lectieve Groei, ofte wel de Economi sche Structuurnota zijn de recensies niet in alle opzichten unaniem instemmend. Met name de overschakeling van het systeem van fiscale investeringsaftrek en vervroegde afschrijving op een sys teem van investeringspremies via de zo genaamde Speciale Investeringsreke ning ontmoette en ontmoet ook thans, zowel voor wat betreft de opzet als het tijdstip van invoering, nogal wat beden kingen. Tekenen,die keer ten goede doen verwachten Van meer belang dan een terugblik op hetgeen zich heeft voltrokken is natuur lijk een taxatie van hetgeen ons in het nieuwe jaar in economisch opzicht te wachten zou kunnen staan. Zal de aar zelend opgaande lijn in de conjunctuur die zich sedert medio 1975 manifesteert krachtiger gaan doorzetten of moeten we al voor 1977 rekenen met het begin van een nieuwe periode van neergang? Afgaande op het cyclische patroon van de conjunctuur in het verleden lijkt het laatste zeker niet uitgesloten. Toch be hoeft dit op voorhand nog geen reden te zijn voor een al te pessimistische stem ming. Ook in Rabobank is reeds herhaal delijk benadrukt dat de werkloosheids- problematiek in ons land sedert het be gin van de zeventiger jaren overwegend van structurele aard is. De in 1976 gerealiseerde verbetering van de bedrijfsrendementen, al was die dan gezien het lage winstniveau in de uitgangspositie aan de bescheiden kant, zou weieens het begin van een funda mentele keer ten goede kunnen marke ren. Voorwaarde is dan echter dat de stijging van de loonkosten voorlopig bin nen de perken kan worden gehouden. Op het moment dat we dit schrijven be staat daaromtrent nog weinig zekerheid. Het centraal overleg tussen de werkge vers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid over de lonen voor 1977 is inmiddels mislukt en omdat de Minister van Sociale Zaken er weinig voor voelt om opnieuw met een loon maatregel te komen, is thans het woord aan de onderhandelaars van de vakbon den en de werkgevers op bedrijfstak niveau. In speculaties over de uitkomsten te dien aanzien wil ik mij niet begeven. Wanneer resultaten ook hier uitblijven lijkt een hernieuwde ingreep door de re gering in de lonen als uiterste middel om sociale onrust te voorkomen echter onontkoombaar. Geen zinnig mens zal immers kunnen ontkennen dat sociale onrust het laatste Om de achterstand in te halen: een schepje er bovenop is waar wie dan ook belang bij zou kun nen hebben in de huidige economische omstandigheden. Het ondernemingskli maat zou opnieuw een enorme deuk op lopen met alle nadelige gevolgen van dien voor de investeringsontwikkeling en het behoud van bestaande arbeids plaatsen. Voorts zou de positie van de gulden op de valutamarkten ongetwij feld ernstig verzwakken, met als resul taat een sterk renteopdrijvend effect zo als in de maanden mei tot en met au gustus van het afgelopen jaar het geval was. Aannemende dat de uitkomsten ten aanzien van de lonen in 1977 te rijmen zijn met het streven naar een verder her stel van de bedrijfsrendementen en het scheppen van meer arbeidsplaatsen lijkt een optimistische ondertoon voor de Nederlandse economie in de nabije toe komst alleszins gerechtvaardigd. Het kan haast niet anders dan dat veel on dernemingen op het punt zijn aangeland dat zij een belangrijk deel van de in de afgelopen jaren opgelopen investerings achterstand wensen in te halen. Dit biedt uitzicht op belangrijke nieuwe im pulsen mits naast de financiële armslag ook in procedureel opzicht wanneer het bijvoorbeeld gaat om vergunning en subsidie-aanvragen - zoveel mogelijk hinderpalen uit de weg worden geno men.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 19