private sfeer als de overheids- en semi- overheidssfeer heeft financiële relaties met de coöperatieve bank. Bij al deze contacten is er één belangrijk kenmerk: een relatie is nooit te klein voor een optimale dienstverlening door de coöperatieve bank. Dat vele kleine toch één grote kunnen maken wordt door de Rabobankorganisatie duidelijk gedemonstreerd. Het 'groot' zijn in deze zin onderstreept onze nationale verantwoordelijkheid. Het betekent ook dat wij in ons bankbedrijf rekening moeten houden met alle factoren, die in de moderne financiële wereld een rol spelen. Wij moeten de nationale monetaire richtlijnen volgen; wij moeten de economische wetten in acht nemen en wij moeten rekening houden met de marktverhoudingen. Binnen de marges die er dan overblijven moeten wij het karakter van de coöperatieve bank tot uitdrukking brengen. De grote Rabobankorganisatie is het vrijwillig verband van ruim 1025 plaatselijke coöperatieve banken. Deze structuur leidt ertoe dat de totaliteit van coöperatieve banken nooit een samengebalde financiële macht kan vormen, die uit de optelsom van middelen en uitzettingen zou kunnen worden afgeleid. De plaatselijke betrokkenheid is het uitgangspunt van elke coöperatieve bank. Het zijn immers de vele honderdduizenden plaatselijke leden die de eigenaren zijn van deze banken. Zij wensen een gezond bankbedrijf. Daarin ligt de waarborg voor de behartiging van hun financiële belangen. Daarom moet er wel een winst, hoe bescheiden ook, worden gemaakt. Niet om uit te keren maar om reserves te vormen. Stukje bij beetje, vele tientallen jaren lang zijn dan ook de reserves, het extra financiële weer standsvermogen van de rabobanken, zeer zorgvuldig opgebouwd. Bij het geven van een inhoud aan het begrip 'het behartigen' van de belangen van de leden hebben de leden vanzelfsprekend steeds de gelegenheid gehad van hun zienswijze blijk te geven. Via ledenvergaderingen en anderszins is het beleid van de bank ter discussie gesteld en hebben de leden hierop invloed gehad. Deze door-en-door democratische opbouw met een inspraak die reeds meer dan 75 jaar functioneert is ook vandaag nog eigen aan de coöperatieve bank. Deze inspraak als uitdrukking van een democratische structuur komt overigens niet alleen voor binnen de plaatselijke bankstructuur. Ook in de verhouding tussen de Centrale Bank en haar leden, de plaatselijke banken, is inspraak en samenspraak een groot goed. Heel sprekend kwam dit tot uiting in de jaren rond de fusie tussen de beide Centrale Banken, heel duidelijk ook in de behandeling van het jongste structuurrapport. Het is een geweldige ervaring om mee te maken hoe een organisatie van meer dan duizend plaatselijke banken en één Centrale Bank zich gezamenlijk bezinnen op organisatorische en op banktechnische problemen. Actueel komt dan het karakter van een coöperatieve organisatie tot uitdrukking, geheel in de lijn van onze structuur. De solidariteit vormt nog immer de basis van elke coöperatieve rabobank en van deze gezamenlijk met de centrale in de Rabobankorganisatie. Het is deze solidariteit die door leden, cliënten, spaarders, kredietnemers, bestuurders en werknemers onverminderd wordt nagestreefd en de betrouwbaarheid van de Rabobankorganisatie onderstreept. In een wereld waar iedereen op een ander wil lijken, in een tijd waar branche-vervaging een gevleugeld woord is, is het heel belangrijk dat de Rabobanken hun eigentijdse kenmerk en hun moderne structuur kenbaar maken. Wij moeten de eigen identiteit van de Rabobankorganisatie duidelijk tonen. Die eigen identiteit van de coöperatieve bank komt ook tot uiting in de benadering van de problemen van de cliënt en in de behandeling van deze problemen. Het is een verant woordelijkheid die rust op allen die met de Rabobankorganisatie te maken hebben. Een verantwoordelijkheid die als een brok spontane volkskracht onveranderd ruim driekwart eeuw op lo kaal niveau is blijven bestaan en van waaruit een door honderdduizenden gedragen nationale verantwoordelijkheid is gegroeid. De Rabobank is daarom dan ook een echte Nederlandse instelling met een eigen karakter.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 13