hengelsport mm Dit artikel stuurde Cor van Heugten ons toe, toen hij hoorde, dat de heer Lardinois op 1 janu ari zijn nieuwe functie bij onze Centrale Bank zou aanvaarden. Waarom de heer Van Heugten dat deed, is geen vraag meer als we zijn artikel lezen: hij heeft de beste herin neringen aan de heer Lar dinois! Vele vissportlief hebbers zullen Cor van Heugten van naam ken nen. Hij is, naar hij zelf zegt, redacteur Brabant van de Volkskrant, mede werker aan 'Hengelsport' en sociaal werker aan het hengelsportfront. Dat hij zich frontstrijder voelt merken we meteen op deze pagina's: hij maakt van zijn hart geen moord kuil. Met zijn betoog zal niet iedereen het ongenu anceerd eens hoeven te zijn om er zich toch, ge nuanceerd of niet, door aangesproken te voelen. Een sport, die meer dan een miljoen actieve beoe fenaars telt, mag inder daad niet onderschat worden! Onze hengelsport voelt zich nog steeds achtergesteld. Eind september 1976 hebben enkele fe deraties van hengelsportverenigingen in Brabant en Zeeland de rijks- en provinci ale overheid gevraagd, geschikte loka- ties aan te wijzen voor de aanleg van sportvishavens. De afgelopen jaren is het aantal hengelaars, dat met een bootje de beste visstekken op het rust gevende water wil opzoeken, sterk ge stegen. De komende jaren mag ver wacht worden, dat het aantal visbootjes dat gekocht wordt, het totale aantal vaartuigen voor andere watersportacti viteiten verre zal overtreffen. Er zal dus ruimte moeten komen voor speciale sportvishavens, die de uitvalsbasis wor den voor de grootste mengvorm van sport en vrije-tijdsbesteding die Neder land kent. De georganiseerde hengel sport beklaagt zich, dat in de na-oorlog- se jaren vele mooie plekjes langs de wa terkant door dure jachthavens zijn bezet. Er zijn ideale vestigingsplaatsen voor de bootvissers verloren gegaan, omdat handige zakenlieden bepaalde gemeen ten hebben omgepraat. Om een claim op verlaten werkhavens van rijkswater staat en andere geschikte lokaties aan de waterkant te leggen, is nu een drin gend beroep op diverse ministeries en de top van de deltadienst gedaan, om ruimte voor sportvishavens beschikbaar te stellen. Vissers hebben taak in milieubeheer Het ontbreken van sportvishavens in vele delen van Nederland is slechts één van de vele voorbeelden van achterstel ling van deze grootste vorm van open luchtrecreatie. Wetenschappelijke on derzoekers hebben aangetoond dat Ne derland 1,3 miljoen hengelaars telt. In Uren aan de waterkant, met de hengel in de hand! Voor de sport, voor de vangst of alleen maar omdat het er zo mooi en rustig is. dat getal is nog geen rekening gehou den met de 700 000 sportvissers in Bel gië, die in eigen land weinig geschikt viswater hebben. In Benelux-verband hebben de Nederlandse sportvissers en beleidsinstanties ook een ereplicht te genover hun Belgische 'Broeders in Pe trus', hen een plekje onder de zon aan de visrijke Nederlandse waterkant te ge ven. Er is in Nederland 150 000 ha binnenwa ter en 200 000 ha IJsselmeer. Er is een lange kustlijn met mooie stranden en strekdammen. Er zijn veelbelovende del- tameren, randmeren van het IJsselmeer en een visrijke Oosterschelde, die geluk kig open blijft. In het dichtbevolkte Ne derland is dus ruimte genoeg voor de hengelsport. Ook uit toeristisch oogpunt is de hengelsport van groot belang, want zeker 25 a 30 percent van de bad gasten is zeehengelaar. De hengelsport vertegenwoordigt ook een economisch belang van enkele honderden miljoenen guldens per jaar. Dat bedrag wordt jaar lijks aan hengelsportartikelen, aasverko pen, bootaanschaf, visbootjesverhuur en verteringen in hotels, restaurants, cafés en campings besteed. De georganiseer de hengelsport kan ook een waardevolle rol in het hele milieubeheer en de mi lieubewaking gaan spelen. Duizenden hengelaars controleren nu al de zuur stofgehalten van vele wateren. Ze zoe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 27