de mensen moeten zich tegelijk met de palmen ontwikkelen! Ons oktobernummer met het verhaal, dat ir. Blaak ons vertelde over de en thousiaste oliepalmencoöperatie l\la- keke Fe in Mbongo, Kameroen, heb ben wij natuurlijk ook aan de andere peetvader pater N. Groot gezonden. De aardige brief, die de redactie van hem ontving, zal allen die via ons blad deze palmengeschiedenis een beetje gevolgd hebben, zeker interesseren. periode in de geschiedenis van onze 'Self-Help Society' De regen viel zo buitensporig, dat ver scheidene mensen zijn verdronken op de weg naar het project-gebied, maar geen van onze mensen. Terwijl de geweldige Unilever palmoliefabriek tot stilstand kwam omdat de noten niet van de vel den gehaald konden worden of omdat de brandstof opraakte, gingen onze CM Mbonge, box 23, PO Mbonge, SWP., United Rep of Cameroon, 11-11-76 Beste Mr Haverkamp, Hartelijk dank voor Uw schrijven (JHR/PvL/477) en voor de 2 Rabo exemplaren van October. U heeft er weer iets mooi's van gemaakt. Myn mensen waren er uit bundig over. Bly te horen dat Blaak zo veel moeite genomen heeft U in te lichten. Wat heeft die man daar gewerkt, ongelofelyk. Zoals U zegt, teamwork in deze zaken is onontbeerlyk. Om niet achter te blyven met de informatie sluit ik hier nog 2 rappor tjes by. We gaan weer verheugd verder: de mensen moeten zich tegelyk met de palmen ontwikkelen tot ze, zoals de palmen, fier en trots hun eigen plaats onder de Afrikaanse zon verkregen hebben. De laatste weken heb ik twee keer lang gepraat met een paar (Ne derlandse) FAO mensen die ook de Worldbank adviseren. De grote brug over de Meme zal volgend jaar geconstrueerd worden, beide RABO artikelen hebben daaraan meegeholpen. Dus nu nog even rondneuzen hoe ik die 10 km van lluani naar de Meme geconstru eerd kan krygen. Op weekend van 17 April 1977 wordt de lluani mill met een grote 'bang' geopend waarvoor ik by deze ook de RABO uitnodig - en dan wil ik zorgen dat twee tractors en trailers aan de andere kant van de Meme (één km hier van de missie) klaar staan om de bezoekers comfortabel en vlug naar lluani te krygen. Mag ik U nog vragen om wat extra exemplaren per gewone mail te versturen naar ingesloten adressen? was ons gebied door de hoge water stand van eind juni af onbereikbaar, het werk in onze fabriek ging vlot door. Er waren genoeg voorraden voor de olie- produktie, brandstof voorraden en vaten om de olie in op te slaan. Zelfs de kwali teit van de olie bleef hoog en plaatse lijke verkopen ad 130 000 CFA per ton zorgden er voor dat we de lonen konden betalen. Ondanks deze moeilijke omstandighe den bereikte de olieproduktie 9 ton, ter wijl 220 kilo zeep van goede kwaliteit werd gefabriceerd. Merkwaardig was ook, dat zich geen en kele storing in onze twee fabrieken voor deed. Dat is niet alleen een bewijs voor de gedegen opzet en de hoge kwaliteit van de - voornamelijk in Holland ge maakte - uitrusting, maar is ook de prestatie van de lokale mensen, die zon der hulp van buiten er voor zorgen, dat de fabriekjes goed lopen. Er is een zeer brede belangstelling niet alleen van officiële zijde, maar ook van de gewone boeren. Die zijn er nl. thans van overtuigd dat zo n oliepalmproject binnen hun bereik ligt. Technisch kun nen ze het aan en ze kunnen ook zelf het beleid voeren. Bovendien is het een ge slaagd mengsel van gemeenschapszin en individuele onderneming. Het geeft nieuwe kracht aan de hele landelijke streek, wekt zelfvertrouwen en hoop voor de toekomst. Langzaam verbetert de organisatie en de administratie met de hulp van twee full time medewerkers. Ten dele is dit een kwestie van opvoeding en scholing, dat tijd vergt en dat voortdurend onder spanning staat omdat er geen fouten mogen worden gemaakt bij het bedie nen en verzorgen van machines en ge reedschap, noch in financiële zaken. Regelmatige werkdagen en -uren wor den belemmerd door allerhand sociale verplichtingen en gebruiken. De vrou wen staan bij dit alles nog terzijde: ze vinden het maar moeilijk zich aan de veranderende tijden en gewoonten aan te passen. In het volgende kwartaal zul len de plantages in stukken worden ver deeld en worden verpacht aan de boe ren. Dat wordt een belangrijke operatie, waarbij we heel wat hindernissen zullen ontmoeten. De sociale gevolgen zullen veel onderzoek, overleg en geduld ver gen! Met hartelijke dank aan de RABO en vriendelijke groeten, N. Groot Uit het in Engels geschreven rapport over het derde kwartaal 1976 van de 'Belundu Area Agricultural Coöperative Nakeke Fe', nemen we een paar stukjes over: 'Dit was misschien de merkwaardigste mensen naar hun drassige velden en haalden het palmfruit op hun schouders of op hun hoofden naar onze fabriek. De trekker en aanhangwagen bleven in de j nieuwe garage. Bruggen werden weg gevaagd, maar onze bruggen niet. Al

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 32