de toonbank verkrijgbaar 11 maandspromes- sen tegen een disconto van 6 procent. Deze laatste zouden vervallen in oktober, de ge vreesde belastingmaand, van het volgende jaar! Terugtocht Pas in de laatste dagen van oktober kon een langzame terugtocht van het vluchtkapitaal worden waargenomen. Toen minister Witte- veen, evenals zijn Belgische collega, bekend maakte dat onder geen enkel beding tot re valuatie zou worden besloten, vonden diverse speculanten de tijd rijp om onverrichterzake te vertrekken. Al geeft een dergelijke minis teriële ontkenning uiteraard nooit volledige ze kerheid, omdat wij de politieke achtergronden van een dergelijke uitlating niet kennen, leek de kans op een revaluatie van de gulden op dat moment in ieder geval wel uitgesloten. De volgende weken wezen uit dat dit de alge mene opinie is. Onze geldmarkt belandde weldra weer in het oude, krappe vaarwater, omdat het overgrote deel van het vluchtkapi taal snel verdween. Interieur van de boerenleenbank Leeuwarden en omstreken, officieel geopend op 21 oktober 1969 591

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 45