buitenlands bedrijf tenkring. De samenwerking behoorde niet heersend doch dienend te zijn ten aanzien van het eigen bedrijf. Het dien de een hulpbedrijf ten behoeve van het hoofdbedrijf van de eigen organisatie te zijn. Dit zou uiteraard betekenen dat de partnerbanken ook in de toekomst, on danks het akkoord, een eigen internatio naal beleid zullen blijven voeren. Zakelijke aanpak In het afgelopen jaar heeft een intensief overleg plaatsgevonden tussen ver scheidene Europese coöperatieve ban ken ten einde te onderzoeken welke banken aan de genoemde voorwaarden voldeden en geschetste achterliggende filosofie ondersteunden. Zulks is voor een effectieve en goed har moniërende samenwerking van funda menteel belang. Uiteindelijk werd beslo ten met die coöperatieve bankinstellin gen van start te gaan, die elk momen teel druk doende zijn hun buitenlands bedrijf uit te bouwen, namelijk Andels- banken (Denemarken), Caisse Nationale de Crédit Agricole (Frankrijk), Deutsche Genossenschaftsbank (West-Duitsland), Genossenschaftliche Zentralbank (Oos tenrijk), OKO-Bank (Finland) en Centrale Rabobank. Het is echter geenszins de bedoeling het samenwerkingsverband van het zegel der exclusiviteit te voor zien. In beginsel is de groep voor uitbrei ding vatbaar. Langs pragmatische weg werden in eerste instantie die banken bij de groepsvorming betrokken, die geza menlijk op korte termijn resultaten voor alle samenwerkende partners mogelijk maken. Deze benadering gebood tevens van hoogdravende plannen af te zien en zich te concentreren op een functionele zakelijke samenwerking. De partnerban ken kwamen dan ook overeen de sa menwerking te richten op het dagelijks dienstbetoon aan de cliëntenkring. Via het dichte vestigingsnet in de betrokken landen zullen zij ernaar streven het beta lingsverkeer over en weer te bespoe digen, hun cliënten over landelijke, regi onale en zelfs lokale handels- en inves teringsmogelijkheden te informeren en zonodig eikaars cliënten in de financie ring van hun activiteiten elders bij te staan. Een dergelijke assistentie zal ook betrekking hebben op de import- en ex portactiviteiten van de cliëntèle. Daar naast overwegen de partnerbanken ge zamenlijk faciliteiten voor de internatio nale financiering en kredietverlening te scheppen, alsmede de technische en fi nanciële mogelijkheden tot een actief optreden op de internationale financiële markten nader te bezien. Bij realisatie van deze voornemens zal de Rabobankorganisatie haar dienstver lening aanzienlijk kunnen uitbreiden. Te vens zal het mogelijk zijn onze cliënt te zamen met de partnerbanken een inten sieve begeleiding in al zijn transacties in de betrokken landen tot in de kleinste gemeenten te doen toekomen. Naar deze landen ging in 1975 overigens 45% (waarde f38 miljard) van de Ne derlandse uitvoer en 35 (waarde f31 miljard) van onze totale invoer kwam er vandaan. Bovendien zal de cliënt finan cieringsfaciliteiten in vreemde valuta kunnen worden aangeboden en zijn toe gang tot de internationale financiële bronnen worden vergemakkelijkt. Voorts zullen de cliënten naast de dienstverle ning die voortvloeit uit onze relatie met de Bank of America ook gebruik kunnen maken van gedetailleerde informaties over mogelijke transacties in de betrok ken landen en in andere regio's via de reeds aanwezige kantoren van Europese coöperatieve banken in andere wereld delen. Bijna 10 jaar geleden schreef de toen malige voorzitter van de Algemene Hen gelaars Bond (AHB) in het bondsblad, dat de naam van minister Pierre Lardi- nois met gouden letters in de geschied schrijving van de nationale hengelsport zou worden opgenomen. Hij is de man geweest, die de beloften om de hengel sport op het binnenwater de nodige pri oriteit te geven, heeft waar gemaakt. Het vertrek van de heer Lardinois naar de EEG in Brussel is voor de 1,3 miljoen sportvissers van Nederland (een getal van nu) een zware slag geweest. De be- leidsman, die de maatschappelijke bete kenis van deze grootste vorm van open luchtrecreatie in Nederland erkende, was verdwenen. Zonder zijn opvolgers of de actieve staf van de Directie Visse rijen verwijten te maken, mag gezegd dat de hengelaars van Nederland Lardi nois sindsdien node gemist hebben. Zijn terugkeer in Nederland als voorzitter van de Hoofddirectie van de Centrale Rabo bank was voor mij een gerede aanlei ding om de restanten van de achterstel ling van de hengelsport nog eens aan de orde te stellen. Oud-minister Lardinois mag deze noodkreet van de hengelaars ook beschouwen als een welkom van ruim 1 miljoen vrienden langs de water kant. Misschien kan hij de hengelsportfedera ties nog eens helpen met een billijke hy potheekrente, als men de komende ja ren een aantal sportvishavens gaat aan leggen waaraan zo dringend behoefte is. Hij kan er ook zonder dat op rekenen, dat een van die sportvishavens, waar voor nu gevochten wordt, in de naaste toekomst zijn naam zal dragen. Er zwemmen nu in het Veerse Meer nog kanjers van forellen rond, die, door wijs subsidiebeleid, 10 jaar geleden in dit deltameer konden worden uitgezet. Er wordt vandaag de dag nog van genoten door de sportvissers. Het is te hopen, dat hij, zijn staf en vele medewerkers van de bank, naast hun drukke werk de hengel in de hand zullen nemen om voor de managersziekte of overspanning gespaard te blijven. Met dit welkom aan Pierre Lardinois wil ik namens vele hengelaars iets over de stand van zaken langs de waterkant ver tellen. Cor van Heugten

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 26