m00^ 19 trokken bank ontwikkeld. Dit maatwerk zal vereist zijn indien sprake is van een meer complexe ondernemingsstructuur dan wel van individuele eisen die de on dernemingsleiding ten aanzien van de analyse stelt. Toepassingen van financial engineering Deze zijn er legio. De banken, die in hun bedrijfsadvisering reeds met financiële bedrijfsmodellen werken, kennen in hoofdzaak de volgende toepassingsge bieden: 1. Het stimuleren van het financiële be- drijfsgebeuren, tot uiting komend in een financiële planning. Belangrijk is hierbij de koppeling met fi nancieringsadviezen, het bemiddelen bij emissies, projectfinanciering etc. 2. Het liquiditeits- en valutabeheer. Toe neming van schuldfinanciering resulte rende in een stijging van rentelasten heeft ertoe geleid dat het bedrijfsleven meer aandacht heeft gekregen voor het belang van zowel een zuiniger beheer als een betere beheersing van de mid delenstroom. Het de laatste jaren hoe langer hoe meer buiten de nationale grenzen treden van bedrijven met hun activiteiten heeft in het licht van de daardoor ontstane gecompliceerde valu- taproblematiek, een roep om risico management doen ontstaan. Door be drijven zelf, maar vooral ook door ban ken ten behoeve van hun cliënten, zijn hiertoe cashmanagementsystemen ont worpen. Toekomstvisie Bedrijfsadvisering is een van de pijlers van een modern bankbedrijf. Uitbouw en verdieping van die advisering zijn in strumenten die van essentieel belang zijn voor een optimalisering van het dienstbetoon aan het bedrijfsleven. Deze advisering is zowel voor dat be drijfsleven zelf als voor de bank een on misbare zaak teneinde een zo goed mo gelijke wisselwerking te creëren. Vanuit die visie werkt onze organisatie aan een verdere uitbouw en verdieping van fi nancial engineering.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 21