coöperatieve banken lossen problemen op van kameroenezen 26 eigen gebruik, zoals knollen, maïs en aardnoten, en verkopen kleine overschot ten op de markt. De mannen verbouwen in het algemeen de handelsgewassen zoals koffie en cacao, die uiteindelijk naar het westen geëxporteerd worden. rentes van 100 per maand sparen in de kerk onopvraagbare besparingen besparingen bepalen leencapaciteit Drs. J. M. Buysse De heer Buysse is sinds enige maanden werkzaam op de Centrale Bank bij de Stafgroep Studiedienst. Daarvoor is hij twee jaar werkzaam ge weest in Kameroen in het kader van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Kameroen is een van de 25 armste landen van de wereld. Het ligt in West- Afrika, net boven de evenaar, en het strekt zich uit van de Atlantische Oceaan (in het zuidwesten) tot aan het Tsjaadmeer (in het noorden). Het landschap varieert van dicht tropisch oerwoud, via bergachtige graslanden tot het woes tijnachtige Sahelgebied. De bevolking van naar schatting 6,5 miljoen, woont verspreid over een gebied dat 12 x zo groot is als Nederland. De voornaamste bestaansbron is de landbouw. De vrouwen verbouwen voedselgewassen voor Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het land, onder meer met financiële en personele hulp uit het buitenland. Een klei ne bijdrage in die personele hulp wordt ge geven door de Stichting Nederlandse Vrij willigers, die mensen uitzendt die enkele jaren daadwerkelijk ontwikkelingshulp wil len bieden. Er worden verpleegsters, huishoudkundi gen, technici, landbouwkundigen en coöpe- ratievoorlichters uitgezonden. Tot de laatste groep behoorde ik, bij mijn plaatsing in het Credit Union-project in westelijk Kameroen. (Hetzelfde gebied waar Pater Groot werk zaam is die vorig jaar een gift kreeg van de Stichting Steun door Rabobanken voor het opzetten van een palmolieproject). De eerste coöperatieve banken (Credit Unions) werden in 1963 opgericht onder leiding van een Nederlandse missionaris „father Jansen". Bij de bevolking was er behoefte ontstaan aan een plaats waar het spaargeld veilig bewaard kon worden en waar men zo nodig geld kon lenen. Voor heen verborg men namelijk zijn spaargeld onder de grond, in het rieten dak van de hut of ergens in een verborgen hoekje, waar het bloot stond aan de vraatzucht van ratten en witte mieren, aan het gevaar van brand en diefstal. Het gebeurde dan ook regelmatig dat het met veel moeite samen gespaarde geld op de een of andere manier verloren ging. Maar ook de mensen die geld nodig hadden verkeerden in een moeilijke situatie. Het was niet gemakkelijk om een plaats te vinden waar men krediet kon krijgen, en als die plaats dan gevonden was, moest er vaak een rente betaald worden van 10% tot 100 per maand! Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze omgeving de ideeën van Raiffeisen goed aanspraken en dat de bevolking al gauw enthousiast werd voor het opzetten van Cre dit Unions. Sinds 1963 zijn er in heel westelijk Kame roen zo'n 180 Credit Unions opgezet die samen meer dan 25.000 leden hebben. Het zijn, vergeleken met onze Rabobanken, slechts uiterst kleine dwergjes. Het werkkapitaal wordt gevormd door de besparingen van de leden. In de kleinste Unions is dat 500,tot 1.000,en in de grootste 500.000,—. De uitzettingen zijn de leningen aan de le den en de tegoeden bij de league (de cen trale bank). Ondanks de, in onze ogen, kleine omvang, is de Credit Union voor vele Kameroenezen een werkelijke oplossing van hun problemen. Dat blijkt wel uit de tafreeltjes die je wekelijks kunt zien als er op zondag zitting gehouden wordt. Omdat, op enkele uitzonderingen na, de Unions geen eigen gebouw en geen full-time per soneel hebben, wordt 's zondags na de kerkdienst achter in de kerk, in een school- gebouwtje, in een kroeg of buiten onder een boom aan de leden de gelegenheid ge geven hun bankzaken te doen. Dan komen de leden hun spaargeld van die week bren gen. Dit varieert van enkele dubbeltjes tot enkele tientjes. Bij het beoordelen van deze bedragen moet men zich wel realiseren dat ze niet zonder meer vergeleken kunnen worden met de Nederlandse situatie. Een landarbeider verdient daar per dag onge veer 2,en vele boertjes verdienen zelfs nog minder. Ondanks deze geringe inkom sten vindt men het toch belangrijk om te sparen, omdat men tegenwoordig, veel meer dan vroeger, voor goederen en dien sten moet betalen. Arbeid op het land of bij de bouw van een huis was vroeger een vriendendienst, terwijl er nu voor betaald moet worden. Ook zijn er veel nieuwe za ken gekomen: zoals kunstmest, scholen, medische zorg, waarvan men in het alge meen slechts gebruik kan maken als men geld heeft. Het is de Credit Union die de bevolking hierbij helpt. Daar kan iedereen het geld, dat hij wekelijks of maandelijks kan missen, deponeren. Men noemt dit sparen, hoewel het niet precies is wat wij onder sparen verstaan. Het geld in de Credit Union is na melijk niet opvraagbaar, tenzij men zijn lid maatschap beëindigt. De leden nemen dus eigenlijk aandelen in hun Union. Het is niet toevallig dat men voor dit systeem gekozen heeft. Als de be sparingen opvraagbaar zouden zijn, dan zou in tal van Unions het werkkapitaal rond Kerstmis tot minder dan de helft geredu ceerd worden. Dan zijn er talrijke evene menten waaraan al het beschikbare geld uitgegeven wordt Het is duidelijk dat er in zo'n systeem slechts weinig ruimte zou zijn voor kredietverlening. Omdat een van de doelstellingen van de Credit Union is het verlenen van krediet, en wel aan iedereen die het nodig heeft, en het hele jaar door, is gekozen voor onopvraag bare spaartegoeden. Dat men hier gelukkig mee is, blijkt wel uit het feit dat zelden iemand zijn lidmaatschap beëindigt en uit de snelle groei van de Cre dit Unionbeweging, die haar ledental van 1969 tot 1974 zag stijgen van 5.200 tot bijna 25.000. Uit de gespaarde gelden kan de Credit Union leningen aan haar leden verstrekken. De maximale omvang van deze leningen wordt bepaald door het bedrag dat men ge spaard heeft. Het is namelijk niet toegestaan meer te lenen dan 3 x het bedrag dat men zelf gespaard heeft. Hierdoor wordt voor komen dat enkelen grote leningen nemen, waardoor andere leden teleurgesteld zou den moeten worden. De rente die betaald moet worden over de leningen is zeer'ge- ring en bedraagt 1 per maand: slechts

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1976 | | pagina 28