ontwikkelingen op de markt voor vakantiereizen in nederland Uit een aantal in de persmedia verschenen publikaties het afgelopen jaar bleek dat niet in alle sectoren van de Nederlandse vakantiemarkt tevreden heid heerste. Met name bij de reisorganisaties, die werkzaam zijn op het ge bied van vliegreizen, ontstond grote onrust toen duidelijk werd dat in 1976 het aantal vliegvakantiegangers ver achter zou blijven (20-25 bij het voorgaande jaar. Het is dan ook begrijpelijk, dat getracht is de oorzaken van deze daling op te sporen. Wanneer men weet, waarom de interesse is achtergebleven, is er immers een degelijk uitgangspunt verkregen voor het beantwoorden van de vraag op welke manier de vakantiegangers opnieuw konden worden bewo gen weer te gaan vliegen naar hun vakantiebestemming. banken bedrijf ondernemers uit verschillende branches bijeen om in een wat informele sfeer van gedachten te wisselen over actuele vraagstukken. De heer E. Peereboom, redacteur van Het Parool, besprak de ontwikkeling van de Nederlandse eco nomie vanaf 1963. Drs. J. H. J. Cuypers, algemeen directeur van Ahrend b.v., gaf een uiteenzetting over de noodzaak van een goed marketingbeleid en in aanslui ting daarop werd een van de marketing instrumenten bij uitstek, de reclame voor bedrijf of produkt, belicht door de heer J. J. Jansen Daems, directeur van het bureau RJA. Naar aanleiding van die inleidingen wer den vele vragen gesteld, vaak ook van zeer praktische aard, die door de inlei ders uitvoerig werden beantwoord en daarnaast eveneens tot discussies on derling konden leiden. Vooral door het informele contact van de deelnemers met elkaar en met de organiserende bank mag wel worden gesteld dat de er varingen met deze eerste bijeenkomsten zeer gunstig zijn. Ze liggen in de lijn van een verdergaande dienstverlening door de Rabobanken en hun bedrijfscliënten. Daarnaast blijft de aandacht steeds ge richt op de mogelijkheden van elke indi viduele ondernemer en de goede raad van de specialisten van de bank zal steeds zijn toegesneden op het eigen bedrijf en de eigen problemen. Maar aan de algemene voorlichting in de hierbo ven beschreven vorm en wellicht nog op andere manieren, is evenzeer behoefte. D. R. de Groot hoofd afdeling Reizen Twee grote marktonderzoeken werden ingesteld, een door Holland Internatio nal, een samenvoeging van een groot aantal reisorganisaties, en een door de Touroperators Studie Groep Holland, een vereniging van vijftien Nederlandse organisatoren van vliegvakantiereizen, met ieder een jaarlijkse omzet van ten minste 5 miljoen. De uitkomsten van deze onderzoeken waren, zoals te verwachten was, deels reeds bekend, deels nieuw. Bekende oorzaken van de daling van de belangstelling voor vliegreizen waren de volgende: toename autovakantiereizen; politieke onzekerheid in bepaalde lan den doet mensen aarzelen deze landen te bezoeken; belangstelling van de vakantieganger voor meer activiteiten tijdens de vakan tie. Er kwamen echter ook nfeuwe gegevens en overwegingen aan het licht, zoals: - de autovakantieganger is geïnteres seerd in een tweede, zelfs derde vakan tie (zonder kinderen); - de vakantieganger wil meer concrete informatie over mogelijkheden in de va kantiebestemmingen: de reisprogram ma's geven te vage aanwijzingen over de werkelijke mogelijkheden op bepaal de bestemmingen, althans deze worden verwarrend gerubriceerd; - vliegvakantie per charter) wordt veel al ervaren als een groepsreis, hetgeen op velen een negatieve indruk maakt; voor ouders met kinderen wordt niet duidelijk aangegeven of de bestemming geschikt is om in gezinsverband te be zoeken. Vele van de laatste punten zijn begrijpe lijk: immers het blijft het kopen van een niet tastbaar, niet zichtbaar produkt, een produkt dat eigenlijk alleen achteraf te beoordelen is. De reisprogramma's ver kopen alleen maar bestemmingen. Toch is het van groot belang met het naar voren gekomen gedragspatroon en de wensen van het reizende publiek zo veel mogelijk rekening te houden. Wij geven daarom een paar suggesties die daarvoor gebruikt kunnen worden en die de consument in ieder geval meer dui delijkheid verschaffen: b.v. - een aantal voordelen verbonden aan het-met-de-kinderen-op-vakantie- gaan. Op dit punt zou dus verder gegaan moeten worden dan de tot nu toe ge hanteerde, moeilijk te berekenen kinder korting. de detaillist, de wederverkoper dus, meer laten meedenken over het produkt. De wederverkoper denkt immers in de termen van de cliënten, terwijl de fabri kant van vakantiereizen vaak alleen in produkten, bestemmingen denkt

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 34