Kringvergaderingen In de geschiedenis van onze organisatie zal 1969 geboekt staan als het jaar waarin na zorgvuldige voorbereidingen het instituut van de kringvergaderingen zijn intrede deed. Daartoe zijn de aangesloten boerenleenban ken in geografische kringen ingedeeld, twee entwintig in getal. In elke kring is de eerste kringvergadering in oktober gehouden. Omdat deze vergadering als belangrijkste taak had uit haar midden een bestuur te kiezen, stonden de verschillende vergaderingen meestal onder leiding van een lid van de raad van beheer van de centrale bank. In de toekomst zullen de kringvergade ringen worden geleid door de voorzitters van de kringbesturen. De verkiezing van de leden van de kringbe sturen en van hun plaatsvervangers was het belangrijkste agendapunt. De leden van de kringbesturen zullen te zamen de Centrale Kringvergadering vormen, die als nieuw or gaan van de centrale bank een belangrijke inspraak zal krijgen in de organisatie van de centrale bank. In het algemeen kenden de verkiezingen een vlot verloop. Er waren voldoende personen kandidaat gesteld en van de mogelijkheid ge durende de vergadering aanbevelingen te doen, werd in enkele gevallen gebruik ge maakt. In een aantal gevallen kon worden vol staan met een keuze bij acclamatie; in andere gevallen bracht de eerste stemming de beslis sing. Er waren ook herstemmingen nodig en een enkele keer moest zelfs het lot beslissen. Hoewel over de procedure van de kandidaat stelling en de verkiezing hier en daar kritiek te beluisteren viel, mag men uit het verloop van de verkiezingen concluderen, dat zij goed waren voorbereid. Ter voorbereiding van de Centrale Kringver gadering, die op 14 november 1969 gehouden is, werden op de kringvergaderingen een tweetal punten behandeld, namelijk de voor te stellen wijziging van de statuten van het On derling Waarborgfonds en de voorstellen ter zake van de Stichting Internationale Ontwik kelingshulp door Boerenleenbanken. Beide punten hadden duidelijk de belangstelling van de kringvergaderingen. Een lid van de directie van de centrale bank, die op elke in oktober gehouden kringverga dering aanwezig was, gaf een verslag van de gang van zaken in de organisatie en be sprak het rente- en financieringsbeleid. Het wekt geen verwondering, dat dit onderwerp een meer dan gewone belangstelling bij de 555

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 9