/Tv T trale Bank werd deelgenomen door mr. W. J. R. Baron van Lynden, ing. C. Botte- ma en drs. H. Visser. Als speciale gast was aanwezig de heer E. van der Linde, directeur van de Rabobank Noordoost polder. Er ontstond een levendige en langdurige discussie, waarbij de gasten blijk gaven van een brede belangstelling voor de wijze van financiering van de Rabobank- organisatie met betrekking tot het agra rische bedrijfsleven. Veel interesse was er daarnaast voor de organisatiestruc tuur en de wisselwerking tussen aange sloten banken en Centrale Bank. Ook over de verschillende interne opleidings mogelijkheden werden vragen gesteld. De foto toont een deel van de gasten onder het portret van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, waarmee onze fotograaf de bijeenkomst nog een extra internatio naal tintje gaf. Vakontwikkeling Bij de Stichting Vakontwikkeling Verze keringsbedrijf worden uit een speciaal fonds jaarlijks prijzen beschikbaar ge steld voor deelnemers aan het A-exa men (assurantiebezorger). De drie beste deelnemers worden ermee bekroond. Voorwaarde is dat men niet eerder aan het examen deelnam. Dit jaar werden twee van de drie prijzen gewonnen door Rabobankmedewerkers. Op 18 novem ber reikte mr. S. Gratama, voorzitter van de SW, de prijzen uit aan de drie win naars, waaronder de heer Arts van de Rabobank Sevenum, die de tweede prijs behaalde met 39 punten uit 5 vakken en de heer Gerritsen van de Rabobank Valkenburg-Houthem, die met 38 pun ten de derde prijs veroverde. Op de foto de heer Arts (tweede van links) en de heer Gerritsen (tweede van rechts) samen met de eerste-prijswin- naar en het huldigingsteam. Schaatsen met Rabobank Na anderhalf jaar speuren is het gewest Friesland van de KNSB erin geslaagd een sponsor te vinden. Op 17 november kon een groep uit de Friese selectie- ploeg in het roemruchte Thialfstadion te Heerenveen schaatspakken en tassen in ontvangst nemen. Deze foto uit het Friesch Dagblad maakt wel duidelijk wie de sponsor is. De heer De Bruin van de Rabobank Sneek voerde namens de ge zamenlijke banken in Friesland het woord en wees erop dat men zich tot nu toe van sponsoring had onthouden. Al leen op bescheiden wijze hadden de Friese Rabobanken zich met het skütsje- silen beziggehouden. Maar deze vorm van sportsponsoring is graag aanvaard, omdat zij alle banken aansprak. Naast het skütsjesilen immers is schaatsen een typische Friese volkssport, die wij hierdoor kunnen stimuleren. De steeds groeiende belangstelling on der de jeugd en het ontbreken van sub sidie hebben het vorige seizoen veel moeilijkheden van financiële aard ver oorzaakt, aldus Wierd Wijnia, de voorzit ter van de KNSB in Friesland. Dank zij de Rabobanken worden nu vele zaken mo gelijk, die dat eerst niet waren. Intussen heeft de Friese selectieploeg al haar eer ste succes van dit seizoen behaald door het voor de vijfde maal winnen van de IJsselcup.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 23