bank en bedrijf De Rabobanken hebben zich vanuit hun historische achtergrond altijd zeer intensief beziggehouden met het midden- en kleinbedrijf. Vroeger speelde de agrarische ondernemer daarbij uiteraard een zeer voorname rol, maar in de loop van een vele jaren durende ontwikkeling is mede de nadruk komen te liggen op andere bevolkingsgroepen. De ondernemer in het niet-agrari- sche bedrijf ging een steeds belangrijker deel van de aandacht voor zich op eisen binnen het financieringsbeleid en het algemeen dienstbetoon van de Rabobanken. Geld Naarmate deze ontplooiing in de richting van het midden- en kleinbedrijf verder ging, heeft ook onze kredietverlenings activiteit zich meer en meer toegelegd op de financiering van het niet-agrari- sche bedrijfsleven. Evenals dat op het terrein van de land- en tuinbouw en van de financiering van grote coöperaties al lang het geval is, is het voor ons vanzelf sprekend geworden, dat wij ook met een gespecialiseerd apparaat iedere an dere ondernemer ten dienste staan. Wa ren heel vroeger onze relaties uitsluitend beperkt tot de verzorging van plaatse lijke ambachten, thans treffen wij de hele scala van ondernemersactiviteit in onze cliëntenkring aan. Daaronder be vinden zich de plaatselijke middenstan der, maar eveneens landelijke grootbe drijven en niet te vergeten alles wat zich in grootte tussen die twee bevindt. In het afgelopen jaar is de omvang van de totale financiering van het niet-agrari- sche bedrijfsleven door onze organisatie met ongeveer 15% gegroeid en geste gen tot ruim f 6 miljard! en goede raad De slagzin Geld en goede raad is daar mede echter pas voor de helft verwe zenlijkt. Onze ondernemers, met name de kleinere en niet zo heel grote onder hen, zien zich immers voor zoveel vraag stukken van allerlei aard geplaatst, dat naast het geld voor investeringen en kredietfaciliteiten goede raad in de meest uitgebreide zin van het woord broodnodig is. Vele instanties en organisaties houden zich daarmee bezig en het is van de Cen trale Bank een goed initiatief om een soort klein vademecum samen te stellen ten behoeve van het bedrijfsleven, waar in de yveg wordt gewezen naar al deze voorlichtings- en adviesmogelijkheden. Naast deze en andere schriftelijke bege leiding van het bedrijfsleven ontwikkelt de Rabobankorganisatie nog andere plannen. In dit nummer wordt geschre ven over de steeds belangrijker rol van de financial engineering voor het be drijfsleven. Dat de bank daarbij een be langrijke plaats kan innemen en haar cliënten van waardevolle adviezen kan voorzien is duidelijk en ook vanzelfspre kend. De ondernemer heeft recht op een zo breed mogelijk dienstenpakket. Bijeenkomsten voor bedrijven Men vraagt zich voortdurend af wat er meer kan worden gedaan en aan het be drijfsleven is gevraagd welke behoeften er bestaan op het terrein van de voor lichting. Het onderzoek leidde tot het re sultaat, dat bij wijze van proefneming eind vorig jaar door de Rabobanken te Apeldoorn en 's-Hertogenbosch met medewerking van de Centrale Bank bij eenkomsten werden georganiseerd voor het plaatselijke bedrijfsleven. Deze proefneming bleek zeer geslaagd, zodat ook op andere plaatsen dergelijke bij eenkomsten zullen worden belegd. In beide steden kwamen gedurende een middag en een avond grote en kleine De heer Peereboom op de bijeenkomst, die de Rabobank 's-Hertogenbosch be legde aan boord van het m.s. Prinses Christina.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 33