jubilea 40 openingen in memoriam Een gouden reversspeld werd op 16 september uitgereikt aan de heer S. Grootes, bestuurslid van de Rabobank Schagen, die afscheid nam wegens het berei ken van de statutaire leeftijds grens. De heer J. W. Cox, voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Maasbree, nam op 12 oktober afscheid tijdens de algemene vergadering. Hij ont ving de zilveren reversspeld evenals de heer P.J.Th. Dries- sen, bestuurslid, die zijn zilveren jubileum vierde. Ook werd af scheid genomen van de heer G. M. E. Lenders, die het be stuur van de bank ging verlaten. Zilveren reversspelden werden op 12 oktober uitgereikt aan de heer J. M. Houterman, voorzit ter en de heer C. van Wolfswin kel, lid van het bestuur van de Rabobank Woudenberg, die af scheid namen, evenals het be stuurslid de heer M. Veldhuizen. De heer J. J. P. Oostvogels, di recteur van de Rabobank Rijs bergen, nam op 3 november af scheid van de bank. De heer Th. H. Bakker, be stuurslid van de Rabobank Neerkant nam op 4 november afscheid wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. De heer A. Verstappen vierde die dag zijn 25-jarig bestuursjubileum en ontving de zilveren revers speld. Op 5 november werd bij de Ra bobank IJ muiden afscheid ge nomen van de bestuursleden drs. J. H. Bierling en de heer A. Bleeker. De heer F. G. C. Brekelmans, lid van bestuur van de Rabobank 's-Hertogenbosch, nam op 6 november afscheid. De zilveren reversspeld werd op 9 november uitgereikt aan de heer P. Zee, lid van het bestuur van de Rabobank Schermer- horn, die terugtrad wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Op 10 november werd bij de Rabobank Ell/Kelpen-Oler af scheid genomen van de heer P. L. Wagemans, voorzitter van de raad van toezicht. Hij ontving de zilveren reversspeld. De heer C. H. Thielen, voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Oostrum, vierde zijn zilveren jubileum als lid van dit college en ontving op 12 no vember de zilveren reversspeld. Op deze dag werd tevens af scheid genomen van de heer J. J. Raedts lid van de raad van toezicht, die de leeftijdsgrens bereikte. Op 12 november werd bij de Rabobank Schouwen afscheid genomen van de heer J.P.C. Boot, secretaris van het be stuur, die aftrad wegens het be reiken van de leeftijdsgrens. Tijdens de algemene vergade ring van de Rabobank Ben- schop-IJsselstein op 15 np vember werd afscheid genomen van de heer J. W. de Haan, se cretaris van het bestuur en de heer C.J. Rietveld, secretaris van de raad van toezicht. Eerst genoemde ontving de zilveren reversspeld. Op 15 november nam de heerC. Lascaris afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Sassenheim. Een zilveren reversspeld werd op 15 november uitgereikt aan de heer H. op den Kelder, die af scheid nam als voorzitter van het bestuur van de Rabobank Nibbixwoud. Eveneens werd afscheid genomen van de heer S. van Diepen, voorzitter van de raad van toezicht. Op 16 november nam men bij de Rabobank Amersfoort-Hoe- velaken afscheid van de heer J. M. de Graaf, die wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd de dienst van de bank ging verlaten na 28 jaar de directie te hebben gevoerd. Op 16 november nam men bij de Rabobank Boekei afscheid van de heer W. Meulemeesters, lid van de raad van toezicht. Hij ontving de zilveren reversspeld. De heer B. A. Thoonen, be stuurslid van de Rabobank Beu gen, nam op 19 november af scheid. Op 19 november werd de zilve ren reversspeld uitgereikt aan de heer J. H. Keijser, lid van de raad van toezicht van de Rabo bank Silvolde/Terborg. Een zilveren reversspeld werd op 23 november uitgereikt aan de heer G. van Dommelen, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Venhorst, die zijn 25-jarig bestuursjubileum vier de. De heer S. Huisman, directeur van de Rabobank Bleiswijk, nam op 24 november afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer A. H. van Oosterom, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Bodegraven, nam op 24 november afscheid van de bank. Hij ontving de zilveren reversspeld. Op 26 november nam men bij de Rabobank Hilversum en omstreken, afscheid van t e he ren G. D. Jonkheid en mr. R. N. de Boer, respectievelijk voorzit ter en secretaris van de raad van toezicht. Eerstgenoemde ontving de zilveren reversspeld. De heer A. G. A. van Leersum, lid van het bestuur van de Ra bobank Loosduinen, ontving op 26 november bij zijn afscheid de z'lveren reversspeld. Op 1 december vierde de heer C.J. Halverhout, directeur van de Rabobank Kwintsheul, zijn zilveren ambtsjubileum. Een zilveren reversspeld werd op 1 december uitgereikt aan de heer H. Th. Geen, lid van het bestuur van de Rabobank Wan- roy, die afscheid nam. Op 6 november werd te Noor beek afscheid genomen van de heer G. H. P. Demollin, directeur van de Rabobank Mergelland, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie neerlegde. Op 30 november werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het feit herdacht, dat de heer Th. M. Brabers, 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur van de Rabo bank Loon op Zand. Hij ontving de zilveren reversspeld. Op 14 oktober werd het uitge breide en vernieuwde hoofd kantoor van de Rabobank St. Michielsgestel officieel ge opend. Mr. F.J.H. Schneiders, burge meester van Almelo, opende op 16 november officieel het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank aldaar. Op 19 november werd het nieu we gebouw van de Rabobank Dalfsen officieel geopend door de burgemeester, de heer J. M. E. Volgers. De burgemeester van Dronten, de heer mr. E. P. van Veldhui zen, opende op 24 november officieel het nieuwe bankge bouw te Biddinghuizen van de Rabobank Flevoland. Op 25 november vond de ope ning plaats van het gerenoveer de gebouw van de Rabobank Oudewater, dat geheel in een passende historische stijl is op gebouwd. De heer H.J.J. Derkx, burge meester van Rucphen, opende op 25 november officieel het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Sprundel. De Rabobank Peize opende op 26 november haar vernieuwde kantoor. De ceremonie werd verricht door de burgemeester, Jhr. J. Alberda van Ekenstein. Op 11 december werd het nieu we hoofdkantoor van de Rabo bank De Bilt en Omstreken of ficieel geopend. Op 26 november werd het hoofdkantoor van de Rabobank Hilversum en Omstreken offi cieel geopend. Joh. Piek, 61 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Giessen Rijswijk. J. M. J. Roozen, 53 jaar. Voor zitter van het bestuur van de Rabobank Anna Paulow na-Breezand. F. W. te Beest, 75 jaar. Oud-di recteur van de Rabobank Dinx- perlo. A. Zwaai, 82 jaar. Oud-secreta ris van het bestuur van de Raiffeisenbank Barendrecht. F. Dam, 58 jaar. Lid van het be stuur van de Rabobank Acht- karspelen-Zuid. P. Dingemanse, 72 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabo bank Zoutelande Meliskerke. J. A. L. Michielsen, 69 jaar. Voorzitter van de raad van toe zicht van de Rabobank Gilze. J. H. Luchtenberg, 90 jaar. Oud-bestuurslid en mede-op richter van de Rabobank Hellen doorn-Nijverdal.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 42