in woorden en miljoenen 39 Totaal In de afgelopen maand november vertoonden de toevertrouwde middelen en de uitzettingen bij onze aangesloten banken, evenals in de voorafgaande maand, een sterke toeneming. De saldi op spaarrekeningen en depositorekeningen namen fors toe, mede om dat de aangesloten banken de depositogelden weer in eigen beheer gaan hou den. De tegoeden op privérekeningen namen onverwacht af, hetgeen onder meer het gevolg van St.-IMicolaasaarikopen kan zijn. Ook in deze maand gaven de uitstaande leningen een explosieve groei te zien. Een geringe stijging van het rekening-couranttegoed van de gezamenlijke aan gesloten banken bij de Centrale Bank had, in samenhang met bovenstaande ontwikkelingen tot gevolg dat de collectieve liquiditeitspositie daalde, waardoor het tekort ten opzichte van de interne regelingen verder toenam. MUTATIES IN DE UITZETTINGEN VAN DE AANGESLOTEN BANKEN bedragen x 1 miljoen) nov. '75 Effecten 28 Rekeningen-courant 26 Leningen en beleggingen 332 334 jan./nov. '75 229 19 2131 2379 nov. '76 - 5 3 503 501 jan./nov. '76 176 411 3684 4271 stand ultimo november '76 1236 3088 22748 27072 MUTATIES IN DE TOEVERTROUWDE MIDDELEN VAN DE AANGESLOTEN BANKEN Ibedragen x 1 miljoen) Spaartegoeden Bankdeposito's Rekeningen-courant Totaal uitsluitend in eigen beheer nov. '75 101 10 245 356 jan./nov. '75 2820 -202 1554 4172 nov. '76 124 471 125 720 jan./nov. '76 863 1544 1218 3625 stand ultimo november '76 26568 3857 7153 37578 SPAARRESULTATEN BIJ DE VERSCHILLENDE SPAARINSTELLINGEN Ibedragen x 7 miljoen) Spaarverschil okt. nov. jan./okt. Spaartegoed 31 oktober bedrag percentage 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 Rabobanken* 276 32 102 125 2722 738 24598 26472 41,6 41,4 Bondsspaarbanken 67 46 18 33 724 649 11736 12995 19,9 20,3 Rijkspostspaarbank 49 - 15 5 42 860 397 9878 10845 16,7 17,0 Overige banken 5 - 2 15 49 11 441 503 0,8 0,8 Handelsbanken** 76 -127 11 2784 62 12408 13071 21,0 20,5 Totaal 473 - 64 138 7139 1857 59061 63886 100,0 100,0 inclusief centrale bank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 41