nieuws van her en der v 3T Merakels mooi kado Het is alweer geruime tijd geleden dat in deze rubriek een gedicht werd opgeno men. Dat ligt heus niet aan de redactie, die bijna steeds zwicht voor het rijm werk dat in en rond onze bankorganisa- tie wordt vervaardigd. U begrijpt dat we derhalve gelukkig zijn weer eens wat te kunnen afdrukken. De Rabobank te Breedenbroek vierde haar 75-jarig be staan. Er waren redevoeringen van vele vooraanstaanden en er werd namens het personeel een geschenk aangebo den in de vorm van een glas-in-lood beeltenis van een zaaiende boer. Het ging vergezeld van een met veel enthou siasme in natuurzuiver Achterhoeks voorgedragen gedicht, waarvan we de tekst hieronder laten volgen: Namens ut personeel traed ik now naor veurn Um ook effen onze stemme te laoten heurn! Want al bunne wij met ons allen kaom zo old, Toch löt ook ons dit jubileum vaste niet kold. Want ij mökt ut best us heurn veur un kere Op de Breembroekse banke te warken vindt wij un ere! Daorom bunt wij ook blij met dit 75-jaorig bestaon Waormet wij 't Bestuur wilt filsetieren gaon. En 't mooiste van 't geval - en daorum bunt wij blij. De banke is nog ga niet old, maor zelfs nog fonkelnij Altied hef ze met de tied wetten met te gaon, En dat hef eur vast gin kwaod 'edaon. Daorum hoppe wij da'j op dizze wieze wieter gaot. Ook in de toekomst klaor wilt staon met geld en goeie raodl Toch breg zo n jubileum ook zien problemen met. Ij komt daor niet met leuge hande zo aj wet. In dit geval was ut probleem bezunder zaor En vroege wij ons af: 'Hoe komme wij daormet klaor!' Maore ook dizze hindernis he'w samen oaverwonnen En naor wij hopt un merakels mooi kado 'evonnen. Want, Bestuur, wet i'j nog dat glas-in- lood gevat Dat vrogger siern un deure in de hal? Hoe sommige mensen den zeienden boer hebt 'emist Um dat men veur um gin ni'je plaatse meer wist Wij hebt um now weer veur 't lechte 'ehaalt En hopt dat e op dizze manier weer as vrogger straalt! Wellicht wet ij veur um now wel un plaetsken hier of daor Misschien wel in de bestuurskamer op 't kantoor. Dan wi'w dit kado tut slot nog vergezeld doen gaon Van onze beste wensen op weg naor 't 100-jaorig bestaon! ift\ Bankier van vroeger jaren En altijd zal men zien, dat een gedicht nooit alleen komt. In Engelen en Bokho ven immers werd medio november het nieuwe dorpshuis De Engelenburcht in gebruik genomen. Groot feest voor de hele gemeenschap, waarbij de carna- I valsvereniging natuurlijk een beste partij meeblaast. Ook onze Rabobank was van de partij, want die opende in het dorps huis een nieuw kantoor. Als eigentijdse attractie was er van deze zijde onder meer een kapotte auto, waarvan men de door de expert geschatte schade mocht raden. Verder was er een expositie van huisvlijt en een geweldige boerenbrui loft vormde het hoogtepunt. Tijdens dat feest trad de heer P. van de Griend op, die naast begaafd redenaar ook nog lid van de raad van toezicht is van de Rabo bank Den Bosch. Hij droeg een gedicht voor, dat in de vorm van een oorkonde werd verspreid. Stemmig gekleed vertel de hij: Nu ik hier zo voor u sta a/s bankier uit vroeger jaren met knellend boord en grijze haren wil ik thans toch graag verhalen hoe het allemaal begon Het eerste Engelenburgernest van 26 jaar geleden herbergde nog geen Rabobank als op de i dag van heden Voor geld en goede raad kunt u daar goed terecht wij staan voor u paraat. Ja, ja ik meen het echt Ik denk, dat u ook net als wij verheugd j zult zijn van binnen met deze nieuwe Engelenburcht voor al onze gezinnen De Rabobank feest met u mee en wil de jeugd bedenken Voor een nader te bepalen speel-idee gaat ze duizend gulden schenken. Als bankier voor iedereen zal ik graag meebepalen waar gaan onze duiten heen, wij moeten immers betalen. En als dan straks dat speel-idee ergens is neergezet dan wens ik ons Engelens jeugd heel veeplezier en pret. rtt\ Bezoek uit het buitenland Een groep cursisten van het Research i Instituut voor Bedrijfswetenschappen te Delft bracht eind november een werkbe zoek aan de Centrale Bank. Jong be- drijfskader uit de ontwikkelingslanden wórdt door het instituut in samenwer king met enkele andere instellingen in de gelegenheid gesteld om gedurende vijf maanden een 'advanced training in industrial management' te volgen. De groep, die bestond uit studenten afkom stig uit ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, was de gast van het Directoraat Buitenland. Na een inleiding over de Rabobankorganisatie, waarbij met name ook de agrarische kredietverlening in ons land uitvoerig werd belicht, was er een forumbijeen komst waaraan van de zijde van de Cen-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 22