het buitenlands bedrijf op de internationaal coöperatieve leest In dit artikel haakt de schrijver in op de samen werking op internationaal terrein, die vorige maand door zes Europese coöpe ratieve bankinstellingen werd aangekondigd. De heer Van den Adel was bij het overleg, dat tot deze stap geleid heeft, nauw betrokken. Al moet de voorbereiding thans binnenskamers ter hand worden genomen en is over de nieuwe groep nog geen concreet nieuws mee te delen, de heer Van den Adel laat ons duidelijk zien uit wel ke achtergronden en met welk doel de zes elkaar thans gevonden hebben. Het schoeisel waarmee de Centrale Rabobank zich enkele jaren geleden op het internationale pad begaf, werd onlangs op een rekleest gezet, ten einde op grotere voet te kunnen doorgaan. Hieraan voorafgaande was in geza menlijke tests op de proefbank gebleken, dat de kwaliteit overeenkwam met het schoeisel waarmee enkele andere coöperatieve banken het interna tionale bancaire vlak hadden betreden. Deze gelijkvormigheid van de uitrus ting was de voorwaarde voor het in gezamenlijke tred verhogen van het marstempo. In mondiaal perspectief Daarmede kan het buitenlands bedrijf van de Centrale Rabobank een nieuwe dimensie krijgen. De ontwikkeling van onze internationale activiteiten in de af gelopen jaren was niet het gevolg van een drang tot nieuwe daden maar een logisch uitvloeisel van onze traditionele bankcaire functie die gericht is op het fi nanciële en overig daaraan verwant dienstbetoon aan de cliënt. Een bankor- ganisatie die, zoals de Rabobankorgani- satie, zo sterk met de Nederlandse eco nomie is verweven, bespeurt de gevol gen van de in de laatste decades tot stand gekomen wereldwijde economi sche integratie. Zoals bekend wordt rond 60% van het bruto nationaal pro- dukt van Nederland geëxporteerd. De waarde van de uitvoer in 1976 was met f132 miljard meer dan het 7-voudige van de uitvoer van 1957, toen f 18 mil jard. In een gelijk tempo groeide de im port, die in 1976 uitkwam op f 123 mil jard. Uit deze getallen moge reeds de beteke nis van de buitenlandse handel voor het bankwezen blijken, dat tenslotte het be talingskanaal is (te denken valt aan on der andere overboekingen, accreditieven en garanties). Naast deze op goederen stromen gebaseerde activiteiten zijn de banken de schakels in het internationale geld- en kapitaalverkeer, dat onder an dere voortvloeit uit directe investeringen en uit beleggingen in buitenlandse ef fecten. Zo werd bijvoorbeeld in 1975 voor een bedrag van f6 miljard aan Ne derlands kapitaal uitgevoerd en voor f4,6 miljard aan buitenlands kapitaal in gevoerd. Wegbereiden voor cliënten De betekenis van de service in het inter nationaal georiënteerde bankbedrijf voor Dr. M. van den Adel Hoofd Stafgroep Internationaal Beleid de concurrentiepositie van de Rabo- bankorganisatie wordt door de structuur van het Nederlandse bankwezen, name lijk die van de universele bank, bepaald. De marktpositie van een bank wordt niet door de volledigheid en de kwaliteit van diensten op deelactiviteiten bepaald, maar door het gehele pakket van moge lijke bankdiensten. Voor de Rabobankor- ganisatie was het derhalve ook uit con- currentie-overwegingen geboden niet alleen het binnenlands georiënteerd bankbedrijf aan te passen en te volma ken maar tevens in te spelen op de con sequenties van de verwevenheid van de Nederlandse economie met de wereld economie. De versnelde economische integratie miste uiteraard zijn uitwerking niet op onze cliëntèle. De agrarische bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en de grote landbouwcoöperaties ervoeren een ver snelling van de internationalisatie van hun bedrijvigheid. Ook deze traditionele cliëntenkring zocht in toenemende mate in het bui tenland naar een verruiming van de af zet en/of de inkoop en enkele verlegden een deel van de produktie naar het bui tenland. Een belangrijke stimulans voor deze internationalisatie van de bedrijvig heid van de cliënt en de bank was het ontstaan van een grote intra-EG-markt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 24