wij verenigen mensen' Mr. Van Campen treedt af als president van het Groupement 12 Het zal voor de heer Van Campen een mooi moment geweest zijn toen hem na zijn afscheid van het Groupement uit handen van Graaf L. de la Barre de Nanteuil, ambassadeur van Frankrijk te Den Haag, de versierselen van Commandeur de l'ordre de mérite agricole werden omgehangen. Dit is niet alleen een erkenning voor hetgeen de heer Van Campen gedaan heeft in de verhouding Nederland-Frankrijk, maar ook een bewijs, dat zijn ijveren op Europees niveau voor de nationale Eu ropese coöperatieve organisaties grote waardering ondervindt. Zo werd het, dunkt ons, gevoeld door alle aanwezigen, afkomstig uit verschillende landen, die de uitreiking van de onderscheiding bijwoonden. Onzerzijds wensen wij de heer Van Campen van harte geluk met deze Franse benoeming tot com mandeur. Wij kennen de heer Van Campen vooral uit zijn werk voor onze organisatie, waaraan hij vanaf 1946, toen hij lid werd van de directie van de Eindhovense Centrale Bank, tot 1973, toen hij uit onze hoofddirectie terugtrad, zijn grote gaven heeft gewijd. Daarbij denken wij ook met zeer veel erkentelijkheid aan de zeer waardevolle adviezen die hij ons sedert 1973 als algemeen adviseur van de Centrale Bank heeft verstrekt. Nu hij ultimo vorig jaar ook deze functie heeft neergelegd, zeggen we hem daarvoor op deze plaats hartelijk dank. Evenals wij zal het Groupement de heer Van Campen voortaan moeten missen. Wij overdrijven niet als wij zeggen dat de heer Van Campen de stuwende kracht achter dit Brusselse overleg- en actie orgaan van de samenwerkende coöperatieve banken is geweest. Tekenend was voor de heer Van Campen, dat hij in zijn afscheidsrede een uitspraak aanhaalde van de grote Europeaan-van-het- eerste-uur, Jean Monnet: 'Wij brengen geen coalities tot stand van staten, maar wij verenigen mensen'. Dat laatste hebben wij als typerende titel boven bijgaand artikel gezet. Het is sprekend voor de intentie waarmee de heer Van Campen in Europa en ook onder ons gewerkt heeft. Toen mr. Ph. C. M. van Campen het voorzitterschap aan de heer Th. Braun, president van de Confédération Nationa le du Crédit Mutuel had overgedragen, zei deze laatste o.m.: 'U bent in onze groep bekend, naar u wordt geluisterd, we zijn u dankbaar voor wat we door uw kwaliteiten heb ben bereikt. Wij zullen uw werk probe ren voort te zetten'. Dat gebeurde op 18 januari jl. in Amster dam tijdens een vergadering van het Co mité Directeur van het 'Groupement' van de coöperatieve spaar- en kredietin stellingen van de EEG. De heer Braun releveerde ook de vriend schappelijke gevoelens die tussen de heer Van Campen en zijn medeleden be staan. 'U bracht wijn naar uw land en Hollandse produkten naar ons'. Aardig was, dat de heer Braun, die de kennis van de Franse taal van de heer Van Campen roemde, aan het slot ook enige

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 14