1 hengelsport ken met hun mooie sport de stilte van de waterkant op, en slaan onmiddellijk alarm over watervervuiling of andere na tuurrampen. Met enige deskundige instructie kunnen vele hengelaars in de toekomst als een soort 'milieuwachter' gaan optreden. De oplettende sportvisser ziet onmiddellijk elk dood visje drijven, het eerste teken, dat er iets mis is in een waterhuishou ding. De visser wordt achtergesteld Wat doet nu de regering, het provinciaal bestuur, het gemeentebestuur, het wa terschap of hoogheemraadschap of de Op 17 november 1971 hielp Minister Lardinois eigenhandig bij het uitzetten van forellen in de Grevelingen. golfslag van zijn miljoenenjacht de oe ververdediging en wallekanten bescha digen. Hij krijgt zelfs op zondag gratis de bruggen en sluizen geopend. Er staan op vele sluizen en aanlegplaatsen zelfs gra tis plasticzakken en containers gereed om zijn huisvuil aan boord kwijt te ra ken. Waarom moet een hengelaar betalen, als hij een dun nylon simmetje te water gooit? Is die hengelaar principieel of maatschappelijk met iets anders bezig dan te wandelen, te varen, te zwemmen of te zonnebaden in rijkswateren, bos sen, duinen, heide of strand? Er worden kapitalen uitgegeven voor aanleg van jachthavens, sluizen voor de SCHOLLt aR •GRAVE/r. rSjlf waterstaatsdiensten voor deze belang rijke vorm van openluchtrecreatie? Wie de harde feiten kent, moet toegeven dat er van een evenwaardige zorg door de bestuurs- en beleidsorganen geen spra ke is. Een hengelaar die gaat vissen moet een visakte of bijdragebewijs, de nieuwe vis- kaart, kopen. Vóór hij mag vissen, is er voor vele wateren ook een vergunning aan de rechthebbende op het viswater te betalen. Dat zijn soms beroepsvissers met verouderde rechten, rijk, provincie of gemeenten of waterschappen. Om zelfs maar met een hengel in de hand aan de waterkant te mogen verschijnen, heeft de sportvisser vaak een looprecht- vergunning nodig. Er ligt dan nog geen dobbertje te water. Heeft u ooit ge hoord, dat een zwemmer, watersporter, roeier of voetballer eerst tientallen gul dens aan het rijk moest betalen om te mogen zwemmen, varen, te voetballen of te gymnastieken? Heeft u ooit ge hoord, dat die sportbeoefenaren, net zo als de sportvissers, nog een gulden le ges op het gemeentehuis voor een ver gunning moesten betalen? Een hengelaar die wil vissen (nota bene een volkssport) moet betalen. De miljo nair, die met zijn kapitale jacht door het zelfde water vaart, kan gratis met de watersport en pick-nickplaatsen voor dagjesmensen. Er worden door de ge meenten miljoenen besteed in de aanleg en de exploitatietekorten van sporthal len, sportvelden en andere accommoda ties. Vele exploitatieverliezen van sport terreinen, clubgebouwen en schouwbur gen komen uit de gemeentekas. Het aantal gemeentebesturen, dat de hen gelaars 'om niet' of tegen symbolische bedragen in het viswaterbeheer helpt, is bijzonder klein. Er wordt in het wettelijk en bestuurlijk beleid dus duidelijk met twee maten gemeten. Er is sprake van bestuurlijke discriminatie. Waarom moeten de sportvissers rechten en be lastingen betalen, die voor geen enkele andere sport of vrije-tijdsbesteding wor den opgelegd? Wie hengelt wordt aangeslagen met vele belastingen. Deze aanslag heeft meestal niets te maken met de kosten, die het rijk of anderen voor hen maken. De hengelaar, die wel voor vervanging van zijn gevangen vis wil betalen, blijkt een melkkoe, waarin de schatkist een al gemene inkomstenbron ziet. Deze ach terstelling steekt de weldenkende hen gelaar temeer, waar de laatste tijd enke le honderdduizenden werklozen aan de waterkant hun zorgen kunnen vergeten en zelfs hun agressie over hun lot een beetje kunnen afreageren. Ook wel eigen schuld De hengelaars moeten de hand ook in eigen boezem steken. Ze hebben in het verleden veel te weinig over de enge grenzen van hun rietkraagjes heengeke- ken. De sociaal-maatschappelijke en re creatieve betekenis van de hengelsport is veel te weinig bij de landelijke en regi onale autoriteiten naar voren gebracht. De pas gevormde vereniging van hen gelsportfederaties de NWS, die als een soort KNVB voor sportvissers kan funge ren, is een eerste stap in de goede rich ting. Ook de instelling van een algemene vergunning, waarin alle hengelclubs van deze federaties elkaar gratis machtigen in elkanders viswater te vissen, is een reuze sprong vooruit. Het betekent, dat georganiseerde sportvissers overal in Nederland op een soort nationaal hen- gelpaspoort terecht kunnen. Er behoe ven dus geen gelden meer aan de recht hebbenden op al die viswateren betaald te worden. De hengelsport heeft een unieke sociale betekenis. Elke man, vrouw en kind kan er ongeacht inkomen, leeftijd, lichaams kracht, religie of politieke overtuiging aan deelnemen. Vele doktoren en spe cialisten zien er een stuk volksgezond heidszorg in, omdat het ontspannende verblijf aan de waterkant spanningen wegneemt of voorkomt, managersziekte geneest en onlustgevoelens vreedzaam afreageert. Voor velen, die het niet eens om het 'visje vangen' te doen is, blijkt hengelen een rustgevende geestelijke activiteit, die een smoes is om eens lek ker in de natuur te zitten. Zo'n stuk geestelijke activiteit in verbondenheid met de natuur, geeft evenveel recht op subsidie (zou ik denken) als een exploi tatie-bijdrage aan een openbare leeszaal of museum. Kortom deze unieke meng vorm van sport en recreatie heeft even veel recht op subsidies en exploitatiebij dragen als vele zaal- en veldsporten. De hengelaars hebben in het verleden wel eens het grapje gemaakt, dat ze een po litieke partij van sportvissers gingen op richten om hun belangen veilig te stel len. Minister Lardinois heeft destijds op die ondeugende, maar goedbedoelde dreiging, geantwoord, dat het doorvoe ren van helpende maatregelen voor de hengelsport in zijn beleid, geen enkel bezwaar opleverde. Het wordt hoog tijd, dat de lijn in het be leid rond de hengelsport uit die tijd eens wordt voortgezet. Alle instanties, die zich bezighouden met de structuur, de inrichting en het welzijn van de maat schappij zullen meer rekening moeten houden met de recreatieve belangen van de sportvisserij. Naar wij hopen komt dan ook aan de ambtelijke touw trekkerij tussen de verschillende minis teries om de hengelsport, een einde. Het geduld van de hengelaars, die aan de waterkant op hun favoriete stekkies be slist geen ongeduld verweten kan wor den, raakt langzaam maar zeker op

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 28