Zijn dit boerinnen, boerendochters of boerenmeidenDe dames wisten vroeger in ieder gevat van aanpakken bij het hooien. uit onze historie dental steeg binnen een jaar van 29 naar 62. 'Onze zaak is een eerlijke zaak, die het heil harer leden in de eerste plaats beoogt 'Zoo er echter een onder schuilen mocht die zich dacht te verrijken ten koste van anderen, hij zal bedrogen uitkomen Onder de gestorte spaargelden (onge veer f90.000,-)' begroetten wij met groote vreugde de kleine bedragen door ouders voor hunne kinderen geplaatst, maar wel het allermeest de verdiensten door boerenknechts en meiden om streeks Ossenmarkt ten onzent belegd'. Inmiddels werd de kassiersfunctie voor lopig waargenomen door de heer J. A. van Iddekinge-Hofkamp. Het ULG ging over tot het benoemen van een Commissie voor den aankoop van fokstieren. De aan- en verkoop daar van gaf zeer bevredigende resultaten en daarom kon de voorzitter de hoop uit spreken dat met deze fokstieren vele en uitstekende resultaten mogen worden verkregen, welke hoop met een hartelijk applaus werd onderstreept. Zonder lantaarn In april 1911 werd de bank geconfron teerd met het faillissement van een van de leden. Het is haast ontroerend om te lezen met welke voorzichtige bewoor dingen de vergadering daarvan op de hoogte werd gesteld en daarna werd ge rustgesteld: 'Het is gelukkig dat wij ons in eene, voor onze landstreek zoo nut tige instelling hebben vereenigd en ten slotte moet zulk een zaak ons niet terug schrikken. Het zou wel een wonder zijn als bij zulk eene groote zaak als de onze geworden is, nooit eens eene tegen spoed te vermelden viel'. (De winst over 1910 bedroeg f 344,30). De zaken van het Genootschap gingen zo bijzonder goed dat in het begin van 1912 ook in verband met de steeds gro tere drukte en het steeds groter wor dend risico van de Commissie van Aan koop de wenselijkheid werd besproken tot vestiging van een Coöperatieve Ver eniging. Alle aanwezige bestuursleden waren het daarmee eens en deze zaak werd voorgelegd aan de algemene ver gadering met het voorstel te komen tot een samenbundeling van Boerenleen bank en Handelsvereeniging onder de naam 'Boerenleen- en handelsbank'. Unaniem werd het voorstel goedge keurd, maar er moest nog wel wat water naar zee lopen voordat het voorstel ge realiseerd zou zijn. Voor zijn vele en belangeloze arbeid ont ving de secretaris, de heer Van Beunin- gen, warme woorden van erkentelijk heid en een even warm applaus. Ook de leden van de Boerenleenbank (uiteraard meestal dezelfde als van het ULG) juich ten dit plan, hun gepresenteerd door hun bestuur (ook goeddeels hetzelfde) van harte toe en daarom kwam men op 18 juli 1912 in een Buitengewone Alge mene Vergadering bijeen. Het voorlezen van de ontworpen statuten werd onder broken door een lid dat vroeg 'of het niet beter is met die lezing op te houden daar de avond valt en de meeste leden per fiets zijn gekomen, maar zonder lan taarn zijn'. 'Allen juichten dezen spreker toe', zodat de voorlezing maar gestaakt werd. Zon der dat was het ook wel goed. Wedstrijd in stalverbetering Het welslagen van de cursus in kaasbe reiding is voor een deel te danken aan mejuffrouw De Lange op Klein-Geere- steyn, die door voorkomendheid en wel willendheid leraar en leerlingen ten zeerste aan zich heeft verbonden. Een aantal brieven, in een van de notu lenboeken gevonden, geeft een beeld van het werk en de noodzakelijke des kundigheid van hen die de belangen van de handelsafdeling moesten behartigen. Het zijn vragen over aantallen eigen en geleende zakken, over het juiste gewicht van wat geleverd werd, over afwijkingen van monsters, over een cursus in vee-kennis, over aankoop van Fries Stamboekvee en percentages fosforzuur van het thomasfosfaatmeel enz. enz. De met de hand geschreven brieven zijn, al hoewel in een andere stijl, toch zeker niet minder zakelijk dan wij nu gewend zijn. Een tegenvaller was het dat in maart 1913 bericht werd ontvangen van het Ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid dat de verschillende serums niet meer gratis waren te verkrijgen en dientengevolge er voor moest worden betaald. Misschien dat de stalverbete- ringen het aantal sera kan doen vermin deren. Aan deelnemers van de wedstrijd in stalverbetering werden prijsjes toege kend tussen f 7,50 en f 25, - en men kon voor niet teveel geld in september mee gaan naar de grote landbouwtentoon stelling in Den Haag: een commissie tot besteding van een deel van het grote kassaldo werd benoemd en daarna ver toonde de heer Kruidhof tot algemeen genoegen een prachtige serie lichtbeel den. De commissie kocht o.a. een kunstmest strooier. De voorzitter van die commis-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 38