- minder last-minute-prijsverlagingen om vliegtuigstoelen toch nog gevuld te krijgen. Dit werkt iaat boeken in de hand en irriteert vroege boekers in hoge mate. Reizenverkopende banken Opmerkelijk blijft dat in de totaliteit van reizenverkopende instanties de banken, maar vooral de Rabobankorganisatie, gunstig afsteken tegen de in het begin genoemde teruggang in de traditionele reiswereld. Een stijging voor onze orga nisatie van 145.000 naar ca. 190.000 ge boekte personen en een omzetstijging van f 65 naar ca. f 90 miljoen is verheu gend te noemen. Rabobankorganisatie De ervaring leert, dat onze organisatie genoemde marktonderzoeken onbewust vooruit lijkt te zijn. Traditionele reisbu reaus werken evenals onze organisatie met seizoenpieken. Echter door het veel- vuldiger contact van medewerkers van de Rabobankorganisatie met haar cliën ten, kan betere voorlichting omtrent de te kiezen bestemming worden gegeven. De kofiers op, het gezin in de auto, maar wei zorgen dat het vakantieplan goed in elkaar zit. Men kent aan de bankbalie de wensen, mentaliteit, vaak zelfs het bestedingspa troon van de Rabobankcliënten veel be ter dan op een traditioneel reisbureau. Bovendien zal een reismedewerker/ster van onze organisatie betere voorlichting uit het weliswaar beperkte, doch mo menteel zeer volledige, assortiment van reisorganisaties kunnen geven. Er zijn in Nederland ca. 70 reisorganisaties werk zaam en het bestuderen van vele reis programma's, met al hun ingewikkelde prijsstructuren, is zeer tijdrovend en kan verwarring veroorzaken. De activiteit Reizen nu herleidt b.v. alle, vaak met su perlatieven aangekondigde informaties van de reisorganisaties tot berichten met werkelijke nieuwswaarde via fre quent verschijnende informaties (de z.g. Info's). Verder wordt er naar gestreefd op de bijeenkomsten ieder najaar aan boord van het m.s. Prinses Christina een beterecommunicatie tot stand te bren gen tussen de reismedewerkers/sters van de Rabobanken en de reisorganisa ties, maar ook met de activiteit Reizen van de Centrale Rabobank. De reismedewerker/ster hoort er bij, is zeer belangrijk in de benadering van de cliënt. Het komende jaar lijkt het belangrijk in te spelen op de wensen van de autova kantieganger (3CM9 jaar). Tijdens de hoofdvakantie wil de autova kantieganger zijn duur betaalde auto ge bruiken. Bovendien lijken na de minder gewenste vakanties in Spanje de vlieg vakantie-alternatieven in Italië, Grieken land enz. te duur voor gezinnen met kin deren. Tot slot lijkt de verwachting gerecht vaardigd dat het komende jaar een grote stijging van de aantallen deelnemers aan groepsreizen verwacht mag wor den. Dat binnen de kringen van onze banken groot initiatief aan de dag ge legd wordt om zulke groepsreizen geza menlijk te brengen om daardoor hun cliënten van een goede begeleiding te verzekeren, achten wij een voor onze or ganisatie zeer belangrijke ontwikkeling. Al met al speelt de Rabobankorganisatie reeds duidelijk in op de uit onderzoeken naar voren gekomen wensen van de Ne derlandse vakantieganger. Een redelijke groei in omzet en aantallen personen voor 1977 mag daardoor worden ver wacht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 35