financial engineering en de bank als bedrijfsadviseur ïf ft Onderneming en planning In onze moderne tijd waarin allerlei ver anderingen in een steeds sneller tempo elkaar opvolgen doet bijna elke onder neming op de een of andere wijze aan fi nanciële planning. Was het voor een ondernemer in de 19e eeuw nog mogelijk het doen en laten van zijn bedrijf vast te leggen in een schoolschrift, al snel werden vanuit zijn bedrijf maar ook door zijn omgeving ver dergaande eisen gesteld aan de ver slaglegging. De statische sociaal- economische omgeving kreeg hoe lan ger hoe meer dynamische trekjes die het traditionele bedrijfsgebeuren tot koers veranderingen dwongen. Koersverande ringen, die voorwaarde waren voor het overleven in een tijd waarin legio revolu tionaire sociale en economische veran deringen het maatschappelijk bestel op haar grondvesten deden schudden. Wilde een onderneming het hoofd bo ven water blijven houden in dit proces van verandering dan betekende dit dat zij zich meer en meer van het plannings instrument moest gaan bedienen. De eerste stap hiertoe was het stelsel matig vastleggen van het bedrijfsgebeu ren in een adequate bedrijfsboekhou- ding. Bestudering van de aldus verkre gen gegevens gaven de ondernemer een eerste leidraad voor de toekomst. Een reële planning van het interne be drijfsgebeuren veronderstelt het reke ning houden met de omgeving en de veranderingen daarin die op het des betreffende bedrijf invloed uitoefenen. Planning van externe ontwikkelingen vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsplanning. Kortom onder nemen werd anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit alles en in het bijzonder de financiële planning gingen speciale eisen stellen aan het management. Ondernemingsplanning en financial engineering De laatste jaren heeft zich een techniek ontwikkeld die er op gericht is om aller lei bedrijfseconomische en financiële re- 1 8 laties die in een bedrijfsproces aan de P. Th. M. Boshouwers ec.bacc. Drs. J. A. M. van der Linden Schrijvers van dit artikel houden zich vanuit het Directoraat Commercieel Economische Adviezen via een project groep bezig met de ontwikkeling van Fi nancial Engineering voor onze bankor- ganisatie. orde zijn na te bootsen. Dit is mogelijk geworden met behulp van daartoe op gezette bedrijfsmodellen. Deze techniek, die kortweg aangeduid wordt met financial engineering maar in goed Nederlands is te omschrijven als fi nanciële bedrijfsplanning met behulp van de computer, is door de bank ter hand genomen. Uitgaande van balansen en resultatenrekeningen wordt een his torische analyse gemaakt van de ont wikkeling van het bedrijf en inzicht ver kregen in de onderlinge samenhang van zaken die geleid hebben tot die ontwik keling. Daarnaast worden met behulp van zo reëel mogelijke veronderstellin gen waarbij de visie van de bedrijfslei ding zelf mede bepalend is en rekening houdend met ontwikkelingen die gaan de zijn in de desbetreffende bedrijfstak en zo nodig in de nationale en wereld economie,analyses en prognoses voor de komende jaren opgesteld. Deze geven inzicht in de ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst voor wat betreft bijvoor beeld de te verwachten omzet, winst en financieringsbehoeften. Daarnaast ge ven een reeks van ratio's en kengetallen een indicatie van de bij deze analyses en prognoses behorende financiële struc tuur. De rol van de bank De bank verkeert van oudsher in een gunstige positie om het bedrijfsleven bij zijn financiële planning te ondersteunen. Zij bezit de know how om het financiële beeld van de onderneming in al zijn as pecten te beoordelen en indien gewenst kan zij adviseren over de wegen en de instrumenten om correcties aan te bren gen. Een aantal banken in zowel binnen- als buitenland is dan ook enkele jaren geleden begonnen intensief diensten in deze richting te gaan ontplooien. Ken merkend voor deze ontwikkeling is dat de advisering veelal kwantitatief wordt onderbouwd met de output van finan ciële bedrijfsmodellen. Voor het minder gecompliceerde advieswerk worden standaardpakketten gebruikt. Is voor wat betreft de programmatuur maat werk vereist, dan wordt deze door de af deling Financial Engineering van de be-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 20