dr.a. j. verhage nam afscheid Voor iemand, die zoveel relaties in zijn werkzame leven heeft verworven als de heer Verhage moest ook zijn afscheid wel in onderdelen uiteenvallen. Al leen reeds de omvang van het personeel van de Centrale Bank maakte twee bijeenkomsten, in Utrecht en in Eindhoven, noodzakelijk. Het begon echter met een zeer druk bezochte afscheidsreceptie in het Am- stelhotel te Amsterdam. Daar kwamen vele honderden vooraanstaande per sonen uit het bankwezen en de bedrijfswereld de heer Verhage de hand schudden. Zij behoorden ook tot de eersten die de heer Verhage konden ge lukwensen met de hoge onderscheiding, die H. M. de Koningin hem had verleend en waarvan Minister Duisenberg hem even te voren in besloten kring het lint met het ordeteken had uitgereikt. In het Amstelhotel: dr. Zijlstra, die juist de heer Verhage heeft gefeliciteerd, begroet de heer en mevrouw Lardinois. In de Jaarbeurs: Echt genote, dochter, schoonzoon en klein kind van de heer Ver hage worden bij bin nenkomst ontvangen door mej. Te/kamp. De heer Van Malde- gem overhandigt het geschenk van de aan gesloten banken. Van het ene in het an dere vuistje Dank van gehele organisatie Enkele dagen na de re ceptie in het Amstelhotel waren vele honderden vertegenwoordigers van de aangesloten banken en van talrijke aan de coöperatieve bankwereld verwante instellingen in Utrecht bijeengekomen om afscheid te nemen van dr. Verhage. een langdurig, luid ap plaus onderstreept. De aankleding van de zaal van het Jaarbeurs congrescentrum, waar de receptie plaats vond, wees er op dat de carriè re van de heer Verhage is begonnen in de wereld van de bloemisterij. Op vallend temidden van de prachtige bloemversierin- gen was een enorme vaas, waarin honderd dr. Verhage rozen de beteke nis die hij voor deze be drijfstak heeft gehad, ac centueerden. De receptie werd officieel geopend door de heer Mertens, voorzitter van de Raad van Beheer, die de heer Verhage, diens echtgenote en verdere fa- Deze receptie was reeds voorafgegaan door een bijeenkomst van onze Centrale Kringvergade ring. Toen prof. Kriellaars, de plaatsvervangend voorzitter, aan het slot het vertrek van de heer Verhage memoreerde, en hem de dank van de or ganisatie overbracht, werd dat door de hele vergadering staande met

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 16