernaar om te worden gehoord in beslissingen van economische en so ciale aard en zich betrokken te voelen in de organisatie-structuur van de maat schappij: de coöperatieve banken beant woorden door hun organisatie en door de beginselen die hun beleid bepalen 1 3 aan deze strevingen. Aldus wordt het bestaan van een sector coöperatief bankkrediet niet alleen ge rechtvaardigd om economische redenen maar evenzeer op sociale gronden en om redenen ontleend aan de structurele organisatie van het maatschappelijk le ven. inderdaad is het zo dat in democra tisch geregeerde landen het onmogelijk is om te regeren zonder tussenkomst van de geregeerde zelf waarbij op alle niveau's de mogelijkheid wordt gescha pen van een dialoog tussen overheid en burgers, in een periode, waarin econo mische problemen zoals inflatie, werk loosheid enz. meer en meer complex worden, dienen de burgers betrokken te worden bij de desbetreffende vraagstuk ken teneinde in staat te zijn de oplossin gen te begrijpen die men voor deze vraagstukken voorstelt. De coöperatieve beweging is derhalve een noodzakelijkheid'. De besprekingen die tussen 1967 en 1970 plaatsvonden met mijn vrienden Alex Fiorquin van de Centrale Raiffeisen de oprichting en ontwikkeling van een dergelijke Europese vereniging van coöperatieve banken. Ondanks de vakantieperiode waren de vertegenwoordigers van de uitgenodig de coöperatieve kredietinstellingen be reid om op 30 juli 1970 bijeen te komen voor het leggen van de grondslag voor de beoogde nieuwe Europese vereni ging. Van Frankrijk waren vier organisa ties van landbouwkrediet vertegenwoor digd: van Duitsland twee: van Italiaanse en van Nederlandse zijde eveneens twee (de Nederlandse organisaties wer den naderhand tot één grote nationale coöperatieve kredietorganisatie ver enigd, namelijk die van de Centrale Ra bobank) en wat België en Luxemburg betreft van ieder land één vertegen woordiger. Ai deze organisaties stem den in met het beginselbesluit om te ko men tot de oprichting van een Vereni ging van Coöperatieve Spaar- en Kre dietbanken bij de EEG. Dat werd de officiële naam na bespre- De heer Van Campen met naast zich zijn echtgenote dankt voor de hem verleende onderscheiding. kas te Leuven en Joachim Kleinhans van het Raiffeisenverband te Bonn voerden tot de conclusie, dat de belangen van de coöperatieve banken slechts adequaat bij de instanties van de Europese Econo mische Gemeenschap zouden kunnen worden vertegenwoordigd door één ver eniging, die zoveel mogelijk en uitslui tend zou omvatten alle coöperatieve spaar- en kredietbanken van de lidstaten van de Europese gemeenschap. De vice-president van de Europese Commissie, Sicco Mansholt, zegde ons zijn volledige steun toe teneinde te ver krijgen, dat de op te richten vereniging officieel zou worden erkend door de Eu ropese Gemeenschap als vertegenwoor digend orgaan van de coöperatieve ban ken en zulks op gelijke voet als de Euro pese Federatie van Banken en de Euro pese Vereniging van Spaarbanken. De dynamische ontwikkeling van de Eu ropese Gemeenschap, die voor die pe riode karakteriserend was, begunstigde kingen daarover met de Europese Ver eniging van Spaarbanken. Dr. Teichert werd tot secretaris-generaal benoemd. De vraagstukken betroffen vooreerst de vrije vestiging van banken over het ge hele gebied van de gemeenschap in sa menhang met het vraagstuk van de noodzakelijke coördinatie van de natio nale wetgevingen met betrekking tot het bankwezen. Vervolgens werden de vraagstukken be sproken, die samenhangen met een ont wikkeling in de richting van een Europe se kapitaalmarkt. Hetgeen bij de start van onze vereniging werd behandeld karakteriseerde haar werkzaamheden. Op basis daarvan zijn vervolgens verschenen onze standpunt bepalingen met betrekking tot werkdo cumenten en ontwerp-richtlijnen van de Europese Commissie. Daarnaast werden door onze vereniging herhaaldelijk docu menten en verklaringen algemeen ver-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 15