geld- en kapitaalmarkt De laatste week van december heett Nederland een aantal verschijnselen ge bracht waar men met argusogen naar heeft kunnen kijken. Zo werd de Kerst nacht in grote delen van ons land opge luisterd door het rondvliegen van onge ïdentificeerde objecten en kon men zich vervolgens personifiëren met de ver schrikkelijke sneeuwman. Op de laatste dag van het jaar kon men alsnog zijn best doen om de (Nederlandse?) econo mie nieuw leven in te blazen door zich over te geven aan de moderne variant van water naar de zee dragen, namelijk het geheel nutteloos voor vele miljoenen licht naar de hemel schieten. Op de geldmarkt werd 1976 geenszins met vuurwerk afgesloten. Er was eerder sprake van de spreekwoordelijke nacht kaars zij het dat men die wel moet zien in het licht van het zeer vele vuurwerk dat er op deze markt reeds gedurende het jaar was afgestoken. Dit was meest al van buitenlandse oorsprong en had veelal valutaire branden tot gevolg. Op- perspuitmeester van de brandwacht was daarbij duidelijk de Nederlandsche Bank die het grootste deel van het jaar bezig is geweest om van de ene brand naar de andere brand te hollen. Deze sloegen vaak ook over naar de kapitaal markt hetgeen af en toe een vrijwel vol ledige ontwrichting van het verkeer al daar ten gevolge had. Opperagent om de stromen weer op gang te brengen was op deze markt het Rijk, die overi gens zelf een groot deel van het (dienst)verkeer voor haar rekening nam. Naar verwachting zullen ook in 1977 de genoemde verschijnselen af en toe op treden. De totale vooruitzichten voor het gebeuren op de geld- en kapitaalmarkt worden vooralsnog redelijk positief be oordeeld. Zo lijkt voor de eerste maan den van het jaar een verdere - beperkte rentedaling in het verschiet te liggen en behoeven er in het gehele jaar, zeker als de inflatie inderdaad aanzienlijk daalt, geen spectaculaire niveaus te worden verwacht. In de maand december zette het pa troon van de voorgaande maand zich Drs. B. J. Kruimel voort. Het maandgemiddelde van de 3-maands interbancaire deposito's daal de voor de vierde achtereenvolgende maand en kwam nu op 6,55 tegen 8,33 in november. De Nederlandsche Bank was wederom actief met markt- verruimende transacties. De op 16 de cember vervallende speciale beleningen (f 727 miljoen a 8% werden zelfs meer dan verlengd doordat er voor de nieuwe periode (tot en met 10 januari) tegen 7 rente f 912 miljoen speciale beleningen werden toegewezen. Daar naast werden er nog voor redelijke be dragen dollarswaps afgesloten. Een en ander impliceerde dat er op de jaarulti- mo circa f 2 miljard op niet-natuurlijke wijze naar de geldmarkt was gevloeid. Deze transacties zullen grotendeels in januari aflopen waarbij aangenomen mag worden dat dit - mede door even tuele verlengingen - geen grote proble men zal veroorzaken. De jaarlijks grote uitzetting van de bankbiljettencirculatie viel in 1976 mee, mede waardoor de jaarultimo op een rustige wijze kon wor den bereikt. Op de kapitaalmarkt daalde de rente tot even onder het niveau waarmee het jaar was aangevangen. Zo noteerde de ren- tewijzer gemiddeld in december 8,18 tegen 8,67 in november en 8,29 in januari. Na de kapitaal-obligatielening van de Amro Bank (rente 9 gemiddel de looptijd 13 jaar) emitteerde de Staat der Nederlanden haar zevende lening van 1976. Het betrof een 8Vt lening met een gemiddelde looptijd van 101/2 jaar welke wederom door middel van het tendersysteem werd uitgegeven. De belangstelling voor deze lening was zo danig dat de emissiekoers boven pari kon worden gesteld. Tegen 100,1 werd er f 465 miljoen uit de markt ge haald. Evenals in 1975 sloot de Staat de rij van emittenten op de openbare kapi taalmarkt. Er werden hierop dit jaar 41 leningen uitgegeven tegen 53 in het voorgaande jaar. Ook het geëmitteerde bedrag was lager namelijk f 5,1 miljard tegen f 5,8 miljard. Enkele andere interessante ge gevens staan in onderstaande tabel waarbij met name opvalt dat het aantal leningen van ziekenhuizen en van overi ge debiteuren (met name industrie) meer dan gehalveerd is. Het aantal kapi taalobligatieleningen van banken nam daarentegen met 3 toe. 1975 1976 aantal min. aantal min. debiteuren: Staat der Nederlanden 5 2511 7 2597 Semi-overheid 10 1205 19 920 Algemene banken 8 600 7 575 Ziekenhuizen 7 90 3 40 Buitenland 6 410 6 480 Overig 17 972 9 530 53 5788 41 5142 vormen van emissies: Gewone obligatieleningen 47 5621 31 4427 Achtergestelde leningen 0 0 1 100 Kapitaalobligaties (van banken) 2 60 5 425 Converteerbare leningen 4 107 4 190 53 5788 41 5142

Rabobank Bronnenarchief

T04 | 1977 | | pagina 40