milie een hartelijk wel kom toeriep. Namens de gehele orga nisatie werd het woord gevoerd door de heer P. G. van Maldegem, voor zitter van het bestuur van de Rabobank Noordoost polder. Hij bood namens de aangesloten banken een cheque aan, waarvan het bedrag is bestemd voor een door de heer Verhage en zijn echtge note te maken vakantie reis naar de Verenigde Staten. De heer Van Maldegem wees er vooral op, hoe de afscheidnemende voor zitter van de hoofddirec tie samen met anderen de motor is geweest voor het samengaan van de beide organisaties. Dank baar was hij dat de Rabo bank een man met zoveel gaven en zoveel werk kracht als één van onze topmensen mochten heb ben. In de historie van de boeren komen steeds weer mensen naar voren die de kwaliteiten en de werklust hadden om hun organisaties te leiden. Ook in de heer Verhage, die stamt uit een Zeeuws boerengeslacht, hebben we steeds die speciale karaktereigenschappen onderkend, die waardevol en bovenal ons dierbaar zijn, aldus de heer Van Maldegem. Na iets te hebben verteld over zijn eigen ervaringen op het persoonlijke en bestuur lijke vlak met de af scheidnemende voorzit ter van de Hoofddirectie, vervolgde de heer Van Maldegem: U hebt, Verhage, altijd gewerkt uit het profeti sche beeld dat het gou den hoofd en de zilveren romp slechts dan waar devol zijn als ze geplaatst zijn op een fundament dat niet uit zand of leem bestaat, maar zodanig gebouwd is dat, als er stenen van de berg afrol len, het fundament niet kraakt of barst en daar mee de bovenbouw in zijn val zou meesleuren. Deze bijbelse beeldvor ming, vertaald in de tijd van vandaag, betekent een organisatie van 1000 banken als een levende onderbouw van gewa pend beton, een zilveren romp bestaande uit ge specialiseerde begelei- dings- en ondersteu ningselementen en een gouden hoofd als hoog gekwalificeerd manage ment van het totaal. En als er dan vandaag of morgen stenen van die berg afrollen, die namen dragen als Wet Toezicht Kredietwezen, VAD of Postbank, dan staat het beeld er als één geheel, als een rots in de maat schappij van vandaag. U zult, dr. Verhage, bovenal zelf dankbaar zijn, dat u aan dat beeld mocht wer ken. Wij, als aangesloten banken, danken u van harte voor wat u deed voor de organisatie en voor de manier waarop. Uw stoel is per 31 de cember leeg. Per 1 janua ri wordt hij bezet door de heer Lardinois. Wij zijn daar gelukkig mee. Ik heb van u, dames en heren, niet de opdracht in mijn afscheidswoord tot de heer Verhage aan dacht te besteden aan de entree van de heer Lardi nois. Niettemin meen ik en vertrouw ik namens u allen te mogen zeggen dat we hem van harte welkom heten in onze or ganisatie. Wij willen hem toezeg gen dat hij bij ons niet be last zal worden met ma rathonzittingen, evenwel zal op zijn vergadertalent en organisatievermogen veel beroep worden ge daan. De stoel van Verha ge is direct bezet; de op vulling van de plaats, die de heer Verhage achter laat zal wat meer tijd vra gen. Wij wensen de heer Lardinois in het vullen van die plaats veel succes toewij als aangesloten banken zeggen hem in zijn arbeid ons vertrou wen en onze steun toe. Dr. Verhage bedankte de spreker en in hem de ge hele organisatie voor het geschenk. 'Alles wat ik bereikt heb, is slechts verwezenlijkt in en door het gezamenlijk werken. Dat eendrachtige werken, waarbij ook verschillen van inzicht zeer nodig zijn, heeft ons gebracht tot waar wij vandaag zijn met de Rabobankorgani- satie. Met veel vertrou wen zie ik dan ook de toekomst tegemoet. Ik wens allen in de organi satie en het persoonlijke leven het beste voor de toekomst.' Lange tijd ging daarna de ontvangst nog door, waarbij velen met kleine of grote geschenken de betekenis onderstreepten die de heer Verhage bin nen en buiten de eigen organisatie werd toege kend.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 17